Table of Contents

  Het statuut van student-zelfstandige

  Het statuut van student-zelfstandige is bedoeld om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. Dankzij dat statuut kunnen studenten:

  • tijd vrijmaken om een activiteit als zelfstandige te combineren met hun studies;
  • genieten van een reeks voordelen, in het bijzonder sociale bescherming en lagere sociale en fiscale drempels.

  Het statuut trad in werking op 1 januari 2017.

  Het statuut van student-ondernemer geldt voor jongeren die aan drie voorwaarden voldoen:

  1. minstens 18 en hoogstens 25 jaar zijn;
  2. in hoofdzaak ingeschreven zijn om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België;
  3. een beroepsbezigheid uitoefenen, waardoor zij onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Statistieken over student-zelfstandigen (RSVZ)

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de jaarstatistieken over student-zelfstandigen van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) op basis van de situatie het einde van het jaar (op 31 december).

  De bedrijfstak verwijst naar de belangrijkste groepen van de nomenclatuur van beroepen die specifiek zijn voor het sociaal statuut van zelfstandigen bij het RSVZ. Er zijn zeven bedrijfstakken: landbouw, visserij, nijverheid en ambachten (productie), handel, vrije (en intellectuele) beroepen, diensten en diversen.

  De student-zelfstandigen in cijfers

  Op 31 december 2022 waren er in totaal 8.690 student-zelfstandigen. Dat is een daling van 4,7 % ten opzichte van 31 december 2021, terwijl van 2017 tot 2021 hun aantal voortdurend gestegen was. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage bedraagt dus +11,7 % in de periode 2017-2022, wat nog steeds een hoog groeipercentage is.

  Van de 8.690 student-zelfstandigen op 31 december 2022 waren er 5.285 mannen en 3.405 vrouwen, wat overeenkomt met een aandeel vrouwen van 39,2 %. Dat aandeel is bovendien gedaald sinds 2021 (40,7 % op 31 december) en nog meer in vergelijking met het jaar van de invoering van het nieuwe statuut (41,2 % op 31 december 2022).

  Op 31 december 2022 zijn de meeste student-zelfstandigen tussen 20 en 23 jaar oud: 1.840 zijn 22 jaar (21,2 %), 1.614 zijn 23 jaar (18,6 %), 1.583 zijn 21 jaar (18,2 %) en 1.233 zijn 20 jaar (14,2 %). De meest vertegenwoordigde bedrijfstakken zijn

  • de vrije beroepen (3.528; 40,6 %),
  • de handel (2.549; 29,3 %),
  • de nijverheid (1.408; 16,2 %).
  Laatst bijgewerkt
  25 juli 2023