Table of Contents

  Een economisch samenwerkingsverband (esv) is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en fiscale transparantie. Deze structuur laat economische actoren, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, handelaars als niet-handelaars, toe om op een soepele en snelle manier samen te werken om een economische activiteit te ontwikkelen, zonder hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

  Wat is het doel van een economisch samenwerkingsverband?

  Met een economisch samenwerkingsverband (esv) kunnen de ondernemingen hun middelen en kennis delen, zodat ze gemakkelijker toegang hebben tot nieuwe markten. Ze kunnen er ook gemakkelijker het hoofd mee bieden aan de kosten die gepaard gaan met internationalisering. Mogelijke activiteiten voor een esv zijn:

  • marktonderzoeken voeren;
  • klanten werven;
  • een buitenlands aankoopbureau oprichten.

  Een esv kan niet gebruikt worden om een nieuwe onderneming op te richten of om de activiteiten van de leden te hergroeperen.

  Hoe een esv oprichten?

  De oprichtingsovereenkomst

  De partijen die deelnemen aan de esv moeten een oprichtingsovereenkomst opstellen waarin ze hun samenwerkingsverband kunnen regelen.

  Deze overeenkomst moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam van het samenwerkingsverband;
  • het doel van het samenwerkingsverband;
  • de namen en adressen van de leden; 
  • de duur van het samenwerkingsverband;
  • de zetel van het samenwerkingsverband;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de zaakvoerder(s);
  • de inbreng als er inbreng is;
  • de dag en de plaats van de vergadering van de leden;
  • de wijze van bijdrage aan de schulden door nieuwe leden;
  • de wijze van vertegenwoordiging van de samenwerking door de zaakvoerders;
  • de beheers- en controlemodaliteiten van het samenwerkingsverband.
   De partijen mogen andere gegevens toevoegen (zoals de wijze van bijdrage aan tekorten, het aantal stemmen toebedeeld aan elk lid, …).

  De oprichtingsformaliteiten

  Een esv oprichten gebeurt in vier stappen:

  1. De oprichtingsovereenkomst opstellen. Een onderhandse akte is toegestaan maar als een partner onroerende goederen inbrengt, is een notariële akte verplicht. In dat geval moet u contact opnemen met een notaris.
  2. Een uittreksel van de oprichtingsovereenkomst neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar het esv gevestigd is (plaats van de maatschappelijke zetel), binnen vijftien dagen na de ondertekening van de definitieve oprichtingsovereenkomst. Bij een notariële akte zorgt de notaris daarvoor.
  3. De griffier laat het uittreksel publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
  4. Het esv inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. U moet die inschrijving vragen bij een erkend ondernemingsloket.

  Hoe werkt een esv?

  Aansprakelijkheid van de leden

  De leden van een esv zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen ervan. Ze zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het samenwerkingsverband.

  Financiering

  Inbreng is niet noodzakelijk voor de leden van een esv. Bovendien wordt er geen minimumkapitaal vereist. De oprichtende leden bepalen dus zelf hoe ze de financiering regelen.

  Organen

  De zaakvoerder of het college van zaakvoerders

  Het samenwerkingsverband wordt beheerd door een of meerdere natuurlijke personen, die al dan niet lid zijn van het esv. Zij worden aangeduid in de overeenkomst of bij beslissing van de algemene vergadering.

  De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van het samenwerkingsverband te verwezenlijken. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt het esv ten overstaan van derden. Als er meerdere zaakvoerders zijn, kan elk van hen dus individueel handelen. Niettemin kan de oprichtingsovereenkomst deze bevoegdheden beperken en bepalen dat meerdere zaakvoerders het samenwerkingsverband gezamenlijk moeten vertegenwoordigen of dat alle zaakvoerders samen dat moeten doen als college van zaakvoerders.

  De algemene vergadering van de leden

  De algemene vergadering bestaat uit alle leden van het esv.

  Tenzij de overeenkomst anders voorziet, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om alle besluiten te nemen of elke handeling te verrichten om het doel van het esv te verwezenlijken (bijvoorbeeld de uitsluiting van een lid of de ontbinding van een esv).

  De overeenkomst kan vastleggen hoeveel leden minstens aanwezig moeten zijn om geldig te beslissen en hoeveel stemmen er nodig zijn, opdat een beslissing goedgekeurd of verworpen zou zijn. Als de overeenkomst hier niets over zegt, moeten alle leden het eens zijn over de beslissing (eenparigheid van stemmen). Elk lid heeft daarbij één stem.

  De commissaris(sen)

  Het esv moet de financiële toestand laten controleren door een of meer commissarissen, indien:

  • ten minste één lid zelf onderworpen is aan de controle door een commissaris;
  • een ondernemingsraad werd opgericht (voor de ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde van ten minste 50 werknemers tewerkstellen).

  Zelfs als het niet verplicht is om een commissaris aan te duiden, kunnen de leden van het esv dat voorzien in de oprichtingsovereenkomst.

  Boekhouding

  De zaakvoerders van het esv moeten elk jaar een inventaris en een jaarrekening opmaken. En die, eventueel, laten controleren door een commissaris (zie hiervoor).

  Wat is het fiscale regime voor een esv?

  Inkomstenbelasting

  Economische samenwerkingsverbanden zijn “fiscaal transparant”. Ze zijn met andere woorden niet onderworpen aan de inkomstenbelasting.

  De winsten en baten van een esv worden belast in hoofde van de leden van het esv volgens het regime dat op hen van toepassing is. De leden van het esv mogen de verliezen van het esv aftrekken in het kader van hun belastingaangifte.

  Het esv moet wel de fiscale verplichtingen naleven, waaraan vennootschappen onderworpen zijn, zoals de verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden en te betalen.

  Belasting op de toegevoegde waarde en registratie-, hypotheek- en griffierechten

  Het esv blijft onderworpen aan de belasting op de toegevoegde waarde en aan de regels van het registratie-, hypotheek- en griffierecht. Er zijn echter wel bepaalde vrijstellingen mogelijk.

  Het Europese economische samenwerkingsverband

  Het Europese economische samenwerkingsverband (eesv) verschilt van het economische samenwerkingsverband (esv) in de samenstelling van zijn leden. Het eesv heeft leden uit verschillende lidstaten van de Europese Unie, wat niet noodzakelijk het geval is voor de esv.

  Meer informatie over het Europese economische samenwerkingsverband.

  Brochure over het economisch samenwerkingsverband (PDF, 114.55 KB).

  Reglementering - Juridische verwijzingen

  Burgerlijk wetboek, artikel 1325.

  Vlaamse codex fiscaliteit, artikel 2.9.6.0.1, 3° en 4°, BS 23.12.2013.

  Wetboek van de belasting van de toegevoegde waarde, artikels 4 en 44, §2bis.

  Wetboek van economisch recht, artikels III.16 en III.17.

  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 29.

  Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Wallonië, artikel 159, 11° en 12°.

  Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 159, 11° en 12°.

  Wetboek vennootschappen, artikels 1, lid 1; 2, §2 ; 18 ; 66 tot 70, 7°; 74 tot 76; 92; 141; 151; 155; 839 tot 873.

  Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27.09.1948.

  Wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden, BS 22.08.2016.

  Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.

  Laatst bijgewerkt
  27 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  2. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?

  3. Ondernemingen

   Structurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw