Table of Contents

  In politiek instabiele gebieden kunnen de winning van en handel in mineralen direct of indirect tot gewapende conflicten, schendingen van de mensenrechten, corruptie en het witwassen van geld leiden.

  Goud, tin, tantaal en wolfraam, ook bekend als 3TG, zijn de mineralen waarop die praktijken betrekking hebben. Die mineralen worden ook wel "conflictmineralen" genoemd.

  Internationale organisaties en bedrijven hebben hun krachten gebundeld om misbruiken in de sector van de kostbare mineralen te bestrijden. Het referentie-initiatief op dit vlak is het OESO-richtsnoer inzake de zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden en risicogebieden ('Conflict Affected and High-Risk Areas' – CAHRA's).

  De Europese Unie (EU) heeft actief bijgedragen tot dit initiatief. Sinds 2014 zette ze haar engagement kracht bij door een wettelijk kader (verordening (EU) 2017/821) te creëren voor de toekomstige invoer van bepaalde mineralen en metalen afkomstig van conflictgebieden. Het vormt zo een van de middelen om een einde te maken aan de financiering van gewapende groepen door transparantie en bepaalde garanties te bieden over de toevoerpraktijken van importeurs, smelterijen en raffinaderijen van de EU. De FOD Economie treedt voor België op als bevoegde autoriteit.

  Toepassingsgebied en inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/821

  Verordening (EU) 2017/821 legt EU-importeurs verplichtingen op met betrekking tot passende zorgvuldigheid in hun toeleveringsketen van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. Er is ook een impact op bedrijven die mineralen en metalen smelten en/of raffineren en op eigenaars van duediligencemechanismen in de toeleveringsketen voor tin, tantaal, wolfraam en goud.

  De verordening is van toepassing op:

  • EU-importeurs van mineralen of metalen wanneer hun jaarlijks ingevoerde volume per betrokken mineraal of metaal boven bepaalde in kilogram uitgedrukte drempels ligt. Indien voor een of meer bepaalde mineralen of metalen de volumedrempel wordt overschreden, is de verordening van toepassing voor de invoer van die producten;
  • goud, tin, tantaal en wolfraam als bijproducten.

  De verordening is niet van toepassing op:

  • voorraden die aangelegd werden op een controleerbare datum vóór 1 februari 2013;
  • gerecycleerde metalen, met uitzondering van de openbaarmakingsplicht.

  De verordening wordt volledigvan kracht op 1 januari 2021 om bedrijven de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Bedrijven worden aangemoedigd om al vóór 2021 de bepalingen over passende zorgvuldigheid toe te passen.

  Verplichtingen van de importeurs

  Iedereen die de desbetreffende producten op de EU-markt in het vrije verkeer wil brengen, moet aan een aantal verplichtingen voldoen. De verplichtingen met betrekking tot beheersystemen, risicobeheer, door derden uitgevoerde audits en de openbaarmakingsplicht zijn van toepassing wanneer een natuurlijke of rechtspersoon specifieke jaarlijkse drempelwaarden (in bijlage I van de verordening) overschrijdt voor een bepaald product.

  Nuttige informatie en hulpmiddelen voor bedrijven

  Belanghebbenden kunnen de volgende bronnen raadplegen:

  Daarnaast kunt u ook bijkomende informatie verkrijgen bij de FOD Economie:

  Laatst bijgewerkt
  7 mei 2020