Table of Contents

  De tax shelter is een fiscale regeling bedoeld om investeringen van particulieren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) aan te moedigen. Die particulieren, hierna “investeerders” genoemd, kunnen dus van een belastingvermindering genieten, afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag, de aard van de ontvangende onderneming en de fiscale regeling. Het uiteindelijke doel is de toegang tot financiering voor kmo's met hoog potentieel te vergemakkelijken via het spaargeld van de burgers.

  De tax shelter voor start-ups werd in 2015 opgericht in het kader van Digital Belgium, een actieplan ter versterking van de digitale economie, waarin start-ups een belangrijke rol spelen. Vanaf het belastingjaar 2019 werd de tax shelter uitgebreid naar de scale-ups. Het gaat om twee afzonderlijke maatregelen, maar ze worden vaak samen genoemd omdat ze relatief gelijkaardig zijn. Door de impact van de COVID-19-crisis werd een tijdelijke tax shelter ingevoerd in 2020 en 2021.

  Tax shelter start-up

  De start-ups (startende ondernemingen) worden in deze regeling gedefinieerd als kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) als die minder dan 4 jaar oud zijn op het moment van de investering. De investering moet worden gedaan bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar.

  In de praktijk geniet de belastingplichtige een belastingvermindering van 30 % van het bedrag dat wordt geïnvesteerd in de verwerving van nieuwe aandelen in de onderneming. De belastingvermindering bedraagt 45 % voor investeringen in micro-ondernemingen (met minder dan 10 werknemers). Het geïnvesteerde bedrag die recht geeft op de belastingvermindering is beperkt tot 100.000 euro per belastingplichtige per jaar. Een onderneming kan van dergelijke investeringen genieten tot 500.000 euro (250.000 euro vóór 2021).

  Belastingplichtigen kunnen sinds 2017 ook indirect investeren via alternatieve financieringsplatformen (crowdfunding) en erkende startersfondsen. Ondernemers die in hun eigen onderneming investeren, hebben geen recht op de belastingvermindering.

  Tax shelter scale-up

  Scale-ups (of groeibedrijven) worden gedefinieerd als ondernemingen met de volgende kenmerken:

  • ze zijn 5 tot 10 jaar oud;
  • ze hebben ten minste 10 voltijdse werknemers;
  • ze realiseren een jaarlijkse groei van meer dan 10 % (werknemers of omzet) gedurende de twee belastingjaren voorafgaand aan de betaling.

  De belastingvermindering bedraagt 25 % van het geïnvesteerde bedrag. Een onderneming kan tot maximaal 1 miljoen euro ophalen (500.000 euro voor investeringen die vóór 2021 werden gedaan).

  Belastingplichtigen kunnen sinds 2017 ook indirect investeren via alternatieve financieringsplatformen (crowdfunding) en erkende startersfondsen.  Ondernemers die in hun eigen onderneming investeren, hebben geen recht op de belastingvermindering.

  Tax shelter COVID-19

  In het kader van de COVID-19-crisis werd het tax shelter-stelsel tijdelijk uitgebreid om de door pandemie getroffen ondernemingen te helpen nieuw kapitaal aan te trekken en de crisis te doorstaan. In tegenstelling tot de tax shelter start-up en scale-up was deze tax shelter beschikbaar voor alle kmo's (niet alleen voor de start-ups en scale-ups).

  De belastingvermindering bedraagt 20 % van het geïnvesteerde bedrag. Particulieren kwamen in aanmerking voor de belastingvermindering als ze investeerden

  • tussen 14 maart en 31 december 2020 en
  • in kleine ondernemingen die een omzetdaling van 30% in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 hebben gekend.

  Die tijdelijke maatregel werd in 2021 verlengd. Deze belastingvermindering bedraagt 20 % van het geïnvesteerde bedrag.  Particulieren kwamen in aanmerking voor de belastingvermindering als ze investeerden

  • tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021 en
  • in kleine ondernemingen die een omzetdaling van 30 % in de periode van 2 november tot en met 31 december 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 hebben gekend.

  In tegenstelling tot de tax shelters start-up en scale-up, sloot die maatregel de ondernemers niet uit. Elke investeerder kon tot 100.000 euro investeren voor elk van de twee tax shelters COVID-19 en onafhankelijk van het bedrag van de andere tax shelters. Bovendien moest de transactie rechtstreeks verlopen en niet via een financieringsmechanisme zoals een crowdfundingplatform (online platform voor publieksfinanciering).

   

   

  Kerncijfers tax shelter in België sinds 2016

  Sinds 2016 hebben Belgische ondernemingen dankzij het tax shelter-stelsel 173,6 miljoen euro van particulieren kunnen aantrekken. 2.188 ondernemingen die hebben genoten van de tax shelter start-up waren goed voor 99 % van de investeringen en 96 % van het geïnvesteerde bedrag (166,6 miljoen euro). Volgens de eerste schattingen heeft de tax shelter scale-up bijna 2,5 miljoen euro in 14 ondernemingen aangetrokken en de tax shelter COVID-19 iets meer dan 4,5 miljoen euro in 45 ondernemingen.

  Die cijfers hebben betrekking op unieke begunstigden, zodat dezelfde onderneming dat investeringen van verschillende belastingplichtigen heeft aangetrokken, niet tweemaal wordt geteld. Ze bevatten echter overlappingen tussen de drie regelingen.

  Opgelet: de gegevens voor de laatste drie jaar, en in het bijzonder voor 2021, zijn nog vatbaar voor verandering. De belastingplichtigen kunnen hun aanvragen laat indienen bij de FOD Financiën. De cijfers voor de laatste drie jaar, en dus met name voor de tax shelters COVID-19 en scale-up, moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

  Particulieren investeerden mediaan 600 euro in start-ups, 1.000 euro in scale-ups en 10.000 euro voor de tax shelter COVID-19. Het hoge bedrag voor de tax shelter COVID-19 kan deels worden verklaard door het feit dat ondernemers ook van dat stelsel konden genieten en in hun eigen onderneming konden investeren. Het mediane bedrag van een investering is gedaald van iets meer dan 2.500 euro in 2016 naar 600 euro in 2021.

  Meer informatie vindt u  terug op de volgende webpagina's:

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2023