Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Table of Contents

  Elke natuurlijke persoon die, in België, een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut, wordt beschouwd als “zelfstandige”. Er is in dat geval geen ondergeschikt verband.

  Als zelfstandige hebt u een eigen sociaal statuut en een specifieke sociale zekerheidsregeling. Om die reden moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen van uw keuze en daar ieder kwartaal sociale bijdragen betalen.

  Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

  Aansluiting als zelfstandige

  Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigenimage. U kunt dit fonds vrij kiezen. Deze verplichting geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep.

  Vooraleer u start, moet u als zelfstandige aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds.

  Als u daarmee te laat bent, vraagt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigenimage (RSVZ) u om uw aansluiting in orde te brengen. Doet u dat niet, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigenimage.

  Bij inbreuken kunt u een administratieve boete krijgen.

  Buitenlanders moeten op het moment van hun aansluiting de nodige vergunningen voorleggen om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen in België:

  • hetzij een beroepskaart voor vreemdelingen die een zelfstandige activiteit willen uitoefenen in België;
  • hetzij de nodige documenten met betrekking tot de verblijfsvoorwaarden, voor de onderdanen van bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen die in België een economische activiteit willen uitoefenen, maar niet in loondienst, of die hier een vennootschap willen oprichten.

  Aansluiting als vennootschap

  Als u een vennootschap opricht, dan moet die ook worden aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (ook als u zelf al bent aangesloten). De vennootschap zal dan een jaarlijkse bijdrage moeten betalen die bestemd is voor het sociaal statuut voor zelfstandigen.

  Betaling van de sociale bijdragen

  Als zelfstandige moet u sociale bijdragen aan uw sociaal verzekeringsfonds betalen. Onder bepaalde voorwaarden hoeven bepaalde verzekerden geen sociale bijdragen te betalen (zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, studenten …).

  Sinds 1 januari 2015 is de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen fundamenteel veranderd. De bijdragen van een bepaald bijdragejaar worden voortaan berekend op basis van de zelfstandige beroepsinkomsten van datzelfde jaar en niet langer op basis van de inkomsten van het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd waren. Het doel van deze hervorming was om de berekening van de bijdragen beter te laten aansluiten bij de economische realiteit van de zelfstandige.

  Door die hervorming gebeurt de berekening van de sociale bijdragen in twee fasen:

  • in het bijdragejaar zelf betaalt u een voorlopige bijdrage op basis van de zelfstandige beroepsinkomsten van drie jaar voordien. Aan het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvangt u een vervalbericht met de bedragen die u uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moet betalen;
  • de fiscus stelt later – meestal twee jaar - de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf vast. Het sociaal verzekeringsfonds maakt dan een eindafrekening op van de sociale bijdragen, op basis van de beroepsinkomsten van dat bijdragejaar.

  En voor de starters?

  Als starter heeft u geen voorgaande jaren als zelfstandige. Uw voorlopige bijdragen worden dus berekend op basis van een zelf aangegeven inkomen of op basis van een wettelijk minimum.

  Uw inkomsten schatten

  Het kan natuurlijk zijn dat uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden anders waren dan uw huidige beroepsinkomsten. Daarom moet u telkens als u een trimestrieel vervaldagbericht ontvangt een inschatting maken van uw huidige inkomsten. Die vergelijkt u met uw inkomsten van drie jaar voordien.

  Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • Uw inkomsten zijn ongeveer stabiel gebleven of u kunt moeilijk inschatten hoe ze nog gaan verlopen: u betaalt de bijdrage zoals vermeld op het vervaldagbericht.
  • U meent dat uw huidige inkomsten hoger zijn dan die van drie jaar geleden: u betaalt een hogere bijdrage.
  • U stelt vast dat uw huidige inkomsten lager liggen dan die van drie jaar geleden. Bovendien vallen ze heel waarschijnlijk beneden een bepaalde wettelijke drempel. U betaalt een lagere bijdrage. U moet uw sociaal verzekeringsfonds er wel van overtuigen dat uw inkomsten gedaald zijn, want het moet zijn akkoord geven.

  Opgelet: als bij de definitieve bijdragenafrekening blijkt dat uw inkomsten de drempel overschrijden, betaalt u bovenop de bijdragen een vermeerdering.

  Eindafrekening

  Zodra het sociaal verzekeringsfonds de definitieve jaarinkomsten kent, bezorgt het u een eindafrekening. Daarop staat het definitieve bedrag van de bijdragen. Heeft u minder betaald, dan moet u bijbetalen. Heeft u al te veel bijdragen betaald, dan krijgt u een terugbetaling.

  Er wordt geen enkele vermeerdering toegepast op de bijdragen die u moet bijbetalen, maar wel voor wie onterecht een vermindering heeft bedongen.

  Meer informatie?

  Voor meer inlichtingen over het sociaal statuut van zelfstandigen alsook hun rechten en verplichtingen, kunt u contact opnemen met:

  FOD Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Zelfstandigen
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50, bus 120
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 528 64 50
  Fax: +32 2 528 69 77
  E-mail: zelfindep@minsoc.fed.be
  Website van de FOD Sociale Zekerheidimage

  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
  Willebroekkaai 35
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 546 42 11
  Fax: +32 2 511 21 53
  E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
  Website van de RSVZimage

  Een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigenimage vinden.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Hervorming van het ondernemingsrecht

  2. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   Richtlijnen “Consumentenkredieten”

  3. Ondernemingen

   European Enterprise Awards - Belgisch project op de shortlist