Steeds meer onderneemsters

Uit gegevens die door het FOD Economie zijn gepubliceerd onder de rubriek  “kmo’s en zelfstandigen in cijfers” blijkt dat meer dan een derde van de zelfstandigen in België in 2021 een vrouw is. Het aandeel vrouwelijke zelfstandigen ligt daarmee hoger dan in onze buurlanden. De kloof met mannen wordt ook elk jaar kleiner. De groei van het aantal zelfstandigen is bij vrouwen relatief gezien hoger dan bij mannen. Ze leiden echter vaker kleinere bedrijven, met minder werknemers dan hun mannelijke tegenhangers.

 

Een kleiner deel van de financiering gaat naar vrouwelijke ondernemers

Daarenboven tonen verschillende studies aan dat vrouwelijke ondernemers over het algemeen proportioneel lagere bedragen krijgen voor de verschillende soorten financiering.

De FOD Economie kan beroep doen op cijfers over bankfinanciering van de laatste enquête over de financiering van kmo's, uitgevoerd in 2020 in het kader van de evaluatie van de wet van 21 december 2013, gewijzigd door de wet van 21 december 2017.

  • Mannen vragen vaker krediet aan dan vrouwen (35,1 % vs. 28,2 %).
  • Het percentage aanvaarde kredieten ligt iets hoger voor mannen (95,8 %) dan voor vrouwen (94,5 %). Mannen lopen echter ook iets meer kans dat hun krediet geweigerd wordt (3,4 %) ten opzichte van vrouwen (2,6 %).
  • Zelfstandige mannen vragen over het algemeen een hoger kredietbedrag aan: 33.000 euro, in vergelijking met 26.700 euro door zelfstandige vrouwen (gemiddelde bedragen).
  • Dit verschil komt tot uiting in het bedrag van het verleende krediet: 31.253 euro voor mannen, in vergelijking met 26.500 euro voor zelfstandige vrouwen (gemiddelde bedragen).
  • Van de redenen die worden opgegeven om geen gebruik te maken van bankkrediet, is de angst om geweigerd te worden even groot onder vrouwen als onder mannen (bijna 6 %), hoewel dit niet erg vaak voorkomt. Vrouwen daarentegen geven twee keer zo vaakaan dat ze andere financieringsmiddelen (dan bankfinanciering) gebruiken dan de mannen (10% voor de vrouwen tegenover 5% voor de mannen).

Maatregelen van minister David Clarinval

Naar aanl eiding van deze bevindingen organiseerde de minister David Clarinval in 2022 een rondetafelgesprek over toegang voor vrouwelijke ondernemers. Het bracht belanghebbenden samen die ondernemers vertegenwoordigen, waaronder vrouwelijke ondernemers en financiers. De rondetafel kwam vier keer bijeen. Na de besprekingen presenteerde minister David Clarinval zijn maatregelen over de toegang tot financiering van onderneemsters (PDF, 4.3 MB).

Laatst bijgewerkt
23 februari 2023