De Kruispuntbank van Ondernemingen voert regelmatig acties uit om de kwaliteit van de gegevens van de ingeschreven geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en vestigingseenheden te verbeteren.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste acties van de afgelopen jaren evenals:

Sluiting vereffening (rechtstoestand 014) (lopende)

De rechtstoestand 014 (sluiting vereffening) dient voor Belgische entiteiten altijd voorafgegaan te worden door één van de volgende rechtstoestanden: 010 (ontbinding van rechtswege), 012 (vervroegde ontbinding) of 013 (juridische ontbinding). Bij vele entiteiten werd enkel de rechtstoestand 014 ingegeven.

Wat hebben we gedaan?

Voor 18.200 entiteiten hebben we in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de publicatie van de vonnissen 010 (ontbinding van rechtswege), 012 (vervroegde ontbinding) of 013 (juridische ontbinding) opgezocht en deze ingebracht in KBO.

Tevens werden de KBO-toepassingen aangepast zodat een rechtstoestand 014 niet meer kan ingegeven worden voor entiteiten die zich niet in rechtstoestand 010 , 012 of 013 bevinden .

Onvolledige adressen van buitenlandse entiteiten (lopende)

Adressen van buitenlandse entiteiten zijn soms onvolledig in KBO (geen postcode, geen straatnaam,…).

Wat hebben we gedaan?

Voor buitenlandse entiteiten met een adres in Luxemburg werd het correcte adres opgezocht in het ondernemingsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés). 385 adressen werden vervolledigd.

Voor buitenlandse entiteiten met een adres in Frankrijk werd het correcte adres opgezocht in het ondernemingsregister van Frankrijk (infogreffe-registre du commerce et des sociétés). 2.404 adressen werden vervolledigd.

De buitenlandse entiteiten met een adres in Nederland zijn in behandeling.

Correcte straatcode voor Coupure in Gent (oktober 2021)

Bepaalde entiteiten en vestigingseenheden hadden een adres met als straatcode “K001 - Coupure Rechts” of “K002 - Coupure Links” in 9000 Gent.  Dit zijn echter geen officiële straatnamen. Daarom werd in deze adressen de straatcode gecorrigeerd naar ‘2164 - Coupure’ te Gent.

Wat hebben we gedaan?

456 straatcodes werden gecorrigeerd met de correcte straatcode.

Entiteit natuurlijk persoon ingeschreven als (stopgezette)functie i.p.v de natuurlijke persoon zelf (juni 2021)

Tot eind 2018 kon je functies creëren die uitgeoefend werden door entiteiten natuurlijk persoon i.p.v. de oprichter van de entiteit natuurlijk persoon.

Wat hebben we gedaan?

4.930 functies uitgeoefend door een entiteit natuurlijk persoon (via ondernemingsnummer)   werden gecorrigeerd naar functies uitgeoefend door de oprichter van de entiteit natuurlijk persoon (via hun rijksregisternummer).

Geen kapitaal ingevuld voor rechtsvormen die verplicht een kapitaal moeten inschrijven (maart 2021)

Voor rechtsvormen die wettelijk over een kapitaal dienen te beschikken in KBO, is er geen kapitaal ingevuld in KBO.

Wat hebben we gedaan?

Het recentste kapitaal werd opgezocht in de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en ingebracht in KBO. Bij 1.207 entiteiten werd het kapitaal ingeschreven.

Opkuisen velden huis- en/of busnummer (februari 2021)

In de velden ‘huisnummer’ en ‘busnummer’ van een adres staan soms andere vermeldingen dan het huisnummer en busnummer (bv. blok, verdieping, kaai,..).

Wat hebben we gedaan?

De velden ‘huis- en/of busnummer’ van 5.021 adressen werden opgekuist. Het merendeel van de vermeldingen die verwijderd werden, konden ingeschreven worden in het veld ‘bijkomende adresgegevens’.

