Table of Contents

  De wet van 18 september 2017 betreffende de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten voorziet in de oprichting van een register van uiteindelijke begunstigden in België.

  De uiteindelijke begunstigden van een vennootschap zijn de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over die vennootschap.

  Zij moeten binnen 30 dagen na de oprichting van de vennootschap in het register van uiteindelijke begunstigden worden ingeschreven. Als die termijn wordt overschreden, riskeren de bestuurders een administratieve boete.

  Ga voor meer informatie naar de website van de FOD Financiën.

  Laatst bijgewerkt
  13 november 2023