Table of Contents

  Telemarc: het only once principe

  Om overheidsopdrachten eenvoudiger te laten verlopen en administratieve lasten te verlagen, worden aanbesteders verplicht om Telemarc te gebruiken doorheen de procedure.  

  Waarom is dit interessant? 

  Telemarc is een tool waarmee aanbesteders een aantal documenten rechtstreeks kunnen raadplegen zodat de onderneming die niet meer zelf moet bezorgen.  

  De toepassing is enkel voor aanbestedende overheden toegankelijk, én enkel met als doel inlichtingen over de organisaties die inschrijven op een overheidsopdracht op te vragen. 

  Telemarc beantwoordt aan het only once principe. Dat heeft als doel te vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten meedelen in het geval die gegevens reeds aan een andere administratie werden overgemaakt. 

  Aanbesteders kunnen vandaag volgende documenten opvragen via Telemarc: 

  1. attest btw-hoedanigheid 
  2. attest sociale schulden 
  3. jaarrekeningen 
  4. attest niet-faillissement of soortgelijke toestanden 
  5. attest erkende aannemers 
  6. attest fiscale schulden 

  Nieuw 

  Sinds kort is het gebruik van Telemarc door aanbesteders ook verplicht in het kader van prijsvragen. 

  In de toekomst 

  Een nieuwe versie van Telemarc wordt momenteel voorbereid. De federale overheid heeft bovendien de ambitie om het aantal in Telemarc beschikbare documenten uit te breiden. Op die manier dalen de administratieve lasten voor de onderneming en de administratie.   

  Meer weten

  U vindt meer informatie over de applicatie Telemarc op de webpagina van de FOD BOSA.

  Een voorlopig klassement

  Binnenkort zal elke deelnemer in aantal gevallen onmiddellijk na de opening van de offertes op de hoogte worden gesteld van hun individuele plaats in een voorlopige rangschikking van de inschrijvers. Alleen de plaats in het voorlopige klassement wordt meegedeeld, dus niet de prijzen van de ingediende offertes, noch de namen van de andere inschrijvers. 

  Op die manier krijgen bedrijven sneller een indicatie over of ze een opdracht toegekend zullen krijgen of niet, en kunnen zij dat meenemen in hun planning.  

  Het voorlopige klassement gaat van kracht op 1 juni 2024 en zal van toepassing zijn op opdrachten die: 

  • alleen de prijs als gunningscriterium hanteren, 
  • een waarde hebben onder de Europese bekendmakingsdrempel en 
  • geplaatst worden door middel van een openbare of niet-openbare procedure. 

  Het voorlopige klassement zal meegedeeld worden via e-Procurement.  

  Opgepast 

  De inschrijver moet er zich van bewust zijn dat zijn plaats in het klassement voorlopig is. De plaats is onderhevig aan wijzigingen, bijvoorbeeld door substantieel onregelmatige offertes of abnormale prijzen. 

  De inschrijver mag onder geen enkel beding zijn individuele plaats in het voorlopige klassement, tijdens de plaatsingsprocedures, meedelen aan anderen. 

  Meer weten

  U vindt meer informatie over het voorlopige klassement op de webpagina overheidsopdrachten van de FOD BOSA.

  In de toekomst: de elektronische handtekening

  Offertes voor een overheidsopdracht moeten worden ondertekend met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Jammer genoeg loopt dat in de praktijk vaak fout met zware gevolgen: een foutieve handtekening leidt immers tot uitsluiting.  

  Om ervoor te zorgen dat bedrijven geen overheidsopdrachten meer mislopen door een onjuiste handtekening, zal het in de loop van voorjaar 2024 mogelijk worden om een foutieve handtekening te regulariseren. De aanbesteders worden verplicht om een mogelijkheid tot regularisatie aan te bieden. De voorbereidingen om de wetgeving overheidsopdrachten in die zin aan te passen zijn momenteel lopende.   

  Waar moet u op letten? 

  • Dien tijdig uw offerte in 
  • Test uw elektronische handtekening op voorhand 
  • Het feit dat de ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht niet onder de bevoegdheden van dagelijks bestuur valt, zelfs indien expliciet in de statuten van de rechtspersoon is ingeschreven dat het ondertekenen van een dergelijke offerte wel onder het dagelijkse bestuur valt. 
  • Het feit dat een gescande handtekening op een document dat bij de elektronische offerte wordt gevoegd, geen enkele waarde heeft in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten.

  Meer weten

  U vindt meer informatie over de elektronische handtekening op de webpagina van het platform e-procurement van de FOD BOSA.

  Een kwaliteitsvolle monitoring

  Als gevolg van enkele bijkomende rapporteringsverplichtingen voor de aanbesteders zal de kwaliteit van de opvolging en monitoring van Belgische overheidsopdrachten aanzienlijk toenemen.  

  Dankzij die wijzigingen zal de overheid onder meer de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten effectiever kunnen opvolgen, evalueren en verbeteren. De verzamelde data, voornamelijk via e-Procurement, zal als basis dienen voor een op feiten gebaseerd beleid dat overheidsopdrachten nog toegankelijker moet maken voor de kmo. 

  De maatregelen focussen onder meer op het proces-verbaal van de opening van offertes, de (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht, opdrachten van beperkte waarde en opdrachten geplaatst op raamovereenkomsten. Ook de toepassing van het federale charter “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten” zal beter dan ooit worden opgevolgd.  

  De rapporteringsverplichtingen worden gefaseerd ingevoerd tussen 1 september 2023 en februari 2025. In de loop van 2025 zal de overheid de deelname van kmo’s gedetailleerder dan ooit kunnen in kaart brengen en analyseren. Die analyse zal de basis vormen voor verder beleid. 

  Meer weten

  U vindt meer informatie over de registratieverplichtingen en het bestuur bij overheidsopdrachten op de website van de FOD BOSA:

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2024