De roerende en onroerende "financiële leasing" is in België onderworpen aan een specifieke wetgeving, met name het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur. De vijf cumulatief te vervullen criteria van artikel 1 van dit besluit zijn bepalend of de onderneming al dan niet onder het toepassingsgebied van dit KB valt.

De handelsvennootschappen die beroepshalve handelingen van financieringshuur of leasing willen verrichten als leasinggever zijn onderworpen aan een voorafgaande erkenning door de minister van Economie.

De erkenning is voor onbepaalde duur geldig en kan worden ingetrokken. Hiertegen kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State.

De voorwaarden voor deze erkenning, zoals o.a. het overmaken van de contracten en het bezitten van een bepaald kapitaal, zijn bepaald bij het ministerieel besluit opgemaakt om de voorwaarden te bepalen waaraan de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt.

Te leveren documenten bij de aanvraag tot erkenning

  • Het standaard aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend, Aanvraag tot erkenning financieringshuur - leasing (mod.6) (DOCX, 61.46 KB)
  • Een ingevuld model van de leasingovereenkomst met representatieve cijfers en data, en indien van toepassing, met bijhorende aflossingstabel;
  • De meest recente jaarrekening (of het financiële plan voor recente of nog op te richten ondernemingen).

Voor nadere inlichtingen kunt u steeds bij de betrokken dienst terecht op het telefoonnr. +32 2 277 83 74 of +32 2 277 85 01, of per e-mail: sfin@economie.fgov.be.

Laatst bijgewerkt
24 juni 2024