Table of Contents

  De verkoop van een georganiseerde reis of een pakketreis is omkaderd door een reglementering waarbij niet alleen de rechten en de plichten van de organisator en van de reisbemiddelaar worden vastgelegd maar ook die van de reiziger.

  De wet van 16 februari 1994 blijft van toepassing op de reisovereenkomsten afgesloten voor 1 juli 2018. Op reisovereenkomsten afgesloten na 1 juli is de wet van 21 november 2017 van toepassing.(zie Reisovereenkomsten afgesloten na 1 juli 2018 )

  Welke reisprofessionelen worden door de wet beoogd?

  • De reisorganisatoren (touroperators) d.w.z. de professionele verkopers die pakketreizen organiseren (combinatie van minstens twee van de drie volgende diensten die een overnachting omvatten: transport en/of logies en/of toeristische dienst), door ze rechtstreeks of via een reisbemiddelaar te verkopen;
  • De reisbemiddelaars (reisbureaus) d.w.z. de professionele verkopers die zich ertoe verbinden een pakketreis of een afzonderlijke prestatie betreffende logies, vervoer of toeristische dienst te verlenen.

  Verplichtingen betreffende de activiteit van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

  Beroepsverzekering en kredietwaardigheid van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

  Om pakketreizen en verblijven te verkopen, moet u:

  1. een verzekeringspolis afsluiten die de professionele BA dekt bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze; 
  2. een financiële garantie kunnen aantonen om bij insolvabiliteit uw contractuele verplichtingen verder na te komen. Deze garantie moet u desgevallend in staat stellen om:
   • de bedragen die de reiziger reeds betaald heeft terug te betalen;
   • de reiziger zonder bijkomende kosten te repatriëren.

  De naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij moeten duidelijk vermeld worden op de bestelbon en/of de reisovereenkomst.

  Belangrijkste verplichtingen die ten aanzien van de reiziger moeten worden nagekomen

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de pakketreis. Hij is dus aansprakelijk voor elke schade die de reiziger oploopt als gevolg van het feit dat hij zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, behalve indien de reiziger in gebreke is, in geval van een fout van een derde die vreemd is aan de contractuele prestaties of in geval van overmacht.

  De reisbemiddelaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de prestaties die verband houden met zijn bemiddeling.

  1) Informatieverplichting

  De informatie die u aan de consument verstrekt mag niet bedrieglijk zijn.

  a) Vóór de overeenkomst

  De brochure, de catalogus of het contractaanbod moeten nauwkeurige, leesbare en ondubbelzinnige informatie bevatten over de prijs en de betaalwijzen, de bestemming en de gebruikte vervoermiddelen, de wijze van huisvesting, de reiswegbeschrijving, de contractuele voorwaarden, de administratieve formaliteiten en de gezondheidsformaliteiten, de afsluiting van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.

  b) Bij het afsluiten van de overeenkomst

  Bij het boeken van een reis bent u ertoe gehouden aan de reiziger een bestelbon (overeenkomst) te overhandigen die bepaalde informatie over de reis moet bevatten:

  • de naam en het adres van het reisbureau en/of van de reisorganisator, van de borg en van de reiziger;
  • plaats en datum van ondertekening;
  • administratieve informatie (paspoort, visum, annulatie- en/of bijstandsverzekering);
  • gezondheidsformaliteiten (vaccins, enz.) ;
  • contractuele voorwaarden toepasselijk op de overeenkomst (verblijfsperiode, kenmerken van het gebruikte vervoermiddel, prijzen en betaalmodaliteiten, eventuele modaliteiten van prijsherziening, voorwaarden van overdracht en opzegging van de overeenkomst door elke partij, bijzondere desiderata van de reiziger).

  c) Bevestiging van de reisovereenkomst

  U moet de boeking van de reiziger zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon bevestigen. Eens deze termijn verstreken is, wordt de reis als niet geboekt beschouwd en zal u de reiziger de sommen die hij al betaald heeft, moeten terugbetalen.

