Table of Contents

  Sinds 11 februari 2019 kan het ondernemingsnummer van een onderneming overgedragen worden aan een andere onderneming. Die overdracht is echter alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk.

  Doordat ondernemingsnummers overgedragen kunnen worden, is het vanaf nu mogelijk dat een onderneming gedurende haar levensloop verschillende ondernemingsnummers heeft. Het is wel zo dat elke onderneming niet meer dan één ondernemingsnummer tegelijkertijd kan hebben. Omgekeerd kan hetzelfde ondernemingsnummer aan verschillende ondernemingen gelinkt zijn, maar niet tegelijkertijd.

  Voor meer info over de overdracht van het ondernemingsnummer kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

  Voorwaarden voor de overdracht van een ondernemingsnummer

  • De overdracht kan alleen plaatsvinden in de volgende situaties:  
   • fusie of splitsing ;
   • grensoverschrijdende fusie;
   • inbreng om niet van een algemeenheid of van een bedrijfstak;
   • buitenlandse verrichtingen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande punten;
  • De onderneming waaraan het ondernemingsnummer moet worden overgedragen, zet de hoofdactiviteit voort van de onderneming die haar nummer wil overdragen;
  • Als gevolg van een fusie/splitsing/grensoverschrijdende fusie of een gelijkwaardige buitenlandse verrichting houdt de onderneming waarvan het nummer wordt overgedragen op te bestaan;
  • Alle documenten met betrekking tot herstructureringen werden in een van de drie landstalen aan de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen bezorgd; 
  • De aanvraag werd door de betrokken ondernemingen ingediend ten minste drie maanden vóór de uitvoeringsdatum van de herstructurering. 

  Procedure voor de overdracht van een ondernemingsnummer

  1. Er moet een uitdrukkelijke aanvraag worden gericht aan de KBO-beheersdienst. Wanneer? 3 maanden voor de datum van de fusie, splitsing of gelijkwaardige buitenlandse verrichting.
    
  2. De KBO-beheersdienst controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo ja, dan brengt hij de ondernemingen daarvan op de hoogte. Zo niet, dan stuurt hij een verzoek om verduidelijking of aanvullende informatie.
    
  3. Wanneer de fusie/splitsing/gelijkwaardige buitenlandse verrichting is uitgevoerd, draagt de KBO-beheersdienst het nummer over en past hij de gegevens in de KBO aan.
   NB: Alle documenten met betrekking tot de herstructurering moeten vooraf in een van de drie landstalen aan de Beheersdienst worden toegezonden.
    
  4. De overdracht van het nummer wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op vraag van de Beheersdienst. Die bekendmaking gebeurt alleen als er al publicaties hebben plaatsgevonden voor de onderneming die beschikt of beschikte over het overgedragen ondernemingsnummer.
  Laatst bijgewerkt
  29 november 2019