Table of Contents

  De Directie Luchtvaart – Defensie neemt deel aan internationale besprekingen van het defensiebeleid en veiligheidsbeleid.

  European Defence Agency (EDA)

  Hoewel het Ministerie van Defensie de verantwoordelijkheid draagt voor de onderhandelingen met EDA, wordt de FOD Economie in principe betrokken in het uitwerken van Belgische standpunten voor de materies die haar aanbelangen.  Zij werkt aldus actief mee bij de evaluatie van de economische aspecten van de gestelde problematiek en bij de uitwerking van de gerelateerde maatregelen.

  Europese Commissie

  De Europese Commissie wenst de Europese Defensie-industrie via het zogenaamde Defensiepakket meer competitief te maken en de fragmentering van de markt tegen te gaan door te streven naar een grotere transparantie in de aankoopprocedures.

  Dit dossier wordt van zeer nabij opgevolgd door verantwoordelijken in de Commissie voor Overheidsopdrachten, de Kanselarij van de Premier, het Ministerie van Defensie, de FOD Economie en de Federale Politie.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018