Table of Contents

  De erkenning kent de coöperatieve vennootschappen bepaalde voordelen toe, die voortvloeien uit diverse fiscale en sociale wetgeving:

  Belastingvrijstelling van een deel van de dividenden uitgekeerd aan vennoten die natuurlijke personen zijn

  In principe is elke vennootschap onderworpen aan de inkomstenbelasting op het totale bedrag van haar winst, met inbegrip van de uitgekeerde dividenden (artikel 185, § 1, WIB 92).

  Met de inwerkingtreding van de programmawet van 25 december 2017, die het artikel 185 WIB 92 wijzigt, genieten de erkende coöperatieve vennootschappen  van een uitzondering op de regel waarbij de uitgekeerde dividenden zijn begrepen in de belastbare basis van de uitkerende vennootschap.

  Concreet is deze uitzondering van toepassing op het gedeelte van de dividenden uitgekeerd aan de vennoten, natuurlijke personen, van de coöperatieve vennootschappen, erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, voor zover het dividend niet het (geïndexeerd) bedrag van 200 euro (aanslagjaar 2022) overschrijdt.

  Afwezigheid van herkwalificatie van interesten en dividenden

  De interesten van voorschotten verleend door de vennoten van een vennootschap aan deze vennootschap zijn gewoonlijk geherkwalificeerd in dividenden als de interestvoet hoger is dan de rentevoet van de markt of als het bedrag van de voorschotten hoger is dan het gestorte kapitaal.

  Bij wijze van uitzondering zijn de schuldvorderingen op de erkende coöperatieve vennootschappen niet geherkwalificeerd in dividenden door het wetboek van de inkomstenbelasting (artikel 18, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen).

  Uitgebreide toepassing van het verlaagde belastingtarief voor vennootschappen

  Er bestaat een verlaagd belastingtarief voor de vennootschappen waarvan de belastbare inkomsten niet meer bedragen dan 322.500 euro.

  In een bepaald aantal gevallen worden vennootschappen van dit verlaagde belastingtarief uitgesloten. 

  Alle coöperatieve vennootschappen erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, genieten van het verlaagde tarief, ook al vallen ze onder een van de voorziene uitsluitingen (artikel 215, tweede lid, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen).

  Sociale zekerheid van werknemers voor de bestuurders

  De personen die, als lasthebber en tegen een vergoeding anders dan kost en inwoning, als belangrijkste beroepsactiviteit het beheer of de dagelijkse leiding van erkende coöperatieve vennootschappen hebben, kunnen genieten van de sociale zekerheid van de werknemers.

  De toepassing van de wet betreffende de sociale zekerheid van de werknemers is inderdaad uitgebreid tot de personen die, als lasthebber en tegen een vergoeding anders dan kost en inwoning, als belangrijkste beroepsactiviteit het beheer of de dagelijkse leiding hebben van verenigingen en organisaties die geen industriële of commerciële activiteiten uitoefenen en die hun leden en deze verenigingen en organisaties geen materieel voordeel willen verschaffen.

  Deze bepaling is specifiek van toepassing op de coöperatieve vennootschappen (artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

  Deelgenoot zijn van de Nationale Raad voor de Coöperatie

  De erkende coöperatieve vennootschappen mogen deel uitmaken van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC).

  De algemene vergadering, het bureau alsook de commissies van de NRC bestaan uit afgevaardigden van de erkende coöperatieve vennootschappen (niet verbonden aan een groepering) en uit afgevaardigden van groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen.

  Iedere afgevaardigde beschikt over een stem zowel in de algemene vergadering als in het bureau.

  Logo voor de erkende coöperatieve vennootschappen

  imageDe erkende coöperatieve vennootschappen kunnen bijgaand logo voor hun publicaties gebruiken.

  Het logo in verschillende formaten downloaden (ZIP, 2.66 MB)

  Laatst bijgewerkt
  27 maart 2023