Table of Contents

  U hebt het juridische statuut van uw onderneming gekozen en u hebt besloten om een vennootschap op te richten. Het volgende wat u dan moet doen, is een passende juridische vorm kiezen. Deze keuze is belangrijk voor de verdere toekomst van uw onderneming. U doet er dan ook goed aan advies te vragen aan deskundigen zoals een notaris, een jurist, een boekhouder, een fiscalist, een bedrijfsrevisor, ...

  Welke zijn de meest voorkomende vennootschapsvormen?

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) wordt over het algemeen beschouwd als de meest geschikte rechtsvorm voor een klein of middelgroot bedrijf.

  • Voor de oprichting ervan volstaan twee personen, behalve in het bijzondere geval van de eenpersoons-bvba die door één vennoot opgericht wordt.
  • De bvba heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is dus als rechtspersoon een andere persoon dan de vennoten of de enige vennoot. Ze heeft ook een eigen vermogen.
  • Het is een besloten vennootschap: de aandelen zijn op naam (de houder is geregistreerd, zodat kan worden nagaan aan wie de aandelen behoren) en de mogelijkheden om deze aandelen over te dragen zijn beperkt.
  • De bvba is beperkt aansprakelijk. Dit houdt in dat de vennoten zich enkel verbinden tot hun inbreng. In geval van faillissement kunnen de schuldeisers het privévermogen van de vennoten niet aanspreken. Op dit principe bestaan er echter uitzonderingen voor de vennoten die de oprichtende vennoten zijn.
  • De statuten moeten bij notariële akte worden opgemaakt.
  • Het startkapitaal bedraagt minstens 18.550 euro.

  De bvba starter of s-bvba

  De s-bvba wordt gecreëerd om starters te helpen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun vennootschap op te richten.

  • Het gaat om een vennootschapsvorm die uitsluitend voorbehouden is voor natuurlijke personen.
  • Het theoretische minimumkapitaal is vastgesteld tussen 1 euro en 18.550 euro (minimumkapitaal vereist voor een “klassieke” bvba).
  • Het financiële plan moet “voor gezien” worden ondertekend door een lid van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF), het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB) of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).
  • De s-bvba mag geen 5 % of meer aandelen bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
  • Ze mag geen voltijds equivalent van vijf werknemers hebben, anders wordt ze een klassieke bvba.
  • Ze moet het woord “Starter” toevoegen aan elke vermelding van haar juridische vorm, zodat er geen enkele verwarring mogelijk is over het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Deze vermelding moet worden behouden, zolang de vennootschap haar kapitaal niet verhoogt naar dat van de klassieke bvba.

  De naamloze vennootschap

  De naamloze vennootschap (nv) wordt gekozen als vennootschapsvorm voor grote ondernemingen, maar ook voor kmo's. Deze vennootschapsvorm is te verkiezen wanneer veel kapitaal nodig is, want de nv kan beroep doen op nieuw, vreemd kapitaal of kan de spaarders aanspreken. De onderneming kan zo snel groeien.

  • Bij de naamloze vennootschap ligt het accent voornamelijk op de kapitaalsinbreng van de vennoten (minimum twee). 
  • Die vennootschapsvorm biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders. Hun aansprakelijkheid is dus beperkt tot hun inbreng. De aandelen kunnen over het algemeen gemakkelijk en zonder beperking overgedragen worden. Het is een vennootschapsvorm die minder een familiaal karakter heeft.
  • De nv moet bij notariële akte opgericht worden. Haar startkapitaal is minstens 61.500 euro. Maar weinig ondernemers beschikken van bij de start van hun bedrijvigheid echter over een dergelijk bedrag. Bovendien kunnen de administratieve verplichtingen te zwaar zijn voor kleine structuren (raad van bestuur, algemene vergadering).

  De coöperatieve vennootschap

  Er bestaan twee soorten coöperatieve vennootschap:

  • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa);
  • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba).

  De cvoa is een soepele rechtsvorm waarvoor noch een notariële akte, noch een minimumkapitaal vereist is. De vennoten zijn solidair aansprakelijk voor de verplichtingen die hun vennootschap aangaat. De cvba heeft een beperkte aansprakelijkheid, maar er gelden striktere werkingsregels.

  Meer informatie over de coöperatieve vennootschappen.

  De vennootschap onder firma

  De vennootschap onder firma is een personenvennootschap waarvan het maatschappelijke doel bestaat uit een burgerlijke of commerciële activiteit onder een firmanaam.

  • De wet legt geen minimumkapitaal op.
  • Het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten.
  • Het is een vennootschapsvorm met weinig formaliteiten, maar doordat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap, wordt ze weinig gebruikt.

  De gewone commanditaire vennootschap

  De gewone commanditaire vennootschap (gcv) heeft werkende en stille vennoten.

  • De werkende vennoten nemen deel aan het bestuur.
  • De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het bestuur.
  • De wet legt geen minimumkapitaal op.
  • Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, tenzij hij de vennootschap heeft (mee)bestuurd.

  De commanditaire vennootschap op aandelen

  De commanditaire vennootschap op aandelen is een variante van de gewone commanditaire vennootschap. Zij verenigt twee soorten vennoten, namelijk:

  • de werkende vennoten uit wie de bestuurders van de vennootschap worden gekozen;
  • de stille vennoten die het kapitaal inbrengen en aandeelhouders zijn.

  Die vorm vergt ook een notariële akte.

  Meer informatie?

  Federale Overheidsdienst Justitie
  Dienst Handelsrecht en Rechtspersonenrecht
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 542 65 11
  E-mail: info@just.fgov.be
  Website: FOD Justitieimage

  Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
  Bergstraat 30 - 34
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 505 08 50
  Website: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat image

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Prijzenobservatorium - Lichte versnelling van de totale inflatie in 2018 in België

  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  3. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?