  Als de bevestiging plaatsheeft na de boeking kan zij een gewone verwijzing naar de bestelbon bevatten. De vermelding van de ontvangst van de brochure zal dan moeten voorzien zijn in de overeenkomst.

  d) Mededeling van de details van de reis

  Uiterlijk 7 dagen vóór vertrek moet u de reiziger de reiswegbeschrijving (uurregelingen, overstapplaatsen, plaatsnummer, enz.), de gegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger of bij gebrek daaraan uw telefoon- of faxnummer meedelen.

  Deze termijn is niet van toepassing indien de overeenkomst laattijdig wordt afgesloten.

  Desgevallend moeten voor het verblijf van een minderjarige de naam en het adres van de verantwoordelijke ter plaatse vermeld worden of de informatie waardoor rechtstreeks contact met het kind op zijn verblijfplaats mogelijk is.

  2) Verbod om de prijs op minder dan 20 dagen vóór het vertrek te verhogen

  De in de overeenkomst vastgestelde prijs is een vaste prijs.

  Een prijsherziening is echter mogelijk indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de herziening wordt uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst evenals de berekeningswijze ervan;
  • ze geldt alleen in geval van schommelingen in de wisselkoersen, taksen, vervoerskosten (brandstof inbegrepen).

  De herziening kan aanleiding geven tot een verhoging en tot een verlaging van de in de overeenkomst vastgestelde prijs. Tijdens de twintig werkdagen die aan de vertrekdatum voorafgaan, mag de prijs echter in geen geval worden verhoogd.

  Bedraagt de verhoging meer dan 10 % van de totale prijs van de reis, dan kan de reiziger opzegging van de overeenkomst vragen. Desgevallend zult u de betaalde sommen onmiddellijk moeten terugbetalen.

  3) Wijziging van één van de belangrijkste elementen van de reisovereenkomst

  a) Vóór het vertrek

  U kunt een belangrijk element van de overeenkomst niet uitvoeren.

  • U dient de reiziger onmiddellijk te verwittigen en hem voor te stellen om:
   • ofwel, de overeenkomst ongestraft op te zeggen.
   • ofwel, de voorgestelde wijziging te aanvaarden.
  • Indien de reiziger opzegging van de overeenkomst verkiest, moeten hem alle sommen die hij u op grond van de overeenkomst betaald heeft, worden  terugbetaald;
  • Indien de reiziger de voorgestelde wijziging aanvaardt, moet een nieuwe overeenkomst of een aanhangsel bij de overeenkomst met vermelding van de aangebrachte wijziging en de gevolgen ervan voor de prijs worden opgesteld.

  b) In de loop van de reis

  U kunt een belangrijk gedeelte van de in de overeenkomst bepaalde diensten niet uitvoeren.

  • U moet de nodige maatregelen nemen om aan de reiziger evenwaardige vervangende oplossingen zonder prijstoeslag aan te bieden.
  • In geval van een prijsverschil tussen de diensten waarin voorzien is en de gepresteerde diensten moet u de reiziger het verschil terugbetalen.
  • Indien de reiziger deze alternatieve oplossingen niet aanvaardt, moet u hem een evenwaardig vervoermiddel aanbieden om hem naar zijn plaats van vertrek te laten terugkeren en hem in voorkomend geval te vergoeden.
  • U bent verplicht om hulp te bieden en bijstand te verlenen aan een reiziger in moeilijkheden.

  4) Opzegging van de reisovereenkomst

  Indien u de reisovereenkomst opzegt omwille van redenen die niet toe te schrijven zijn aan de reiziger moet u hem:

  • ofwel, een ander reisaanbod voorstellen: 
   • van evenwaardige of betere kwaliteit zonder een prijstoeslag;
   • van mindere kwaliteit met zo snel mogelijke terugbetaling van het prijsverschil;
  • ofwel, de terugbetaling van alle op grond van de overeenkomst betaalde bedragen.

