Table of Contents

  Sociale bijdragen

  Een zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om sociale zekerheidsuitkeringen te ontvangen. Daartoe betaalt hij elk kwartaal sociale bijdragen.

  Het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen komt overeen met een percentage van het beroepsinkomen van de zelfstandige. Sociale verzekeringsfondsen rekenen ook een bepaald bedrag aan om hun werkingskosten te dekken.

  In 2022 werd er 4,769 miljard euro aan sociale bijdragen betaald, een verhoging van 3,5 % ten opzichte van 2021. Afgezien van de daling met 6,9 % tussen 2019 en 2020 als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID-19 is dit bedrag sinds 2010 gestaag gestegen (+37,2 %) wegens de voortdurende stijging van het aantal zelfstandigen in dezelfde periode (+32 % tussen 2010 en 2022).

  De gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) maken het niet mogelijk om het bedrag van de bijdragen op te splitsen volgens het geslacht van de bijdrage plichtige. Er is enkel een theoretische raming mogelijk. In de grafieken waar de bedragen per geslacht zijn opgesplitst, gaat het dus over bedragen die berekend zijn op basis van kwartaalinformatie over het aantal aangeslotenen. In alle gevallen wordt het vierde kwartaal van het betrokken jaar gebruikt om de verdeling tussen mannen en vrouwen te berekenen.

  Vrijstellingen

  Wanneer een zelfstandige moeilijkheden ondervindt om zijn sociale zekerheidsbijdragen te betalen, kan hij een vrijstelling aanvragen. Alleen zelfstandigen in hoofdberoep kunnen daar beroep op doen.

  Het aantal aanvragen ingediend in 2022 door zelfstandigen om een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen te bekomen, is van 33.401, of een daling met 73,6 % in vergelijking met het jaar ervoor. De jaren 2020 en 2021 zijn in feite bijzonder omdat veel zelfstandigen op dat moment, als gevolg van de gezondheidscrisis, hun sociale premies niet meer konden betalen. Het jaar 2022 nadert tot het pre-covid niveau.

  Van die 33.401 aanvragen werd 73,7 % ingediend door mannen en 26,3 % door vrouwen. De mannen zijn dus oververtegenwoordigd in de aanvragen om vrijstelling van sociale bijdragen, aangezien ze slechts 65 % van de zelfstandigen in België vertegenwoordigen.

  Van de 45.851 dossiers die in 2022 werden behandeld, kregen er 28.156 een vrijstelling. Het gaat om 22.767 volledige vrijstellingen en 5.389 gedeeltelijke vrijstellingen. Rond 61 % van de onderzochte aanvragen krijgt dus een volledig of gedeeltelijk gunstig gevolg. Vrouwen en mannen hebben ongeveer evenveel positieve antwoorden: 64,7 % van de 11.621 genomen beslissingen voor vrouwelijke zelfstandigen en 60,3 % van de 34.229 behandelde gevallen voor mannelijke zelfstandigen leidden tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling.

   

   

  Laatst bijgewerkt
  25 juli 2023