Table of Contents

  De Internationale Zeebodemautoriteit is een autonome internationale organisatie opgericht onder het Zeerechtverdrag van 1982 en de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Zeerechtverdrag van 1994. De Autoriteit heeft, onder andere, tot taak:

  • regels, voorschriften en procedures op te stellen voor de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de minerale rijkdommen van het Gebied,
  • regionale milieubeheersplannen op te stellen voor het Gebied,
  • toezicht te houden op de activiteiten van de contractanten,
  • overtredingen door contractanten op te sporen en te bestraffen,
  • marien wetenschappelijk onderzoek in het Gebied te promoten en kennistransfer over diepzeeonderzoek en –technologie naar ontwikkelingslanden aan te moedigen,
  • regels vast te leggen voor de verdeling onder de lidstaten van de opbrengsten uit het Gebied, en
  • economische maatregelen te nemen om ontwikkelingslanden te helpen die serieuze negatieve effecten ondervinden op hun exportopbrengsten of economie als gevolg van het op de markt brengen van mineralen uit het Gebied.

  De Belgische federale overheid heeft, onder andere, tot taak:

  • de regels, voorschriften en procedures van de Autoriteit toepasbaar te maken op Belgische onderdanen en bedrijven,
  • de Autoriteit te ondersteunen bij het toezicht op Belgische contractanten,
  • borgstellingscertificaten op te stellen voor Belgische onderdanen of bedrijven, voor zover die voldoen aan de technische en financiële vereisten,
  • waar nodig, bijkomende regels op te stellen met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu, de bescherming van mensenlevens en de voorwaarden van toepassing op de installaties gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden in het Gebied,
  • overtredingen door Belgische onderdanen of bedrijven, op de bijkomende regels op te sporen en te bestraffen,
  • overtredingen door Belgische onderdanen of bedrijven, die geen contractant zijn, op te sporen en te bestraffen,
  • het Belgische publiek te informeren.

  Volgende federale diensten zijn betrokken bij deze activiteit:

  • de dienst Continentaal Plat van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,
  • de directie Internationaal Recht van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
  • de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
  • het directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer,
  • de directie Onderzoeksprogramma's van de POD Wetenschapsbeleid, en
  • de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

  Om de samenwerking tussen die diensten en de contacten met de Belgische contractanten en betrokken niet-gouvernementele organisaties te verzekeren, worden minstens twee maal per jaar overlegvergaderingen georganiseerd.

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2018