Table of Contents

  De geringe aantrekkingskracht van wetenschappelijke en technologische vakken heeft een impact op de beheersing van informaticatools. Het tekort aan personeel dat voldoende is opgeleid in digitale technologieën en het gebrek aan IT-vaardigheden bij ondernemers behoren trouwens tot de voornaamste hinderpalen bij het digitaliseringsproces van kmo's. De ontwikkeling en de beheersing van ICT-vaardigheden blijken nochtans onontbeerlijk om zelfstandigen en kmo's in staat te stellen mee te draaien in een steeds digitalere wereld en actoren van de digitale transformatie te worden door zich als ondernemer op de juiste manier op te stellen.

  Deze pagina geeft een overzicht van de voornaamste indicatoren voor de analyse van digitale vaardigheden, uitgesplitst naar geslacht. Ze zijn afkomstig van "Women in Digital (WID)", dat deel uitmaakt van de digitale index voor economie en samenleving (DESI) en specifiek kijkt naar de participatie van vrouwen in de digitale economie en samenleving.

  Andere indicatoren voor de digitalisering van kmo’s vindt u op de pagina's:

  STEM-afgestudeerden

  Uit gegevens van 2020 blijkt dat België per 1.000 mannen van 20-29 jaar 22,8 STEM-afgestudeerden (wetenschappen, technologie, wiskunde of techniek) telt. Voor vrouwen ligt dat cijfer bijna drie keer zo laag: slechts 8,4 op de 1.000 vrouwen tussen 20 en 29 jaar hebben een dergelijk diploma. Die discrepantie op het vlak van STEM-diploma's ligt aan de basis van de verschillen die bij de andere indicatoren zijn vastgesteld.

  De prestatie van België ligt onder het Europese gemiddelde: het EU-gemiddelde bedraagt 14 vrouwen en 27,7 mannen met een STEM-diploma per 1.000 inwoners tussen 20 en 29 jaar. Die mindere prestatie van België op het vlak van opleidingen die verband houden met informatica en wetenschap kan op termijn een negatieve weerslag hebben op het digitaliseringsniveau van kmo's.

  Digitale vaardigheden

  In België beschikken mannen vaker dan vrouwen over digitale vaardigheden.

  Op basis van de gegevens van 2021 blijkt uit een uitsplitsing naar geslacht een verschil van 5 procentpunten voor een basis algemeen niveau van vaardigheden in vijf domeinen:

  • informatie,
  • communicatie,
  • contentcreatie,
  • veiligheid,
  • probleemoplossing.

  Zo heeft 56,9 % van de mannen tussen 16 en 74 jaar minstens een basis algemeen niveau van vaardigheden in die vijf domeinen (29,5 % voor een hoger algemeen niveau), terwijl slechts 51,6 % van de vrouwen dat behaald (23,2 % voor een hoger algemeen niveau). Het algemene vaardigheidsniveau van vrouwen in de EU is iets hoger dan dat van Belgische vrouwen: respectievelijk 52,3 % en 51,6 % voor de EU en België op een basis algemeen niveau en respectievelijk 24,6 % en 23,2 % voor de EU en België op een hoger algemeen niveau.

  Het zijn digitale vaardigheden die nodig zijn voor meer geavanceerde activiteiten, zoals contentcreatie en veiligheid, waar de genderkloof groter is: slechts 64,2 % van de vrouwen tussen 16 en 74 jaar heeft bijvoorbeeld contents gecreëerd met behulp van computerprogramma’s, in plaats van 70 % voor mannen van dezelfde leeftijd. Voor die meer geavanceerde vaardigheden, ligt het niveau van Belgische mannen iets boven het Europese gemiddelde (67,7 % in plaats van 70 % voor België).

  ICT-specialisten

  Wanneer het over gespecialiseerde ICT-functies gaat, is de genderongelijkheid nogal uitgesproken. Zo was volgens in 2021 gepubliceerde gegevens 8,6 % van de werkende mannen tussen 16 en 74 jaar in ons land specialist in informatie- en communicatietechnologieën. Bij de vrouwen bedroeg dat aandeel slechts 2,4 %. De categorie "ICT-specialisten" omvat tal van functies, zoals verantwoordelijken, technici en installateurs van informatica-infrastructuur.

  Het interfederaal en intersectoraal plan "Women in Digital"

  Om de ongelijke aanwezigheid van mannen en vrouwen in de digitale wereld tegen te gaan, heeft de ministerraad het plan "Women in Digital" goedgekeurd, dat bedoeld is om de verschillende initiatieven ter bevordering van vrouwen in STEM/ICT in België beter te coördineren.

  De strategie is opgebouwd rond vijf strategische doelstellingen:

  • ernaar streven dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector
  • de integratie van vrouwen in de digitale werksfeer en/of in de digitale sector bevorderen
  • het handhaven van vrouwen in de digitale sector bevorderen
  • stereotypen bestrijden door een nieuw beeld te vormen van de sector
  • de genderkloof in specifieke doelgroepen dichten

  Het plan sluit aan bij "Commitment on Women in Digital", een verklaring die België in 2019 heeft ondertekend en die aangeeft dat ons land op Europees niveau wil pleiten voor meer vrouwen in de digitale sector (STEM/ICT).

  De voortgang van de strategie wordt jaarlijks opgevolgd door de publicatie van een verslag. De eerste en laatste editie van dit verslag gaat over de follow-up van de strategie in 2021.

  Laatst bijgewerkt
  8 juni 2023