Inschrijven rechtspersoon bij functie ‘vast vertegenwoordiger’ of ‘vertegenwoordiger rechtspersoon’ (continu)

Als een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan (bv. bestuurder) of als dagelijks bestuurder, dan kan er een natuurlijk persoon benoemd worden als vaste vertegenwoordiger/ vertegenwoordiger rechtspersoon die belast is met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Soms wordt de natuurlijke persoon die de functie ‘vast vertegenwoordiger’ of ‘vertegenwoordiger rechtspersoon’ uitoefent, ingegeven zonder de rechtspersoon te vermelden die vertegenwoordigd wordt.

Wat hebben we gedaan?

Bij 17.312 functies ‘vaste vertegenwoordiger’ of ‘vertegenwoordiger rechtspersoon’ werd de rechtspersoon die vertegenwoordigd wordt door de natuurlijke persoon, toegevoegd.

Annuleren studiebeursstichtingen (januari 2021)

Studiebeursstichtingen werden geregistreerd in KBO, terwijl ze er niet in mogen opgenomen worden.

Wat hebben we gedaan?

184 studiebeursstichtingen werden geannuleerd.

Munteenheid kapitaal omzetten van XEU naar euro (december 2020)

Het kapitaal van sommige entiteiten is nog steeds uitgedrukt in XEU.

Wat hebben we gedaan?

Voor 5.009 entiteiten werd, na controle in de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het kapitaal omgezet in euro.

Adressen zonder straatcode (december 2020)

Een aantal adressen van entiteiten en vestigingseenheden waren ingeschreven zonder straatcode.

Wat hebben we gedaan?

Voor 4.631 adressen zonder straatcode, werd de straatcode ingegeven.

Annuleren van activiteiten op entiteitsniveau (oktober 2020)

Activiteiten (activiteitengroep 003 )  mogen normaal gezien enkel voorkomen op niveau van de vestigingseenheid. Bij het opladen van de niet-handelsondernemingen (in 2009) werden er echter activiteiten ingeschreven op het niveau van de entiteit wanneer de vestigingseenheid nog niet ingeschreven was.

Wat hebben we gedaan?

Bij de entiteiten waarvoor ondertussen een vestigingseenheid werd ingeschreven, hebben we de activiteit(en) op niveau van de entiteit geannuleerd. Er werden 39.734 activiteiten geannuleerd bij 20.495 entiteiten.

Inschrijving van de functie ‘vaste vertegenwoordiger’ (continu)

Als een rechtspersoon benoemd is als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht, …, dan moet zij steeds een vaste vertegenwoordiger aanduiden die belast is met de uitvoering van dit mandaat in zijn naam en voor zijn rekening.

Er dienen dus twee aparte functies ingeschreven te worden in de KBO:

  • De functie bestuurder, zaakvoerder, … uitgeoefend door de rechtspersoon (bv entiteit X is bestuurder)
  • De functie vaste vertegenwoordiger

We hebben gemerkt dat deze situatie niet altijd goed wordt ingegeven in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

Voor 5.892 entiteiten werd de rechtspersoon die aangeduid werd als bestuurder, zaakvoerder,…ingeschreven, alsook de persoon die benoemd werd als vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon

Contactgegevens opgenomen in veld ‘bijkomende adresgegevens’ (maart 2020)

Vóór release 33.2 konden geen 2 contactgegevens van hetzelfde type (bijvoorbeeld 2 telefoonnummers) geregistreerd worden in KBO. Daarom werd dit gegeven  soms toegevoegd in het veld 'bijkomende adresgegevens' van het adres.

Wat hebben we gedaan?

We hebben 1.922 contactgegevens verwijderd uit het veld ‘bijkomende adresgegevens ‘ en als contactgegeven ingeschreven.

Kapitaal omzetten van BEF naar euro (december 2019)

Bij ongeveer 60.000 entiteiten in KBO wordt het kapitaal nog uitgedrukt in BEF.

Wat hebben we gedaan?

Voor 56.000 entiteiten werd er nagegaan in de bijlage van  het Belgisch Staatsblad of er een publicatie was waarin het kapitaal omgezet werd naar euro.

Bij 15.410 entiteiten werd er een publicatie gevonden en kon het kapitaal omgezet worden van BEF naar euro.

