Als diamant- en/of juwelenhandelaar moet u de consument informeren over de kenmerken van de diamanten die u verkoopt met een informatiedocument.

Deze precontractuele informatieplicht treedt in werking op 01 mei 2023. Zij wordt geregeld door het koninklijk besluit van 26 januari 2023 houdende aanvullende bepalingen inzake de precontractuele informatieverstrekking aan de consument over natuurlijke en synthetische diamanten.

Voor wie geldt de precontractuele informatieplicht in het kader van de verkoop van diamanten (koninklijk besluit van 26.01.2023)?

Het koninklijk besluit van 26.01.2023 is van toepassing op professionele verkopers die voornemens zijn een van de volgende goederen te verkopen aan consumenten in een fysieke verkoopruimte:

 • een niet-gemonteerde natuurlijke diamant
 • een niet-gemonteerde synthetische diamant
 • een juweel of een horloge waarin een of meer natuurlijke en/of synthetische diamanten zijn verwerkt.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 01.05.2023.

Het koninklijk besluit van 26.01.2023 heeft dus geen betrekking op de verkoop tussen ondernemingen. In dat geval is het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector volledig van toepassing.

Welke informatie moet u verstekken aan de consument als u diamant verkoopt?

U moet de volgende informatie verstrekken:

 • het gegeven of het goed een natuurlijke diamant of een synthetische diamant is of bevat, alsmede het aantal;
 • het gegeven of de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en) behandeld of onbehandeld is/zijn;
 •  het gewicht van de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en);
 • in voorkomend geval, het type behandeling waaraan de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en) werd(en) onderworpen.

De overige, reeds bestaande, informatieverplichtingen van de verkoper die niet geregeld worden in het koninklijk besluit van 26.01.2023 (bv. prijsaanduiding) blijven uiteraard onverminderd van toepassing.

Wat is het verschil tussen een natuurlijke diamant en een synthetische diamant?

Om de uniformiteit te bewaren, neemt het koninklijk besluit van 26.01.2023 de bestaande definities van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector, ongewijzigd over:

 • een natuurlijke diamant: een mineraal dat in essentie bestaat uit koolstof dat is gekristalliseerd binnen het isometrische (kubische) kristalsysteem met een hardheid van 10 op de hardheidsschaal van Mohs, met een soortelijk gewicht van circa 3,52 en een lichtbrekings index van circa 2,42 dat is gevormd door de natuur. Dit omvat ongezette en geslepen diamant, ruwe diamant, industriediamant, boart, diamant poeder, voor zover die niet uitsluitend voor eigen gebruik bestemd zijn;
 • een synthetische diamant: een kunstmatig product dat in essentie dezelfde chemische samenstelling, kristalstructuur en fysische (inclusief optische) eigenschappen heeft als een diamant.
Wat wordt er bedoeld met een “behandeling” bij de te leveren informatie als u diamanten verkoopt?

Een natuurlijke diamant of een synthetische diamant wordt geacht behandeld te zijn geweest indien die werd onderworpen aan een veranderingsproces, behalve slijpen, zagen, snijden of reinigen, met de bedoeling het uiterlijk van de steen of één of meerdere eigenschap(pen) ervan te veranderen. Dergelijke processen kunnen permanent zijn of niet-permanent.

Voor een synthetische diamant wordt het technologische proces waarmee de diamantkristallen werden geproduceerd, niet beschouwd als een veranderingsproces.

Zo kan de natuurlijke of synthetische diamant bv. behandeld zijn geweest om:

 • de kleur van de steen te wijzigen, en/of
 • de zuiverheid van de steen te wijzigen, en/of
 • een andere eigenschap van de steen te wijzigen (verder te preciseren door de verkoper).
Hoe moet het gewicht van de natuurlijke of synthetische diamant meegedeeld worden aan de consument?

Het gewicht wordt uitgedrukt in karaten bij natuurlijke diamant, waarbij 1,00 karaat gelijk is aan 0,20 gram. Bij een synthetische diamant wordt het gewicht uitgedrukt in gram.

Hoe moet u deze gegevens verstekken aan de consument als u diamant verkoopt?

