De werkgeversgroepering verenigt twee of meer ondernemingen zodat ze samen een of meer werknemers kunnen aanwerven, om deze vervolgens afwisselend of gelijktijdig bij elk van die ondernemingen tewerk te stellen. Het is de werkgeversgroepering zelf die, in de rol van juridische werkgever, arbeidsovereenkomsten met de werknemers afsluit. Daarna stelt de groepering hen ter beschikking aan de ondernemingen die bij haar aangesloten zijn. Deze aangesloten ondernemingen zijn enkel gebruiker maar geen juridisch werkgever.

Wat is het doel van een werkgeversgroepering?

De werkgeversgroepering wil de personeelsbehoeften bundelen van de ondernemingen die er lid van zijn (“cosourcing”). Via een werkgeversgroepering kunnen ondernemingen die om diverse redenen niet over voldoende financiële middelen beschikken en/of niet de behoefte hebben om werknemers zelf voltijds in dienst te nemen, die werknemers met elkaar delen. De ondernemingen die lid zijn van de werkgeversgroepering, kunnen de werknemers onder meer inzetten:

  • voor welbepaalde taken, bv. administratieve of IT-taken waarvoor de onderneming geen voltijdse kracht nodig heeft;
  • voor welbepaalde periodes, bv. in geval van seizoensarbeid;
  • om periodes van plotse en/of tijdelijke drukte op te vangen.

Werkgeversgroeperingen kunnen genieten van bepaalde premies en bijdrageverminderingen wanneer ze personeel aanwerven.

De federale overheid is bevoegd voor de vermindering van sociale bijdragen voor eerste aanwervingen:

De regionale overheden zijn bevoegd met betrekking tot de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid:

Hoe een werkgeversgroepering oprichten?

Rechtsvorm en toepassingsvoorwaarden

De werkgeversgroepering moet een aparte juridische entiteit zijn. Tot 1ste mei 2019, kan hij opgericht werden in de vorm van een economisch samenwerkingsverband (esv) of een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De vennootschapsvorm van de esv wordt afgeschaft door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de vorm van een vzw bestaat nog. Het enige maatschappelijke doel van de groepering moet het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden zijn.

De werkgeversgroepering mag in principe niet meer dan vijftig werknemers in dienst nemen, al is een verhoging van deze maximumdrempel onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De werknemers mogen uitsluitend ter beschikking gesteld worden van ondernemingen die lid zijn van de groepering. Leden van de werkgeversgroepering mogen onderling geen werknemers aan elkaar uitlenen. Zij mogen ook geen eigen werknemers ter beschikking stellen aan de groepering.

Toelatingsaanvraag

Ondernemingen die zich willen verenigen in een werkgeversgroepering moeten vooraf een toelating krijgen van de minister van Werk.

Bij de aanvraag voegt de werkgeversgroepering onder meer haar statuten en huishoudelijk reglement. In principe neemt de minister zijn beslissing binnen een termijn van veertig kalenderdagen (wanneer alle leden van de groepering tot dezelfde sector behoren) of honderd kalenderdagen (wanneer dit niet het geval is). De termijn begint te lopen vanaf de dag van ontvangst van de volledige toelatingsaanvraag. De toelating geldt voor onbepaalde duur. De minister kan de toelating beëindigen als de groepering de voorwaarden niet naleeft.

De ministeriële toelating geeft aan onder welk paritair orgaan de werknemers van de werkgeversgroepering vallen en bepaalt zo de arbeidsvoorwaarden die op deze werknemers van toepassing zijn.

De werkgeversgroepering moet jaarlijks een activiteitenrapport bezorgen aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hoe functioneert een werkgeversgroepering?

Financiering

De oprichting van een vzw vereist geen inbreng van startkapitaal. De oprichtende leden bepalen zelf hoe ze de financiering regelen.

Organen

De vzw bestaat uit twee of drie verplichte organen:

  • een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke en/of rechtspersonen (vzw): de zaakvoerder(s) of de bestuurders hoeven niet per se lid te zijn van de vzw;
  • de algemene vergadering: alle leden vormen samen de algemene vergadering;
  • in bepaalde gevallen, een of meerdere commissarissen die de financiële toestand controleren.

Verplichtingen van de ondernemingen die lid zijn van de werkgeversgroepering

De werkgeversgroepering sluit met een lid een schriftelijke overeenkomst af vóór de aanvang van terbeschikkingstelling van elke werknemer. Die overeenkomst vermeldt de duur van de terbeschikkingstelling.

Tijdens de duur van terbeschikkingstelling passen de leden van de groepering de regels op arbeidsreglementering en –bescherming toe die van toepassing zijn op de werkplaats.

De ondernemingen die lid zijn van de werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van de groepering, zowel ten aanzien van derden als van de werknemers die de groepering ter beschikking stelt.

Arbeidsvoorwaarden

Het stelsel van de werkgeversgroepering is toegankelijk voor alle profielen en beroepen. De groepering kan dus om het even welke werknemer in dienst nemen.

De aangeworven werknemers moeten een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontvangen vóór de aanvang van de uitvoering ervan. Deze overeenkomst moet duidelijk vermelden dat ze gesloten wordt met het oog op terbeschikkingstelling van de werknemer aan de leden van de werkgeversgroepering.

De arbeidsovereenkomst kan er een zijn voor onbepaalde duur, bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht. De wettelijke arbeidsduur moet minimum negentien uur per week bedragen. Ook deeltijdse werkregimes zijn dus mogelijk.

Boekhouding

De zaakvoerders en de raad van bestuur van de werkgeversgroepering moeten elk jaar enkele financiële documenten, waaronder een jaarrekening, opmaken en die eventueel laten controleren door een commissaris.

Onderwerping aan de btw

De werkgeversgroepering is in principe onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar een btw-vrijstelling is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Het btw-kantoor bevoegd voor het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, neemt die beslissing.

Aanvullende informative

Brochure "De werkgeversgroepering"

Een brochure met meer uitleg over de vereniging zonder winstoogmerk (FOD Justitie).

Reglementering

Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen: artikelen 186 tot 193/1. (geconsolideerde wetgeving)

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen: artikelen 1 tot 26septies.

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde: artikelen 4 en 44, §2bis.

Laatst bijgewerkt
8 februari 2021