Functie ‘vennoot of lid’ (oktober 2019)

De functie ‘vennoot of lid’ was ingeschreven bij een aantal entiteiten met een rechtsvorm waarvoor deze functie niet ingeschreven had moeten zijn. 

Wat hebben we gedaan?

13.156  verkeerd ingegeven functies ‘vennoot of lid’ werden geannuleerd of gecorrigeerd met de correcte functie.

Functie ‘wettelijk vertegenwoordiger’ (september 2019)

De functie ‘wettelijk vertegenwoordiger’ moet enkel ingeschreven worden bij entiteiten natuurlijk persoon en bij buitenlandse entiteiten met een bijkantoor in België. In KBO kwam de functie ook in andere gevallen voor .

Wat hebben we gedaan?

1.099  verkeerd ingegeven functies ‘wettelijk vertegenwoordiger’ werden geannuleerd of gecorrigeerd met de correcte functie.

Zetel zonder straatcode (maart 2019)

Een aantal adressen van de zetel van entiteiten waren ingeschreven zonder straatcode.

Wat hebben we gedaan?

Voor 1.333 adressen zonder straatcode, werd de correcte straatcode ingegeven.

Kapitaal omzetten van BEF naar euro (lopende)

Bij ongeveer 60.000 entiteiten in KBO wordt het kapitaal nog uitgedrukt in BEF.

Wat hebben we gedaan?

Voor 56.000 entiteiten werd er nagegaan in de bijlage van  het Belgisch Staatsblad of er een publicatie was waarin het kapitaal omgezet werd naar euro.

Bij 14.500 entiteiten werd er een publicatie gevonden en kon het kapitaal omgezet worden van BEF naar euro.

Aanpassen adres Luchthaven Brussel Nationaal (november 2018)

Het adres van de luchthaven in Zaventem kwam niet overeen met het officiële adres.

Wat hebben we gedaan?

Voor 463 entiteiten werd het adres van de luchthaven in Zaventem gecorrigeerd naar “Luchthaven Brussel Nationaal”.

Corrigeren contactgegevens (november 2018)

Omdat slechts 1 contactgegeven van een bepaald type (telefoon, fax, email, ….) kon opgenomen worden, werd een 2de contactgegeven van eenzelfde type ingeschreven bij een andere type.

Wat hebben we gedaan?

Vanaf 1 november 2018 kunnen er in KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type ingegeven worden. 3.535 contactgegevens met een verkeerd type, werden ingeschreven bij het correcte type of geannuleerd indien het een ongeldig contactgegeven betrof.

Bijkantoor bij buitenlandse entiteiten met rechtsvormcode 230 ‘Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid) (oktober 2018)

Bij buitenlandse entiteiten met rechtsvormcode 230 werd er soms onterecht een bijkantoor ingeschreven.

Wat hebben we gedaan?

Voor 3.704 buitenlandse entiteiten met rechtsvormcode 230 en bijkantoor in België werd nagegaan in  de bijlage van het Belgisch Staatsblad of er een publicatie was met de oprichting van een bijkantoor. Indien dit niet het geval was, werd het bijkantoor geannuleerd.

Telefoonnummers verwijderd uit veld ‘bijkomende adresgegevens’ (oktober 2018)

De bijkomende adresgegevens bevatte soms een telefoonnummer.

Wat hebben we gedaan?

1.867 telefoonnummers werden verwijderd uit  de bijkomende adresgegeven’ en ingeschreven als telefoonnummer bij de contactgegevens.

Aanpassen straatcodes (augustus 2018)

Bepaalde adressen waren ingeschreven zonder straatcode.

Wat hebben we gedaan?

Bij 241 adressen zonder straatcode werden de adressen correct gecodeerd.

Functies commissaris en vaste vertegenwoordiger commissaris  (Juli 2018)

De codes voor de functies commissaris en vaste vertegenwoordiger commissaris werden stopgezet op 31/03/2004.

Wat hebben we gedaan?

176 functies commissaris en vaste vertegenwoordiger commissaris werden  geannuleerd indien de begindatum van de functie groter  was dan 31/03/2004.

