Dienstenrichtlijn

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (de Dienstenrichtlijn) is er in hoofdzaak op gericht de belemmeringen op de vrijheid van vestiging en de ontwikkeling van het dienstenverkeer tussen de landen van de Unie op te heffen.

Op grond van beslissingen van de ministerraad en het overlegcomité werd de FOD Economie belast met de coördinatie van de effectieve uitvoering van de Dienstenrichtlijn door de Belgische autoriteiten, of het de federale overheid is of de gewesten of gemeenschappen zijn.

In dat verband heeft de coördinatieopdracht van de FOD Economie vooral betrekking op:

 • de bepaling (onder meer via de IEC), samen met alle betrokken autoriteiten, of het federale overheidsdiensten of diensten van de gewesten en gemeenschappen zijn, en in overeenstemming met het beginsel van politieke verantwoordelijkheid van die overheden, van de te verdedigen standpunten tijdens de expertgroepen van de Commissie en de werkgroepen van de Raad;
 • de samenwerking met de autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de Dienstenrichtlijn in België en in de andere lidstaten;
 • het formuleren van antwoorden op de vragen van de Commissie of de lidstaten over de vereisten en verplichtingen die van toepassing zijn op de dienstverleners;
 • de informatie van de verschillende private en openbare actoren;
 • de concrete uitvoering van de administratieve samenwerking via het netwerk IMI (Internal Market Information System, intern marktinformatiesysteem);
 • de ondersteuning van dienstverleners die diensten in het buitenland willen verstrekken in toepassing van artikel 21 van de richtlijn (zie hierna)

Artikel 21 van de Dienstenrichtlijn

Verplichte bijstand aan afnemers

De Dienstenrichtlijn heeft tot doel de vrijmaking van de gemeenschappelijke dienstenmarkt te consolideren en het proces van administratieve vereenvoudiging te versterken. De richtlijn ruimt de hindernissen uit de weg die 

 • de oprichting van een onderneming door een dienstverlener of diens activiteiten belemmeren of
 • de toegang van een afnemer (consument of bedrijf) tot diensten van een andere lidstaat belemmeren.

De richtlijn wil ook de kwaliteit van diensten en de rechten van afnemers verbeteren. Die laatste doelstelling wordt beoogd door artikel 21 van de richtlijn, dat een verplichte bijstand aan de afnemers oplegt.

Momenteel aarzelen nog heel wat afnemers om gebruik te maken van diensten die vanuit het buitenland worden aangeboden wegens een gebrek aan kennis over de regels die dienstverleners van andere lidstaten moeten naleven. Het is voor afnemers dan ook moeilijk om de aangeboden diensten te vergelijken en om een dienstverlener te kiezen op basis van gerichte informatie. De door artikel 21 opgelegde bijstand kan het vertrouwen van de afnemers vergroten. Het biedt hen de middelen om via vergelijking een weloverwogen keuze te maken wanneer ze grensoverschrijdende dienstverrichtingen overwegen.

Andere verplichtingen van artikel 21

Artikel 21 verplicht België ertoe om aan bedrijven en consumenten die in België verblijven:

 • algemene juridische informatie te verstrekken over de eisen die in de andere lidstaten worden gesteld (juridische voorwaarden voor het oprichten en uitoefenen van dienstenactiviteiten en wetgeving op het gebied van consumentenbescherming);
 • informatie te verschaffen over de beschikbare rechtsmiddelen in de andere lidstaten;
 • de gegevens te verstrekken van verenigingen of organisaties in de andere lidstaten waar de dienstverleners of afnemers van diensten praktische hulp kunnen krijgen.

Wat is niet verplicht onder artikel 21?

Artikel 21 verplicht de Belgische overheidsinstanties er niet toe om:

 • vooraf te beschikken over alle opvraagbare informatie;
 • gedetailleerde informatie te verstrekken over specifieke gevallen;
 • een website te ontwikkelen;
 • te antwoorden op vragen die door buitenlandse consumenten of bedrijven worden gesteld. Die vragen moeten hen worden gesteld via de instantie die verantwoordelijk is voor de bijstand aan afnemers in een andere lidstaat.

Concrete toepassing van artikel 21

Consumenten kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de Dienstenrichtlijn in een andere lidstaat sturen naar:

ECCNET-BE@ec.europa.eu

Bedrijven kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de Dienstenrichtlijn in een andere lidstaat sturen naar:

Business21services@economie.fgov.be

Voorbeeld

U zoekt een vastgoedagentschap in Cyprus. U wilt daarom weten of er een register van dergelijke agentschappen bestaat en of die een speciale vergunning nodig hebben. U stuurt die vragen naar ECCNET-BE@ec.europa.eu.

Het Europees Centrum voor de Consument raadpleegt zijn Cypriotische collega’s en antwoordt u zo spoedig mogelijk.

Voor vragen die niet onder artikel 21 vallen

De dienstverlening onder artikel 21 biedt geen antwoord op alle mogelijke vragen van consumenten en bedrijven. Zij kunnen zich ook wenden tot een aantal andere ondersteunende Europese diensten:

Contactcenter Europe Direct: geeft gratis antwoord op algemene vragen over de EU in alle officiële talen van de EU.

Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11

Europe Direct Network: 500 informatiecentra vormen een lokale schakel tussen burgers en de EU voor op maat gesneden informatie.

Website: https://europa.eu/european-union/contact_nl 

Wegwijzerdienst voor burgers: verstrekt de EU-burgers specifieke informatie op maat over hun rechten krachtens de regels van de interne markt.

Gratis nummer: 00 800 67 89 10 11

Solvit: biedt een oplossing aan burgers en bedrijven met grensoverschrijdende problemen die ontstaan wanneer overheidsinstanties de EU-wetgeving verkeerd toepassen.

Website: www.ec.europa.eu/solvit/

ECC-net - Netwerk van Europese consumentencentra: informeert consumenten over hun rechten en geeft advies en bijstand bij klachten en geschillenbeslechting wanneer zij een aankoop in het buitenland hebben gedaan.

Website: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en

Enterprise Europe Network: verleent gratis praktisch advies aan bedrijven (vooral kmo’s) en biedt een brede waaier aan bedrijfs- en innovatieondersteunende diensten in de desbetreffende taal.

Website: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Contactpunten voor de erkenning van beroepskwalificaties: bieden ondersteuning aan mensen die een gereglementeerd beroep (waarvoor specifieke beroepskwalificaties nodig zijn) in een ander Europees land willen uitoefenen.

Website: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints

Laatst bijgewerkt
24 juni 2024