Table of Contents

  De projectoproep is afgesloten. U kunt niet meer deelnemen aan deze projectoproep.

  Doelstellingen en thema’s van de projectoproep

  De BBBC-projectoproepen willen de transitie naar een circulaire economie in België versnellen. Ze kaderen in het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV) en worden gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU. Het NPHV wil de Europese economie nieuw leven inblazen en de samenleving ondersteunen na de COVID-19-pandemie. Het nationaal plan houdt daarbij rekening met de doelstellingen van de Green Deal.

  De tweede BBBC-projectoproep legt de focus op twee dimensies van de circulaire economie: substitutie van chemische stoffen en ecodesign.

  Substitutie van chemische stoffen

  Substitutie van de meeste schadelijke chemische stoffen wordt bekeken in de brede zin en omvat projecten om alternatieve chemische stoffen, technologieën en/of producten op de markt te brengen die het gebruik van de meest schadelijke stoffen (most harmful substances) of de aanwezigheid van de meest schadelijke stoffen in een product uitsluiten.

  Voor deze oproep zijn we op zoek naar oplossingen die de belangrijkste knelpunten in het systeem aanpakken, met name door " regrettable substitution " (het eenvoudigweg vervangen van een chemische stof door een andere) te voorkomen. Het gaat met name om projecten waarbij verschillende actoren in de toeleveringsketen betrokken zijn, zodat er voldoende kennis en transparantie is over de oorsprong van de voorgestelde alternatieven en de mogelijk risico’s doorheen de volledige levenscyclus.

  Voor deze projectoproep zijn drie groepen van prioritaire stoffen voor substitutie in België vastgelegd, waarvan de federale overheid de uitfasering wil stimuleren en waar mogelijk versnellen.

  PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)

  PFAS worden gebruikt in een veelvoud van toepassingen binnen sectoren zoals

  • de lucht- en ruimtevaart
  • de auto-industrie
  • voedselcontactmaterialen en voedselbewerking
  • textiel, leder en accessoires
  • bouw- en huishoudproducten
  • elektronica
  • brandweer
  • medische artikelen

  Aangezien de federale overheid het grote belang inziet van een uitfasering van PFAS wil ze via deze oproep projecten ondersteunen die als doel hebben om veilige en duurzame alternatieven voor PFAS te ontwikkelen. Gezien de problematische aard van alle PFAS, alsook de vele toepassingen in een veelvoud aan sectoren worden geen specifieke prioritaire domeinen binnen dat thema vastgelegd.

  Hormoonverstoorders

  Hormoonverstoorders vormen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Die chemische stoffen zijn overal aanwezig, zowel in het milieu (water, bodem, lucht) als in onze dagelijkse consumptiegoederen (levensmiddelen, speelgoed, bouwmaterialen, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.)

  Volgens het tijdschema van de Europese Commissie zal de uitvoering van risicobeheersmaatregelen op Europees niveau nog vele jaren nemen. De uitvoering van aanvullende maatregelen op nationaal niveau is dus van essentieel belang.

  Prioritaire stoffen voor België

  Naast deze twee groepen van stoffen is er ook nog een lijst van stoffen die prioritair behandeld worden aangezien gebleken is dat die heel belangrijk zijn voor de industrie en/of relevant zijn voor het grote publiek.

  Het gaat om de volgende stoffen:

  CAS-nummer EC-nummer Naam

  123-77-3 

  204-650-8 

  Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) 

  121158-58-5 

  310-154-3 

  Phenol, dodecyl-, branched 

  85535-85-9 

  287-477-0 

  Alkanes, C14-17, chloro 

  540-97-6 

  208-762-8 

  Dodecamethylcyclohexasiloxane 

  75-56-9 

  200-879-2 

  Methyloxirane (Propylene oxide) 

  127-19-5 

  204-826-4 

  N,N-dimethylacetamide 

  109-86-4 

  203-713-7 

  2-methoxyethanol 

  10043-35-3 

  233-139-2 

  Boric acid 

   - 

  701-028-2 

  tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 

  98-54-4 

  202-679-0 

  4-tert-butylphenol 

  61788-32-7 

  262-967-7 

  Terphenyl, hydrogenated 

  84-61-7 

  201-545-9 

  Dicyclohexyl phthalate 

  Ecodesign

  Ecologisch ontwerpen is erop gericht de milieu- en gezondheidseffecten van producten en materialen gedurende hun volledige levenscyclus te verminderen. Het is de bedoeling het ontwerp van een product te herdenken en zo de productie en het hergebruik veiliger te maken, de levensduur te verlengen en de reparatie, ontmanteling en recyclage te vergemakkelijken.

  Deze pijler omvat vier prioritaire thema's:

  • elektronische machines en toestellen voor professioneel gebruik           
  • kleding
  • verpakkingsarme distributie en logistiek in de voedselketen      
  • interieurinrichting en buitenmeubilair

  Meer info over de 4 thema’s op de website van de FOD Volksgezondheid.

  Wie kon een project indienen?

  Deze oproep is gericht op:

  • organisaties of consortia - Belgisch of actief in België – waaronder bedrijven, met speciale aandacht voor kmo's
  • start-ups
  • onderzoekscentra met de nadruk op instellingen voor toegepast onderzoek
  • ngo's
  • adviesbureaus en gelijkaardige instellingen

  Wat was het budget voor de projectoproep?

  De toegekende financiering voor de totale projectoproep betreft

  • een minimumbedrag van 250.000 euro en een maximumbedrag van 2.000.000 euro voor projecten voor substitutie van chemische stoffen
  • een minimumbedrag van 100.000 euro en een maximumbedrag van 1.000.000 euro voor ecodesignprojecten

  Contact

  Laatst bijgewerkt
  19 september 2023