BPostcode als busnummer (maart 2018)

Bij sommige adressen werd de postcode ingegeven als busnummer.

Wat hebben we gedaan?

Bij 459 adressen werd de postcode uit het busnummer verwijderd.

Ontbrekende straatcodes (maart 2018)

Voor een aantal Belgische adressen is de straatnaam niet gecodeerd via een straatcode.

Wat hebben we gedaan?

Bij 151 adressen zonder straatcode werd de straatcode ingevoerd.

Maand van de algemene vergadering (continu)

Soms wordt de maand van de algemene vergadering niet of verkeerd ingevuld in KBO, hetzij bij oprichting van de entiteit, hetzij bij een statutenwijziging.

Wat hebben we gedaan?

Voor 23.287 entiteiten werd de maand van de algemene vergadering ingevuld of gecorrigeerd.

Erediensten (maart 2018)

De naam van de erediensten moet aan een bepaalde structuur voldoen.

Wat hebben we gedaan?

Voor 5.296 erediensten werd de naam aangepast zodat ze conform de opgelegde structuur is.

Verkeerde functies in vennootschappen en verenigingen met rechtsvorm ‘vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid’ (februari 2018)

Bij bepaalde entiteiten met rechtsvorm “vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid” werd voor de functie “oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid” de entiteit van de oprichter ingegeven (met ondernemingsnummer) in plaats van de natuurlijke persoon (met rijksregisternummer).

Wat hebben we gedaan?

7.390 functies “oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid” werden gecorrigeerd.

Fictieve begindatum geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (november 2017)

Bij de initial load van KBO werden geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon opgeladen die gecreëerd werden met een fictieve begindatum 01.01.1800.

Wat hebben we gedaan?

Voor 13.544 geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon werd de begindatum gecorrigeerd naar de begindatum van de commerciële hoedanigheid.

Regularisatie fictieve rijksregisternummers (oktober 2017)

Bij de initial load van KBO werden geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon opgeladen, waarvan het rijksregisternummer van de oprichter niet gekend was. KBO heeft destijds aan deze oprichters een fictief rijksregisternummer beginnend met 9999, toegekend .

Wat hebben we gedaan?

Voor 825 entiteiten werd het correcte rijksregisternummer opgezocht en werd het fictieve nummer vervangen.

Verkeerde begindatum geregistreerde entiteiten rechtspersoon (mei 2017)

Geregistreerde entiteiten rechtspersoon werden gecreëerd met een verkeerde begindatum.

Wat hebben we gedaan?

Voor 1.185 entiteiten werd de begindatum aangepast.

Speciale tekens in naam (februari 2017)

Verschillende entiteiten bevatten speciale tekens in de naam.

Wat hebben we gedaan?

Van 1.028 entiteiten werden de tekens uit de naam verwijderd.

Ontbrekende functies zaakvoerder bij een geregistreerde entiteit met rechtsvorm bvba / coöperatieve vennootschap (nog lopende)

Duizenden bvba's en coöperatieve vennootschappen werden in 2003 ingevoerd in de KBO zonder zaakvoerder.

Wat hebben we gedaan?

Voor 38.714 bvba’s en coöperatieve vennootschappen werd minstens 1 functie ingevoerd.

Functiecodes die niet overeenstemmen met de rechtsvorm (continu)

Naargelang de rechtsvorm mogen er voor een entiteit een aantal specifieke functiecodes ingeschreven worden.

Overzicht van de functiecodes per rechtsvorm (PDF, 773.56 KB)

De functiecode en rechtsvorm stemden echter niet altijd overeen.

Wat hebben we gedaan?

De functiecodes van 55.314 functies werden gecorrigeerd of geannuleerd.

Postcodes met meerdere NIS-codes (februari 2017)

Bij het coderen van een adres in de KBO wordt gecontroleerd of de postcode gelinkt is aan de gemeentecode. Er zijn in de KBO 24 postcodes die verbonden zijn met meerdere NIS-gemeentecodes. Dat zijn postcodes die hoofdzakelijk 1 gemeente (hoofdgemeente) bedienen, maar ook een aantal huizen in een andere gemeente (bijkomende gemeente). De mate waarin een postcode de bijkomende gemeente bedient, is gering. De combinatie postcode-bijkomende gemeente komt in de KBO echter 2.704 keer voor.

