Table of Contents

  Alvorens uw zelfstandige activiteit te starten, moet u nagaan of u btw-plichtig bent. Zo ja, dan moet u zich in principe identificeren bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

  Is uw onderneming btw-plichtig?

  • Als uw onderneming regelmatig en zelfstandig als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het Btw-Wetboek omschreven worden, dan is ze btw-plichtig (Btw-Wetboek, artikel 4).
  • Als uw onderneming alleen activiteiten uitoefent, die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-Wetboek en als voldaan is aan bepaalde voorwaarden, is zij btw-plichtig maar moet ze geen btw aanrekenen aan haar klanten en moet ze zich niet laten identificeren voor de btw. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepaalde:
   • sociale of culturele activiteiten;
   • financiële activiteiten;
   • medische activiteiten.

  Bent u een natuurlijk persoon en voldoet u aan alle voorwaarden om de btw-regeling deeleconomie of de btw-regeling occasionele diensten tussen burgers te genieten, dan bent u btw-plichtig wanneer u die handelingen zelfstandig en regelmatig verricht, maar moet u geen btw aanrekenen aan uw klanten en u moet zich niet laten identificeren voor de btw.

  Ook buitenlandse ondernemingen moeten zich kenbaar maken als zij in België handelingen uitvoeren bedoeld door het Btw-Wetboek.

  Voor sommige activiteiten kan er twijfel bestaan of zij al dan niet onder de btw-regeling vallen. Bij twijfel doet u er goed aan inlichtingen in te winnen bij uw boekhouder of uw belastingkantoor.

  Waar vraagt u een btw-identificatie aan?

  Voor uw btw-identificatie moet u online een aanvraag indienen voor u start van uw activiteit. Uw ondernemingsnummer wordt dan geactiveerd bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

  Het ondernemingsloket kan tegen betaling in uw plaats een btw-identificatie aanvragen. De prijs van die dienst varieert per loket.

  Welk belastingkantoor is bevoegd?

  Het bevoegde kantoor voor een bepaalde onderneming gevestigd in België wordt als volgt bepaald:

  • Voor de natuurlijke personen (kmo)
   Het gaat om de afdeling beheer en dienstverlening van het Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen (kmo) waarvan het domicilie van de natuurlijke persoon afhangt, zoals dat in het rijksregister voorkomt.
  • Voor de rechtspersonen (kmo) en de vennootschappen/verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
   Het gaat om de afdeling beheer en dienstverlening van het Centrum Kleine en Middelgrote Ondernemingen (kmo) waarvan de administratieve zetel van de onderneming, van waaruit de onderneming effectief wordt geleid en bestuurd, afhangt
  • Grote ondernemingen moeten zich wenden tot de Administratie Grote Ondernemingen (GO).

  Voor belastingplichtigen die niet in België gevestigd zijn, of voor Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse belastingplichtigen is de afdeling beheer en dienstverlening van het Centrum Buitenland bevoegd.

  Meer informatie vindt u in de verklarende nota bij het formulier 604A, pagina 5 en 6. U kunt de bevoegde dienst eveneens opzoeken in de kantorengids van de FOD Financiën.

  Voor meer informatie over de doelgroepen, zie het pdf-document “Criteria voor bepaling van de doelgroep bij AAFisc” van de FOD Financiën.

  Wat zijn uw btw-verplichtingen?

  Een btw-plichtige onderneming is er met name toe gehouden om:

  Verschillende btw-regelingen

  De normale regeling

  Dat is de algemene regeling voor alle btw-belastingplichtigen die geen andere regeling hebben.

  De ondernemingen moeten een maandelijkse aangifte indienen voor de handelingen van de voorbije maand.

  De ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet groter is dan 2.500.000 euro excl. btw kunnen een driemaandelijkse aangifte indienen (uitzondering: de limiet bedraagt 250.000 euro excl. btw voor het geheel van leveringen van energieproducten, toestellen voor mobiele telefonie, computers en hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen en landvoertuigen met een motor die onderworpen zijn aan de reglementering voor de inschrijving van voertuigen).

  De bijzondere regelingen

  De toepassing van de normale btw-regeling brengt een aantal fiscale verplichtingen met zich mee. Omdat de normale btw-regeling moeilijk kan zijn voor kleine ondernemingen, bestaan voor hen enkele bijzondere regelingen:

  • De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen waarvan de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro (excl. btw). Die ondernemingen zijn vrijgesteld van het grootste deel van de btw-verplichtingen.
  • De forfaitaire regeling voor ondernemingen met een jaaromzet van maximum 750.000 euro (excl. btw) die hoofdzakelijk met particulieren handelen en in welbepaalde bedrijfssectoren. Vanaf 1 januari 2020 is die regeling voorbehouden aan btw-plichtige natuurlijke personen.
  • De regeling voor landbouwers.

  Om gebruik te kunnen maken van een van die regelingen, moet u contact opnemen met het uw belastingkantoor.

  Bijkomende informatie

  Voor meer inlichtingen, raadpleeg uw belastingkantoor of de FOD Financiën:

  FOD Financiën
  Contact Center
  Tel.: +32 257 257 57
  Website: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw

  E-Services

  Website: https://financien.belgium.be/nl/E-services

  Laatst bijgewerkt
  20 juli 2021