U moet de informatie bedoeld in de vraag Welke informatie moet u verstekken aan de consument als u diamant verkoopt? verstrekken aan de consument met een papieren document of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager (bv. e-mail), dat wordt overhandigd aan de consument.

De verstrekte informatie is in leesbare vorm, ondubbelzinnig en bevat geen afkortingen.

Het document vermeldt bovendien:

 • uw ondernemingsnummer;
 • uw handelsnaam of de maatschappelijke naam;
 • het geografische adres waar u gevestigd bent;
 • de identificatie van het goed. Dit kan bv. een productcode of productnaam zijn. Op die manier kan er geen twijfel bestaan bij welk product het document hoort.

Het document wordt bovendien gedateerd en ondertekend door een natuurlijke persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. 

U mag dit standaardinformatiedocument gebruiken in Word-formaat (DOCX, 17.1 KB) of pdf (PDF, 78.29 KB) om deze informatie te verstrekken.

Wanneer moet u het document met de informatie overhandigen aan de consument?

Het document wordt overhandigd aan de consument vooraleer deze wordt gebonden door een verkoopovereenkomst, d.w.z. vooraleer het “contract” wordt afgesloten.

Dit betekent niet dat de verkoper een document moet invullen en overhandigen aan de consument voor ieder diamant/sieraad/horloge dat de consument bekijkt of interesse in toont. Het document kan ingevuld en overhandigd worden wanneer de consument aangeeft een specifiek diamant/sieraad/horloge te willen kopen maar nog vóór dat de consument dat product effectief koopt.

Het koninklijk besluit van 26.01.2023 betreffende de precontractuele informatieplicht bij de verkoop van diamanten voorziet in een standaardinformatiedocument. Moet u het gebruiken?

Neen, maar dat wordt zeer sterk aangeraden. Als je het standaardinformatiedocument gebruikt, dan voldoe je automatisch aan de vereisten van het koninklijk besluit van 26.01.2023 (op voorwaarde dat je het document correct invult uiteraard).

Je kan het standaardinformatiedocument zowel in pdf (PDF, 78.29 KB) als Word-versie (DOCX, 17.1 KB) downloaden. Op die manier kan je het document eventueel integreren in de huisstijl van je winkel.

Is het koninklijk besluit van 26.01.2023 betreffende de precontractuele informatieplicht bij de verkoop van diamanten ook van toepassing op verkopen op afstand?

Het koninklijk besluit van 26.01.2023 is niet van toepassing op verkopen op afstand omdat dergelijke verkopen op Europees niveau zijn geregeld.

Niettemin, ook in het geval van verkoop op afstand is de professionele verkoper verplicht om de consument de informatie mee te delen die wordt vermeld in de vraag “Welke informatie moet u geven bij de verkoop van diamant?”. De regels op de verkoop op afstand zijn immers onverminderd van toepassing op online verkopen van diamanten.

Dat betekent dat de consument, vooraleer hij gebonden wordt door de overeenkomst op afstand, op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie moet ontvangen over o.a. de voornaamste kenmerken van het product. De gegevens zoals de aard van de diamant, het gewicht, de vermelding van een eventuele behandeling zijn wel degelijk voornaamste kenmerken van het product en moeten dus meegedeeld worden aan de consument bij een online verkoop.

Vind meer informatie over de verkoop op afstand op de pagina Verkoop op afstand.

Wie controleert de correcte toepassing van koninklijk besluit van 26.01.2023 betreffende de precontractuele informatieplicht bij de verkoop van diamanten?

Zowel de controleagenten van de Economische Inspectie (FOD Economie) als de politieambtenaren van de lokale en federale politie zijn bevoegd om inbreuken op het koninklijk besluit van 26.01.2023 op te sporen en vast te stellen.

Inbreuken op dit KB kunnen aanleiding geven tot een sanctie van niveau 2, met name een geldboete tot 10.000 euro (niet geïndexeerd).

Als u meer wilt weten over hoe de Economische Inspectie haar controles uitvoert en over de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien, raadpleeg dan de brochure  U kreeg een controlebezoek van de Economische Inspectie van de FOD Economie? - Hoe verlopen de controles

Laatst bijgewerkt
16 maart 2023