Overeenkomstig artikel 8:2 van het WVV kunnen vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en coöperatieve vennootschappen kunnen aan de minister van Economie de erkenning als "landbouwonderneming" verzoeken.

Deze erkenning als landbouwonderneming vervangt de rechtsvorm van de landbouwvennootschap (die niet meer kan worden gekozen sinds de inwerkingtreding van het WVV).

De landbouwvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van het WVV reeds bestaan, worden vermoed te zijn erkend als een landbouwonderneming, met dien verstande dat de minister van Economie dit vermoeden kan weerleggen met inachtneming van bepaalde voorwaarden (zie koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, lid 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming).

Erkenningsvoorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning als landbouwonderneming zijn de volgende (artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 28 juni 2019):

1° de vennootschap moet hoofdzakelijk de uitbating van een landbouwactiviteit tot doel hebben;

2° enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn;

3° de vennootschap moet minstens uit twee vennoten bestaan (waarvan minstens één vennoot een beherende vennoot is);

4° de aandelen van de vennootschap moeten op naam staan en van gelijke waarde zijn;

5° de beherende vennoot moet minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit besteden en minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit halen;

6° de algemene vergadering van de vennootschap moet de bevoegdheid hebben om (i) de beherende vennoot/vennoten aan te stellen, (ii) het mandaat van beherende vennoot te beëindigen mits een opzeggingstermijn en (iii) de beherende vennoot/vennoten bij zwaarwichtige redenen af te zetten;

7° de instemming van de algemene vergadering van de vennootschap is vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden;

8° bij elke overdracht van aandelen onder levenden moet elke beherende vennoot een recht van voorkoop hebben;

9° de instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap (behalve in geval van afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen);

10° de minimale beloning uit de vennootschap moet rechtstreeks toekomen aan de beherende vennoot of beherende vennoten. (met dien verstande dat als de vennootschap nog in andere uitkeringen dan deze beloning voorziet de statuten van de vennootschap de voorwaarden en de begunstigden van deze uitkeringen moeten vermelden).

Procedure en duur van de erkenning

De aanvraag tot erkenning wordt ingediend met de post of met de elektronische post, aan de hand van een aanvraagformulier (DOC, 42.5 KB) dat kan worden gedownload van de website van de FOD Economie. Bij de aanvraag tot erkenning moet worden gevoegd:

1° een bewijs van oprichting van de vennootschap;

2° een exemplaar van de gecoördineerde statuten van de vennootschap;

3° in voorkomend geval, een exemplaar van het intern reglement van de vennootschap;

4° de notulen van de laatste algemene vergadering van de vennootschap.

De vennootschappen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden worden voor onbepaalde duur erkend. Hun erkenning blijft geldig zo lang hun statuten, hun werking en hun activiteiten in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Daartoe worden op regelmatige basis controles gehouden door de ambtenaren van de FOD Economie.

Laatst bijgewerkt
6 augustus 2019