Table of Contents

  Het statuut van student-zelfstandige is bedoeld om de ondernemingszin bij jongeren te stimuleren. Dankzij dat statuut kunnen studenten:

  • tijd vrijmaken om een activiteit als zelfstandige te combineren met hun studies;
  • genieten van een reeks voordelen, in het bijzonder sociale bescherming en lagere sociale en fiscale drempels.

  Het statuut trad in werking op 1 januari 2017.

  Het statuut van student-ondernemer geldt voor jongeren die aan drie voorwaarden voldoen:

  1. minstens 18 en hoogstens 25 jaar zijn;
  2. in hoofdzaak ingeschreven zijn om regelmatig lessen te volgen in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling, met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België;
  3. een beroepsbezigheid uitoefenen, waardoor zij onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Statistieken over student-zelfstandigen (RSVZ)

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de kwartaal- en jaarstatistieken over student-zelfstandigen van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) op basis van de situatie op het einde van het kwartaal of het einde van het jaar (op 31 december).

  De bedrijfstak verwijst naar de belangrijkste groepen van de nomenclatuur van beroepen die specifiek zijn voor het sociaal statuut van zelfstandigen bij het RSVZ. Er zijn zeven bedrijfstakken: landbouw, visserij, nijverheid en ambachten (productie), handel, vrije (en intellectuele) beroepen, diensten en diversen.

  De student-zelfstandigen in cijfers

  In het 4e kwartaal van 2020 waren er in totaal 8.327 student-zelfstandigen. Dat is een daling van -7,7 % ten opzichte van het 3e kwartaal van 2020 maar wel een stijging in vergelijking met het 4e kwartaal van 2019. Sinds het eerste kwartaal van 2017 is hun aantal voortdurend gestegen, met uitzondering van de vierde kwartalen van 2018 (-7,4 %), 2019 (-9,4 %) en 2020 (-7,7 %). Vanaf het 2e kwartaal 2017 tot het 4e kwartaal 2020 bedraagt de gemiddelde kwartaalgroei +6,6 %.

  Van de 8.327 student-zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2020 waren er 5.076 mannen en 3.251 vrouwen, wat overeenkomt met een aandeel vrouwen van 39 %. Dat aandeel is bovendien gestegen sinds begin 2020 (37,1 % in het 1e kwartaal van 2020), na een geleidelijke daling sinds de invoering van het nieuwe statuut (het 1e kwartaal van 2017, 44 %).

  Op 31 december 2020 zijn de meeste student-zelfstandigen tussen 20 en 23 jaar oud: 1.724 zijn 22 jaar (20,7 %), 1.618 zijn 21 jaar (19,4 %), 1.477 zijn 23 jaar (17,7 %) en 1.290 zijn 20 jaar (15,5 %). De meest vertegenwoordigde bedrijfstakken zijn de vrije beroepen (3.310, 39,7 %), de handel (2.547, 30,5 %) en de nijverheid (1.299, 15,6 %).

  Laatst bijgewerkt
  18 oktober 2021