Table of Contents

  U hebt het juridische statuut van uw onderneming gekozen en u hebt besloten om een vennootschap op te richten. Het volgende wat u dan moet doen, is een passende juridische vorm kiezen. Deze keuze is belangrijk voor de verdere toekomst van uw onderneming. U doet er dan ook goed aan advies te vragen aan deskundigen zoals een notaris, een jurist, een boekhouder, een fiscalist, een bedrijfsrevisor, ...

  Welke zijn de meest voorkomende vennootschapsvormen?

  De besloten vennootschap (bv)

  De besloten vennootschap (bv) wordt over het algemeen beschouwd als de meest geschikte rechtsvorm voor een klein of middelgroot bedrijf.

  • Een bv kan worden opgericht door een of meer personen.
  • De bv heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is dus als rechtspersoon een andere persoon dan de aandeelhouders of de enige aandeelhouder. Ze heeft ook een eigen vermogen.
  • Het is in principe een besloten vennootschap: de aandelen zijn in principe op naam (de houder is geregistreerd, zodat kan worden nagaan aan wie de aandelen behoren) en de mogelijkheden om deze aandelen over te dragen zijn, tenzij de statuten anders bepalen, beperkt.
  • De bv is beperkt aansprakelijk. Dat houdt in dat de aandeelhouders zich enkel verbinden tot hun inbreng. In geval van faillissement kunnen de schuldeisers het privévermogen van de aandeelhouders niet aanspreken. Op dat principe bestaan er echter uitzonderingen voor de  aandeelhouders die de oprichtende vennoten zijn.
  • De statuten moeten bij notariële akte worden opgemaakt.
  • Er is geen minimumvereiste voor het aanvangskapitaal, maar het moet voldoende zijn rekening houdend met de activiteit van de vennootschap.

  De naamloze vennootschap

  De naamloze vennootschap (nv) wordt gekozen als vennootschapsvorm voor grote ondernemingen, maar ook voor kmo's. Deze vennootschapsvorm is te verkiezen wanneer veel kapitaal nodig is, want de nv kan beroep doen op nieuw, vreemd kapitaal of kan de spaarders aanspreken. De onderneming kan zo snel groeien.

  • Bij de naamloze vennootschap ligt het accent voornamelijk op de kapitaalsinbreng van de aandeelhouders. 
  • Die vennootschapsvorm biedt het voordeel dat de onderneming volledig gescheiden is van haar aandeelhouders. Hun aansprakelijkheid is dus beperkt tot hun inbreng. De aandelen kunnen over het algemeen gemakkelijk en zonder beperking overgedragen worden. Het is een vennootschapsvorm die minder een familiaal karakter heeft.
  • De nv moet bij notariële akte opgericht worden. Haar startkapitaal is minstens 61.500 euro. Maar weinig ondernemers beschikken van bij de start van hun bedrijvigheid echter over een dergelijk bedrag. Bovendien kunnen de administratieve verplichtingen te zwaar zijn voor kleine structuren.

  De coöperatieve vennootschap

  De cv is een soepele rechtsvorm waarvoor noch een notariële akte, noch een minimumkapitaal vereist is. De aandeelhouders zijn solidair aansprakelijk voor de verplichtingen die hun vennootschap aangaat. De cv heeft een beperkte aansprakelijkheid.

  Meer informatie over de coöperatieve vennootschappen.

  De vennootschap onder firma

  De vennootschap onder firma is een personenvennootschap.

  • De wet legt geen minimumkapitaal op.
  • Het bestaan ervan is gebonden aan het lot van de vennoten.
  • Het is een vennootschapsvorm met weinig formaliteiten
  • De vennoten blijven hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

  De commanditaire vennootschap

  De commanditaire vennootschap heeft werkende en stille vennoten.

  • De werkende vennoten nemen deel aan het bestuur.
  • De stille vennoten zijn geldschieters maar hebben geen inspraak in het bestuur.
  • De wet legt geen minimumkapitaal op.
  • Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de vennootschap. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, tenzij hij de vennootschap heeft (mee)bestuurd.

  Meer informatie?

  Federale Overheidsdienst Justitie
  Dienst Economische Rechten
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 542 65 11
  E-mail: info@just.fgov.be
  Website: FOD Justitie

  Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
  Bergstraat 30 - 34
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 505 08 50
  Website: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

  Laatst bijgewerkt
  30 april 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

   Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie