Table of Contents

  In het digitale tijdperk is zichtbaarheid op het internet voor bedrijven een dwingende noodzaak geworden. De beheersing van digitale communicatiemiddelen is dan ook een grote uitdaging voor onze Kmo's, vooral omdat die middelen niet langer beperkt zijn tot websites, hoe geavanceerd ze ook zijn. Sociale media zijn in toenemende mate alomtegenwoordig en nemen vele vormen aan, zoals sociale netwerken, bedrijfsblogs, het delen van multimedia-inhoud via aangepaste websites en bedrijfswiki's.

  Om meer informatie te verkrijgen over het gebruik van andere digitale technologieën door kmo’s kunt u op de webpagina's terecht:

  Kmo's die sociale media gebruiken

  In 2021 gebruikt bijna 60 % van de micro-ondernemingen sociale media om digitaal te communiceren, een stijging van 5,3 procentpunten ten opzichte van twee jaar eerder. Iets grotere bedrijven, met meer dan 10 werknemers, zijn actiever op sociale media. Van de middelgrote bedrijven (50 tot 249 werknemers) gebruiken vier op de vijf dit communicatiekanaal, waarbij een derde zich beperkt tot één type en twee derde verschillende sociale media gebruikt.

  Gebruikte digitale communicatietechnologieën

  Tot de sociale media die het vaakst door kmo's worden gebruikt, behoren sociale media (zoals Facebook, LinkedIn), gevolgd door websites waarop multimedia-inhoud wordt gedeeld (Instagram, YouTube, enz....). Het gebruik van bedrijfsblogs of microblogs of wiki-gerelateerde instrumenten voor kennisdeling is momenteel minder wijdverbreid.

  Bij nadere analyse blijkt er een significant verschil te bestaan naar gelang van de grootte van de onderneming. De waarschijnlijkheid van het gebruik van sociale media, van welke aard ook, neemt toe met de grootte van het bedrijf. Terwijl 54,6 % van de micro-ondernemingen sociale media gebruikt om te communiceren, loopt dit cijfer op tot 72,2 % voor kleine ondernemingen en zelfs tot 80,1 % voor middelgrote ondernemingen. Een soortgelijk beeld ontstaat voor het delen van multimedia-inhoud: slechts 26,9% van de micro-ondernemingen gebruikt dit communicatiemiddel voor zakelijke doeleinden, tegenover respectievelijk 41,1 % en 48,6 % voor kleine en middelgrote ondernemingen. De kloof is nog groter voor minder gebruikelijke instrumenten: micro-ondernemingen maken vier keer minder gebruik van bedrijfsblogs of microblogs en instrumenten voor kennisuitwisseling dan middelgrote ondernemingen.

  Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen

  De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in de ondernemingen, die jaarlijks wordt opgesteld door Statbel, de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

  De steekproef beperkt zich tot bedrijven die ten minste twee werknemers in dienst hebben. Alle sectoren van economische activiteit worden geanalyseerd, met uitzondering van de landbouw, het openbaar bestuur, de activiteiten van huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten (respectievelijk de secties A, O, T en U volgens de NACE-code rev. 2). De gegevens over de micro-ondernemingen gaan dus over ondernemingen met 2 tot 9 werknemers voor dat specifieke deel.

  Door de COVID-19-crisis was de respons op de enquête naar het gebruik van ICT bij ondernemingen in 2020 lager dan gebruikelijk. Sommige zeer gedetailleerde resultaten moeten dan ook voorzichtig worden geïnterpreteerd.

  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2022