De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privéondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren (artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen):

  1. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
  2. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
  3. boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige  en administratieve organisatie bij ondernemingen;
  4. de boekhouding van derden organiseren en voeren;
  5. de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden, met uitzondering van de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin de accountant opdrachten bedoeld in artikel 6° en 37, eerste lid, 2°, verricht;
  6. de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

De activiteiten bedoeld in 1°, 2° en 6° behoren tot het monopolie van de accountants. Volgens artikel 38 van dezelfde wet, bestaan de werkzaamheden van de belastingconsulent uit:

  • advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
  • belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
  • belastingplichtigen vertegenwoordigen.

Toegang tot het beroep en uitoefening

De toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden zijn bepaald in artikel 19 van de wet van 22 april 1999.

Toepassingsgebied van de wet

De wet is van toepassing op personen die de activiteiten van accountant en belastingconsulent uitoefenen.

De wet beschermt het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant. Daarentegen is voor het beroep van belastingconsulent enkel het voeren van de titel gereglementeerd.

Bijkomende informatie

Instituut van Accountants en Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Tel.: 02 543 74 90
Fax: 02 543 74 91
E-mail: info@iec-iab.be

Laatst bijgewerkt
24 januari 2018