Table of Contents

  De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is het advies- en vertegenwoordigingsorgaan van de zelfstandigen en de kmo.

  Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

  De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) heeft als taak om:

  • adviezen uit te brengen op vraag van een lid van de federale regering of een van de voorzitters van de wetgevende kamers;
  • advies te geven op eigen initiatief of op vraag van andere personen;
  • de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's bij andere advies- of beheersorganen te verzekeren;
  • een overlegplatform voor de zelfstandigen en de kmo's te zijn.

  Om de posities en eisen van de zelfstandigen en kmo's binnen deze Raad te laten horen, moeten hun beroeps- of interprofessionele organisaties erkend worden.

  Erkenning van de beroeps- en interprofessionele organisaties

  Om een erkenning te krijgen, moeten die organisaties voldoen aan bepaalde criteria en de voorziene erkenningsprocedure volgen.

  De procedure is verschillend naargelang het gaat om een beroeps- of interprofessionele organisatie. Elke erkenning eindigt na afloop van de zittijd van de Hoge Raad, maar kan hernieuwd worden. Een zittijd loopt over een periode van zes jaar.

  Een beroepsorganisatie kan haar aanvraag tot erkenning op elk moment buiten het hernieuwingsjaar indienen. Een interprofessionele organisatie kan een aanvraag tot erkenning uitsluitend indienen tijdens het hernieuwingsjaar (dus in 2022).

  Wat zijn de voordelen van een erkenning?

  1. Deelnemen aan de werkzaamheden van de HRZKMO
   Een erkende organisatie krijgt een vertegenwoordiging in de Hoge Raad. Dat laat haar toe om:

   • betrokken te zijn bij de werkzaamheden van de Raad;
   • problemen aan te kaarten die haar aangaan;
   • de adviezen van de Hoge Raad te beïnvloeden;
   • haar stem te laten horen op het federale beleidsniveau.
     
  2. Vertegenwoordiging
   Zowel voor de eigen en potentiële leden als voor privé- en publieke gesprekspartners, is de erkenning een bewijs van representativiteit en effectieve werking van een erkende organisatie.
    
  3. Zichtbaarheid
   Wanneer de overheid rechtstreeks in contact wil treden met een beroeps- of interprofessionele organisatie, richt zij zich in de eerste plaats tot erkende organisaties. De erkenning kan soms een voorwaarde zijn om als organisatie in bepaalde commissies of raden te mogen zetelen.
    
  4. Bescherming van de titels verbonden aan de mandaten of functies bij de Hoge Raad
   Een strafsanctie is voorzien tegen iedere persoon die een van de titels gebruikt zonder daar het recht toe te hebben.

  Wat zijn de criteria en hoe verloopt de erkenningsprocedure

  Handige bronnen:

  Aanvraag erkenning als beroepsorganisatie

  Tot eind 2021 kunnen de beroepsorganisaties die een erkenning willen aanvragen hun aanvraag indienen via het formulier erkenningsaanvraag beroepsorganisatie (DOC, 166.5 KB) met toevoeging van de vereiste bijlagen, onder meer de ledenlijst.

  Alle organisaties die eind 2021 reeds erkend zijn, moeten in 2022 een hernieuwingsaanvraag indienen.

  Ledenlijst (XLS, 54.5 KB)

  Zij kunnen hun aanvraag op drie manieren indienen:

  • door het dossier aangetekend naar de FOD Economie te sturen;
  • door het dossier met ontvangstbevestiging in te dienen bij de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de FOD Economie;
  • door een gescande kopie van het dossier via e-mail naar kmopme-org@economie.fgov.be te sturen.

  Aanvraag erkenning als interprofessionele organisatie

  De interprofessionele organisaties kunnen hun erkennings- of hernieuwingsaanvraag slechts indienen bij de hernieuwing van de HRZKMO, dat wil zeggen tussen 1 januari 2022 en 1 maart 2022. Ze kunnen hun aanvraag indienen via het formulier "erkenningsaanvraag interprofessionele organisatie".

  Het formulier "erkenningsaanvraag interprofessionele organisatie" downloaden (DOC, 109.5 KB)

  Hernieuwing van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

  In 2022 wordt de HRZKMO integraal hernieuwd. Deze procedure vindt om de zes jaar plaats.

  Wie kan een erkennings- of hernieuwingsaanvraag indienen?

  • Alle reeds erkende beroepsorganisaties en alle in 2016 erkende interprofessionele organisaties kunnen, als zij dit wensen, hun hernieuwingsaanvraag indienen tussen 1 januari en 1 maart 2022.
  • De beroeps- en interprofessionele organisaties waarvan de erkenningsaanvraag eerder werd geweigerd, kunnen een nieuwe erkenningsaanvraag indienen.
  • De beroeps- en interprofessionele organisaties die in het verleden nog geen aanvraag hebben ingediend.

  Hoe een hernieuwingsaanvraag indienen?

  Van 4 januari 2022 tot 1 maart 2022 kunt u uw erkenning online aanvragen.

  Dat aanvraagformulier laat toe om:

  • de erkenningsaanvraag online in te dienen op basis van de ingeschreven gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en op basis van het ondernemingsnummer;
  • de lijst(en) van (rechtstreeks en onrechtstreeks aangesloten) leden te uploaden.

  Alle informatie met betrekking tot die aanvraag is terug te vinden in de brochures onder de rublriek “Publicaties”.

  Uw erkenning online hernieuwen

  De hernieuwing voorbereiden

  Om de hernieuwingsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, moeten de beroeps- en interprofessionele organisaties thans hun hernieuwing voor 2022 al voorbereiden.

  De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende:

  • de lijsten met rechtstreeks en/of onrechtstreeks aangesloten leden opstellen volgens de door de FOD Economie opgestelde template;
  • ervoor zorgen dat de betalingsbewijzen van de lidmaatschapsbijdragen van de leden kunnen worden verstrekt;
  • een gedetailleerd activiteitenverslag opstellen;
  • voorzien in het aantal verwachte publicaties: ten minste 4 voor de beroepsorganisaties en 20 voor de interprofessionele organisaties. Elk nummer moet meerdere thema's behandelen;
  • als een organisatie een beroep doet op onrechtstreekse leden die tot een of meerdere aangesloten organisaties behoren, moet zij over het volgende beschikken:
   • een schriftelijk bewijs van de samenwerkingsrelatie;
   • een bewijs van de individuele kennisgeving van die samenwerking aan de leden;
   • een bewijs van een financiële of andere vorm van bijdrage;
   • een bewijs van vertegenwoordiging in de organen van de organisatie waarbij zij is aangesloten.

  Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de brochures onder de rubriek “Publicaties”.

  Tegen eind 2021 worden alle beroeps- en interprofessionele organisaties die eerder binnen de HRZKMO werden erkend, via e-mail en/of per post uitgenodigd om een aanvraag voor de hernieuwing van hun erkenning in te dienen. Die moet tussen 1 januari 2022 en 1 maart 2022 worden ingediend.

  Van 4 januari 2022 tot 1 maart 2022 kunt u uw erkenning online aanvragen.

  Uw erkenning online hernieuwen

  Laatst bijgewerkt
  6 januari 2022