Table of Contents

  Het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties bepaalt het Gebied als de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht.

  Dat Gebied beslaat 64 % van de oceaanbodem en kan niet geclaimd worden door staten, bedrijven of personen. Het verdrag bepaalt eveneens dat het Gebied en zijn minerale rijkdommen een gemeenschappelijke erfenis voor de mensheid zijn, namens wie de Internationale Zeebodemautoriteit optreedt.

  Mineralen kunnen enkel uit het Gebied ontgonnen worden in overeenstemming met de bepalingen in deel XI van het Zeerechtverdrag en met de regels, voorschriften en procedures van de hoger vermelde Autoriteit.

  Een bedrijf of persoon kan enkel een aanvraag voor een exploratie- of exploitatiecontract indienen bij de autoriteit indien:

  • hij onderdaan is of onder het toezicht staat van een staat die heeft ingestemd met het Zeerechtverdrag en de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Zeerecht verdrag, en
  • deze staat zijn aanvraag ondersteunt.

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende pagina’s:

  • Welke minerale rijkdommen worden gevonden in het Gebied?
  • Welke biologische rijkdom wordt gevonden in het Gebied?
  • Diepzeemijnbouw: overzicht van de nationale en internationale reglementeringen
  • Wie doet wat?
  • Onder welke voorwaarden ondersteunt de Staat mijn aanvraag voor een exploratie- of exploitatiecontract bij de Internationale zeebodemautoriteit?
  • Belgische contractanten
  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2024