Table of Contents

  Deze pagina gaat dieper in op het aantal zelfstandigen volgens origine en hun woonplaats. De woonplaats van de zelfstandige, opgedeeld volgens regio’s, kan in praktijk verschillen van de plaats van activiteit, de werkplaats of de plaats waar de omzet wordt gehaald.

  De gegevens die op deze pagina worden gebruikt zijn afkomstig van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Wat het aantal zelfstandigen (20-64 jaar) betreft, wordt gebruik gemaakt van de cijfers op 31 maart van het jaar terwijl de pagina over zelfstandigen de situatie op 31 december van het jaar weergeeft, waardoor die cijfers verschillen.

  Verdeling van zelfstandigen volgens regio en origine

  De verdeling van de zelfstandigen volgens origine is in de drie gewesten zeer verschillend in 2017 (referentieperiode van de 2022-editie van de studie). In Vlaanderen, waar in totaal 581.166 zelfstandigen (of 62,7 % van alle zelfstandigen) wonen, is 79 % van de zelfstandigen van Belgische origine, terwijl dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) slechts 29,6 % is, met het Waals Gewest ertussenin (67,5 %). In Brussel, goed voor 10 % van alle zelfstandigen, woont ongeveer 27,1 % van de zelfstandigen met vreemde origine, die daar dus sterk oververtegenwoordigd zijn. Van de zelfstandigen van Belgische origine, leeft slechts 4 % in BHG, 69,7 % in Vlaanderen en 26,3 % in Wallonië. Dat laatste gewest is goed voor 27,7 % van alle zelfstandigen.

  De verdeling van de verschillende origines binnen de personen van vreemde origine verschilt ook sterk tussen alle drie de gewesten. In Brussel is ongeveer 60 % van de zelfstandigen van vreemde origine afkomstig uit andere EU-lidstaten, met een bijna gelijke verdeling tussen EU13 en EU14. In Vlaanderen en Wallonië is het belang van EU14-zelfstandigen binnen de buitenlandse groep groter met respectievelijk 42,3 en zelfs 63,3 %.

   

  Ook de evolutie van het aantal zelfstandigen volgens origine verschilt tussen de gewesten. Zo stijgt het aandeel zelfstandigen van Belgische en vreemde origine ongeveer met elk ongeveer vijf procentpunten tussen 2008 en 2017 in Vlaanderen, ten nadele van het aantal zelfstandigen waarvan het origine onbekend is. In het BHG steeg het aandeel zelfstandigen van buitenlandse origine sterk (+12, 4 procentpunten) in diezelfde periode, terwijl het aandeel ondernemers met Belgische (-7 procentpunten) en onbekende origine (-5,4 procentpunten) erop achteruitging.

  Zelfstandigengraad volgens regio en origine

  In alle drie de regio’s is de zelfstandigengraad bij de groep van Belgische origine hoger dan de groep van vreemde origine. Er zijn wel verschillen binnen de groep van vreemde origine: zo is in Brussel meer dan één op de vier personen afkomstig van de EU13, actief als zelfstandige. In Wallonië zijn het minst aantal personen actief ten opzichte van de bevolking, zowel voor de groep van vreemde origine (9,6 %) als voor de groep van Belgische origine (13,6 %). Alle origines samen heeft Wallonië wel een iets hogere zelfstandigengraad dan het BHG door het hogere aandeel personen van vreemde origine in Brussel.

  De algemene zelfstandigengraad, alle origines samen, is tussen 2008 en 2017 in alle drie de gewesten gestegen.

  De zelfstandigengraad van personen met Afrikaanse origine, zijnde afkomstig uit de Maghreb of andere Afrikaanse landen, zijn in alle drie de regio’s bij de laagste terwijl die voor personen uit Azië en de EU13 telkens relatief hoog liggen.

   

  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2023