Table of Contents

  Situering

  De STS zijn referentiedocumenten die een specifieke bijdrage leveren voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap. Deze referentiedocumenten, met normatief en/of duidend karakter, zijn in de eerste plaats bestemd voor de voorschrijvers en ontwerpers, en rechtstreeks of onrechtstreeks voor de bouwheer, die met behulp van de STS de ontwerp- en uitvoeringsmethodes kunnen vastleggen en op een neutrale wijze gebruiksgeschikte producten en systemen kunnen (laten) voorschrijven.

  De STS vervullen een belangrijke functie bij de bescherming van de eindgebruiker. Dit is met name het geval wanneer de STS ook eisen opleggen over de technische bekwaamheden van de uitvoerders.

  Ze worden gemaakt op basis van initiatieven van de bouwactoren, onder toezicht van de Technische Commissie Bouw (TCB), en gepubliceerd door de dienst Voorschriften in de Bouw.

  De STS ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aansprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS. Zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop.Het kader, het statuut en de inhoud van de STS wordt bepaald door het koninklijk besluit van 1 februari 2018 . Het besluit bevat ook de eisen voor de aanvraag, de ontwikkeling, de aanvaarding, de publicatie, de actualisatie en de intrekking van de STS. Instructies daarover vindt u in het document TCB/CTC-2018-002N (PDF, 66.81 KB)

  De aanvraag tot ontwikkeling van de STS

  Vooraleer de aanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van een STS moet de instelling overeenkomstig voormelde procedure de belanghebbende partijen consulteren

  • over hun bereidheid om deel te nemen,
  • over de haalbaarheid van het opstellen van een STS en
  • over de draagkracht ervan.

  Ze moet tevens een consensus bereiken over:

  • het onderwerp,
  • de inhoudelijke aspecten,
  • het toepassingsgebied van de STS en
  • de finalisatiedatum van de STS.

  Na akkoord van de betrokkenen, stelt zij hierover een proces-verbaal op.

  Het proces-verbaal wordt per e-mail gestuurd naar:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst Voorschriften in de Bouw

  e-mail: bocova@economie.fgov.be

  Het verdere verloop voor de opstelling, de aanvaarding en de publicatie van de STS gebeurt conform het voormelde besluit en instructies.

  Lijst van de STS in voorbereiding

  Titel STS Statuut Gemandateerde instelling
  STS 52.3 Buitenschrijnwerk in PVC Update Buildwise
  STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels In opmaak Buildwise
  STS -P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest Update Buildwise
  STS 72-2: Warmtepompen In opmaak Consortium Quest, Buildwise, Technolec

  Gepubliceerde STS

  De categorie 1: STS minder dan 5 jaar geleden uitgegeven of geactualiseerd

  De categorie 2: STS meer dan vijf jaar geleden uitgegeven

  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde STS van de categorie 2, gezien hun data van verschijnen, passages bevatten die niet meer actueel zijn.

  Laatst bijgewerkt
  12 december 2023