Table of Contents

  De CE-markering en de prestatieverklaring

  Om het product naargelang het beoogde gebruik te kunnen kiezen, moet bij de bouwproducten die voorzien zijn van de CE markering, sinds juli 2013 verplicht een prestatieverklaring gevoegd worden.

  De CE-markering wordt niet op alle bouwproducten aangebracht.

  Een fabrikant moet de CE-markering aanbrengen wanneer er voor zijn product een geharmoniseerde norm bestaat. Op de datum van het begin van de co-existentieperiode heeft men de mogelijkheid om de geharmoniseerde norm te gebruiken om een prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt. Vanaf de datum van het einde van de co-existentieperiode is de geharmoniseerde norm het enige middel om deze prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt.

  CE marking

  Een fabrikant kan ook op andere bouwproducten een CE-markering aanbrengen. Hij moet dan wel beschikken over een Europese technische beoordeling of een Europese technische goedkeuring.

  De Europese technische goedkeuring is een hulpmiddel dat werd ingevoerd in het kader van Richtlijn 89/106. Het is een positieve technische beoordeling van de bruikbaarheid van een product voor het beoogde doel. We willen benadrukken dat elke ETA geldig blijft tot wanneer ze vervalt.

  Om de prestatie van een bouwproduct te beoordelen, voorziet de verordening in vijf systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van producten die overeenkomen met de essentiële kenmerken ervan: 1+, 1, 2+, 3 en 4.

  Deze indeling houdt rekening met de rol van de producten in de veiligheid van bouwwerken. De producten waarvan men denkt dat ze de belangrijkste rol spelen worden geklasseerd in systeem 1+. Elk systeem omvat meerdere taken die, al naargelang het geval, door de fabrikant of de aangemelde instantie uitgevoerd worden.

  Verplichtingen voor de fabrikanten, de importeurs en de distributeurs

  Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant bij het op de markt brengen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de overeenstemming van het bewuste product met de aangegeven prestaties ervan.

  De distributeurs of de importeur moeten erop toezien dat het product de CE-markering draagt en dat de nodige documenten voor een correct gebruik van de producten, waaronder de prestatieverklaring en de handleiding, bijgevoegd zijn.

  Een importeur of distributeur wordt beschouwd als fabrikant en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen.

  Een bouwproduct kiezen of voorschrijven

  Een bouwwerk (een woning of een civieltechnisch bouwwerk) moet aan de nationale toepasselijke bepalingen beantwoorden (op federaal, regionaal of gemeentelijk niveau). Daarnaast moet het bouwwerk eveneens voldoen aan objectieven die gekoppeld zijn aan de constructieaspecten van het bouwwerk en aan renovatie-, reparatie- en onderhoudsmodaliteiten. Om in overeenstemming te zijn met de beschikkingen en ook de gewenste doelstellingen te verwezenlijken, worden de bouwwerken verwezenlijkt op basis van producten waarvan de prestaties van de essentiële kenmerken adequaat moeten zijn.

  De keuze van een product tussen alle op de markt beschikbare producten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken “gebruiker”. Afhankelijk van de functionaliteit van het bouwwerk moet hij immers rekening houden met verschillende criteria waaronder namelijk de gebruikte technieken, bouwsystemen, innovatie, duurzaamheid, de economische aspecten evenals de afstemming van de prestaties van de producten op het beoogde gebruik.

  De essentiële vraag bij de keuze van de bouwproducten is hun prestatie naar gelang van het voorziene gebruik. Deze prestatie is de band tussen de fundamentele eisen van de bouwwerken en de essentiële kenmerken van de producten.

  Voor meer inlichtingen werd een productcontactpunt opgericht. De economische actoren zullen op een transparante en correcte wijze toegang tot de informatie hebben.

  PCPC (Bouwproductencontactpunt)

  De Verordening 305/2011 voorziet erin dat elke lidstaat een Productcontactpunt voor de bouw aanwijst. In België werd in het kader van de administratieve vereenvoudiging beslist dat deze functie door het productcontactpunt voor de wederzijdse erkenning zou vervuld worden.

  Dit contactpunt verstrekt informatie in verband met:

  • de nationale bepalingen (technische voorschriften als bedoeld in de Verordening 2019/515) die ertoe strekken dat wordt voldaan aan de fundamentele eisen voor bouwwerken voor het beoogde gebruik van elk bouwproduct (essentiële kenmerken);
  • de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten die als opdracht hebben de nationale bepalingen uit te werken;
  • de rechtsmiddelen die op het nationale grondgebied in het algemeen beschikbaar zijn in het geval van een geschil tussen de bevoegde instanties en een marktdeelnemer.

  Wij vestigen de aandacht erop dat het contactpunt geen informatie verstrekt over de toepassing van de Verordening 305/2011 zelf, de normen en hun inhoud alsook niet over de aangemelde instanties en de technische beoordelingsinstanties.

  De productcontactpunten beantwoorden de gestelde vragen binnen vijftien werkdagen na ontvangst ervan.

  Deze dienstverlening is helemaal gratis.

  Hoe het contactpunt bereiken?

  • FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
   Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
   NG II
   Koning Albert II-laan 16
   1000 Brussel
  • Tel.: +32 2 277 93 47
  • Door het aanvraagformulier in te vullen
   aanvraagformulier

  FAQ

  Om meer te weten, aarzel niet om onze FAQ’s te raadplegen of onze brochure “Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten” te lezen. U kunt deze brochure ook downloaden of bestellen.

  Laatst bijgewerkt
  23 januari 2024