Table of Contents

  Het statuut van student-zelfstandige is bedoeld om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. Dankzij dat statuut kunnen studenten:

  • tijd vrijmaken om een activiteit als zelfstandige te combineren met hun studies;
  • genieten van een reeks voordelen, in het bijzonder sociale bescherming en lagere sociale en fiscale drempels.

  Het statuut trad in werking op 1 januari 2017.

  Het statuut van student-ondernemer geldt voor jongeren die aan drie voorwaarden voldoen:

  1. minstens 18 en hoogstens 25 jaar zijn;
  2. in hoofdzaak ingeschreven zijn om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België;
  3. een beroepsbezigheid uitoefenen, waardoor zij onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Statistieken over student-zelfstandigen (RSVZ)

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de kwartaal- en jaarstatistieken over student-zelfstandigen van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) op basis van de situatie op het einde van het kwartaal of het einde van het jaar (op 31 december).

  De bedrijfstak verwijst naar de belangrijkste groepen van de nomenclatuur van beroepen die specifiek zijn voor het sociaal statuut van zelfstandigen bij het RSVZ. Er zijn zeven bedrijfstakken: landbouw, visserij, nijverheid en ambachten (productie), handel, vrije (en intellectuele) beroepen, diensten en diversen.

  De student-zelfstandigen in cijfers

  In het 4e kwartaal van 2021 waren er in totaal 9.127 student-zelfstandigen. Dat is een verhoging van 9,6 % ten opzichte van het 4e kwartaal van 2020. Sinds 2017 is hun aantal voortdurend gestegen met een gemiddelde kwartaalgroei van 18,1 %.

  Van de 9.127 student-zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2021 waren er 5.427 mannen en 3.700 vrouwen, wat overeenkomt met een aandeel vrouwen van 40,5 %. Dat aandeel is bovendien gestegen sinds het 4e kwartaal 2019 (37,7 %), na een geleidelijke daling sinds de invoering van het nieuwe statuut (het 1e kwartaal van 2017, 44 %)..

  In het 4e kwartaal 2021 zijn de meeste student-zelfstandigen tussen 20 en 23 jaar oud: 1.880 zijn 22 jaar (20,6 %), 1.762 zijn 23 jaar (19,3 %), 1.718 zijn 21 jaar (18,9 %) en 1.329 zijn 20 jaar (14,6 %). De meest vertegenwoordigde bedrijfstakken zijn de vrije beroepen (3.494; 38,3 %), de handel (2.796; 30,7 %) en de nijverheid (1.441; 15,8 %).

  Laatst bijgewerkt
  10 augustus 2022