Wat hebben we gedaan?

174 adressen van zetels zijn gecorrigeerd. De andere adressen (adressen van de vestigingseenheden) werden automatisch aangepast.

Geregistreerde entiteiten / vestigingseenheden met een startdatum in de toekomst (januari 2017)

De begindatum van 27 entiteiten/vestigingseenheden begon in de verre toekomst.

Wat hebben we gedaan?

De 27 startdatums zijn gecorrigeerd.

Conversie 2003-activiteiten (december 2016)

Een aantal activiteiten werden niet geconverteerd naar de NACEBEL-versie 2008 en hebben nog steeds een NACEBEL 2003-code.

Wat hebben we gedaan?

2.374 activiteiten met een NACEBEL 2003-code werden omgezet naar een NACEBEL-code 2008.

Actieve curatorfunctie, zonder overeenkomstige rechtstoestand (oktober 2016)

Een aantal entiteiten hadden een actieve functie "curator", zonder dat die zich in opening faillissement bevonden.

Wat hebben we gedaan?

Na nazicht in het Belgisch Staatsblad, werd voor 95 entiteiten de rechtstoestand aangepast of de functie geannuleerd.

Tweemaal dezelfde rechtsvorm na elkaar (oktober 2016)

Voor een aantal entiteiten was dezelfde rechtsvorm twee keer opeenvolgend ingeschreven.

Wat hebben we gedaan?

Voor 117 entiteiten is een van beide rechtsvormen geannuleerd.

Problemen in functies door niet-vervanging geannuleerde natuurlijke personen (juli 2016)

Als in het BIS-register het nummer van een natuurlijk persoon vervangen wordt door een ander, wordt dat nummer vervangen in alle functies die de persoon uitoefent in een entiteit in de KBO. Dat gebeurt automatisch, maar in sommige gevallen is een manuele tussenkomst nodig.

Wat hebben we gedaan?

Het correcte nummer werd ingeschreven voor 272 functies.

Rechtstoestand 091: opschorting – gerechtelijke reorganisatie (mei 2016)

Sommige entiteiten hebben langer dan 1 jaar de rechtstoestand “opschorting – gerechtelijke reorganisatie”.

Wat hebben we gedaan?

De rechtstoestand van 176 entiteiten werd aangepast naar een “normale toestand”, een “opening faillissement” of een “ontbinding”.

Actieve functies / ondernemersvaardigheden die niet mogen voorkomen bij stopgezette geregistreerde entiteiten (mei 2016)

Sommige stopgezette entiteiten hadden nog actieve functies of ondernemersvaardigheden.

Wat hebben we gedaan?

Bij 113 entiteiten werd de functie of vaardigheid stopgezet of geannuleerd.

Publieke diensten (april 2016)

Enkele publieke diensten die niet meer bestaan, waren nog actief in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

176 publieke diensten werden stopgezet of afgesloten.

Stopzetting van buitenlandse geregistreerde entiteiten met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” (maart 2016)

Buitenlandse entiteiten met rechtstoestand “activiteitsstopzetting in België” hadden de status AC (actief) in de KBO.

Wat hebben we gedaan?

De status van 7.247 entiteiten werd veranderd naar ST (stopgezet), met als stopzettingsdatum de begindatum van de “activiteitsstopzetting in België”.

Actieve EDRL- of RSZPPO-activiteiten, zonder actieve overeenkomstige hoedanigheid (februari 2016)

Sommige entiteiten waren ingeschreven met EDRL-of RSZPPO-activiteiten, hoewel deze hoedanigheid was stopgezet.

Wat hebben we gedaan?

111 EDRL-of RSZPPO-activiteiten werden stopgezet.

Inhoud veld “extra adres” (januari 2016)

Het veld “extra adres” bevatte soms andere informatie dan een adres.

Wat hebben we gedaan?

Bij 322 entiteiten werd dit veld gecorrigeerd.

Laatst bijgewerkt
5 september 2023