  De reiziger kan ook een vergoeding eisen behalve in geval van annulatie:

  • voor overmacht (overboeking is geen geval van overmacht);
  • omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt. In dat geval moet u minstens 15 dagen voor de afreisdatum de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gebracht.

  5) Verplichting om de goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen

  U bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de reis, rekening houdend met de verwachtingen die de reiziger koestert op basis van de bepalingen in de reisovereenkomst, behalve in geval van overmacht, een fout van de reiziger of van een derde die vreemd is aan de contractuele prestaties.

  U moet hulp bieden en bijstand verlenen aan een reiziger die zich in moeilijkheden bevindt. 

  Verplichtingen van de reiziger

  1. De reiziger moet tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en/of –bemiddelaar de naam en het adres meedelen van de persoon aan wie hij zijn reis overdraagt; die persoon moet wel aan de voorwaarden van het contract voldoen. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reis en voor de kosten van de overdracht.
  2. De reiziger moet alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem in het kader van de reis of van het verblijf uitdrukkelijk gevraagd worden.
  3. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid moet hij de reisorganisator en/of –bemiddelaar vergoeden voor de geleden schade. De schadevergoeding kan ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
  4. Wanneer de reisorganisator de reiziger meedeelt dat een wezenlijk element van het contract vóór de aanvang van de reis gewijzigd werd, moet de reiziger hem zo snel mogelijk en wel vóór het vertrek informeren over zijn beslissing om het contract te verbreken of om de alternatieve oplossing te aanvaarden.
  5. De reiziger dient ter plaatse elke tekortkoming in de uitvoering van het contract schriftelijk of op het formulier dat hem samen met de reisdocumenten werd overhandigd of dat ter plaatse beschikbaar is, mee te delen. Hij moet zijn klacht bij een ter post aangetekende brief aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar bevestigen, ten laatste 1 maand na het beëindigen van de reis.
  6. De reiziger kan meer dan een jaar na de einddatum van de reis geen procedure meer inzetten voor de Geschillencommissie reizen of voor het gerecht.
  7. Ook moeten reizigers die niet de Belgische nationaliteit bezitten, worden ingelicht over de vereiste administratieve formaliteiten of minstens over de bevoegde instanties (ambassade of consulaat).  

  Beroep op de Geschillencommissie Reizen

  Wanneer tijdens de uitvoering van de reis een geschil ontstaat, moet u in de maand na het einde van de reis bevestiging krijgen van de klachten.

  U en de reiziger beschikken dus over een periode van vier maanden om een bevredigende oplossing te vinden voor het probleem dat ontstaan is.

  Als deze termijn verstreken is, kan een procedure worden ingezet voor de Geschillencommissie Reizen indien u er lid van wordt. Zo niet zijn het de gewone rechtbanken die het geschil zullen beslechten.

  Geschillencommissie Reizen

  De Commissie is bevoegd om geschillen te behandelen tussen reizigers en reisorganisatoren die de algemene voorwaarden van de commissie toepassen en/of de reisbemiddelaars die de modelbestelbon van de Commissie gebruiken.

  Ze is echter niet bevoegd als de klacht betrekking heeft op lichamelijke schade, een niet-inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, bij niet-contractuele geschillen, enz.

  De Geschillencommissie Reizen is samengesteld uit twee cellen:

  • de cel "verzoening" met de bedoeling om te proberen reisgeschillen in der minne te regelen;
  • de cel "arbitrage" die tot doel heeft geschillen die ontstaan zijn bij de uitvoering van de reis te beslechten.

  Indien u lid wordt van de Geschillencommissie Reizen kan elke aanvraag tot verzoening of arbitrage door de consument of door uzelf worden ingediend met een gewone brief gericht aan het secretariaat van de voornoemde Commissie.

  Meer inlichtingen over deze procedures vindt u op de website van de Geschillencommissie Reizen
  Laatst bijgewerkt
  12 september 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen