Table of Contents

  Resultaten van de oproep

  In totaal beantwoordden niet minder dan 17 “netwerken” de oproep!  Op woensdag 6 september 2017 kwam de jury samen om de verschillende dossiers te onderzoeken en de vier winnaars aan te duiden.

  De resultaten van de beraadslaging zijn:

  Project met nationale draagwijdte

  Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises - met het project Femmes ‘fer de lance’ de l’entreprenariat

  De "Association des Femmes chefs d’entreprises" presenteert in samenwerking met de CFEP het project "Femmes ‘fer de lance’ de l’entreprenariat". De bedoeling is om opleidingen aan te bieden voor toekomstige ondernemers, in het bijzondere vrouwen uit de diversiteit die vaak gemarginaliseerd worden, en dit in combinatie met een "entrepreneur academy" waar ze de nodige vaardigheden voor vrouwelijke ondernemers kunnen verwerven. Het gaat hier om een echte mentoring; de combinatie van mentoren en mentees die opgeleid worden zullen ervoor zorgen dat het project op lange termijn duurzaam wordt gemaakt.

  Website: www.fce-vvb.be

  Project met regionale verankering in Vlaanderen/Vlaams Gewest

  Markant vzw – met het project OnderneemstersDUET

  OnderneemstersDUET wil de moeilijke beginperiode van het ondernemerschap overbruggen bij recent opgestarte vrouwen. Zij krijgen een sterk vrouwelijk rolmodel als persoonlijke mentor. Mentee en mentor vormen 1 jaar lang een mooi ‘duet’. Na afloop dient de mentee zich meer beslagen te voelen om op een solide manier haar onderneming te leiden. In de loop van het project wordt via diverse events een eco-systeem tussen mentoren en mentees uitgebouwd, en de praktijkcases worden gepubliceerd.

  Website: www.markantvzw.be

  http://www.markantvzw.be/onderneemstersduet/

  https://www.facebook.com/OnderneemstersDuet/

  Project met regionale verankering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  H.E.R.O. Sprl pour le réseau Wowo - met het project WonderFullWomen

  WonderFullWomen is een project dat gestructureerd is rond de 5 instrumenten ter bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap:

  • een mentoring-programma,
  • een coaching-programma,
  • inspirerende tv-clips,
  • het enige magazine op papier dat bestemd is voor vrouwelijke ondernemers en evenementen.

  De WonderFullWomen willen een bron van inspiratie zijn maar ook inspiratie krijgen om te ondernemen.

  Website: www.wowocommunity.com

  Project met regionale verankering in Wallonië/het Waals Gewest

  100 000 entrepreneurs Belgique met het project Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin

  100 000 Entrepreneurs Belgique lanceert de 1ste editie van het evenement "Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin", waar vrouwen die initiatiefnemers van projecten en startende ondernemers zijn uitgenodigd worden om zich te engageren in instellingen van het secundaire een hogere onderwijs. De bedoeling is om de leerlingen en studenten te vertellen over hun beroepservaring vanuit het oogpunt van de kansengelijkheid tussen vrouwen en mannen; het gaat er ook om aan allen de middelen bekend te maken die nodig zijn om met een project aan de slag te gaan en zich te ontplooien bij het afronden van een project, maar ook bij de oprichting of overname van ondernemingen.

  Website: www.100000entrepreneurs.be

  Andere deelnemers

  Vrouwen van het Algemeen Boerensyndicaat vzw (VBAS vzw)- met het project LandbouwSTER, schitterend in haar stiel
  www.vabsvzw.com

  Union des Agricultrices Wallonnes –Education permanente - met het project Je suis agricultrice et je suis aussi une entrepreneur et cheffe d’entreprise
  www.fwa.be

  Groupe One ASBL- met het project Women Win
  www.groupeone.be

  La Ruche asbl Réseau Far- met het project SaFARi: Entreprendre au féminin
  www.reseau-far.be

  PRYSM - met het project Le PRYSM Club
  www.monprysm.com

  Alumni EPB (Ecole polytechnique de Bruxelles) - met het project Polytech F.E.M. (Female Engineers in Motion)
  http://alumni.polytechniquebruxelles.be/

  BEABEE NEST & WOMEN S- met het project BEABEE
  en construction

  Girleek- met het project Girleek
  www.girleek.net

  Women Business Angels Club - met het project Women Business Angels Club
  http://www.beangels.eu

  SNI Syndicat Neutre pour Indépendants / NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen- met het project WandA - Women and Ambition
  www.sninet.be / www.nsz.be

  GEN Belgium Foundation- met het project Women Entrepreneurship Day
  www.genglobal.org

  Co-oking/ StartuptoBE (en devenir) - met het project CookingUP, Réseau et accélérateur pour les projets alimentaires féminins
  www.co-oking.be

  HEC Liège - met het project Mentoring au Féminin
  http://www.hec.ulg.ac.be/fr/hec-liege/accelerateurs-talents/mentoring-au-feminin

  Context

  In 2016 heeft de federale minister van KMO's en Zelfstandigen in het kader van zijn plan voor het vrouwelijke ondernemerschap concrete maatregelen genomen ter stimulatie van het vrouwelijke ondernemerschap. Deze maatregelen zijn gestructureerd rond de volgende hoofdlijnen:

  • opstellen van een barometer van het vrouwelijke ondernemerschap;
  • ervoor zorgen dat het aandeel van vrouwen in de beheersorganen van de ordes van vrije beroepen strookt met het aantal vrouwen dat is ingeschreven bij deze ordes;
  • maatregelen nemen om het sociaal statuut van de zelfstandige vrouwen te versterken, in het bijzonder inzake moederschap en de combinatie werk en gezin;
  • de toegang tot financiering bevorderen: een federale award voor het financieringsplatform invoeren om het vrouwelijke ondernemerschap de best mogelijke zichtbaarheid te geven;
  • zorgen voor sensibilisering, opleiding en onderwijs van de jongeren en vrouwen die een zelfstandige activiteit opstarten of van plan zijn om dat te doen.
   Een van deze maatregelen betreft de ondersteuning van de netwerken (maatregel 5.5 van het plan).

  Wat was de bedoeling van de oproep voor projectvoorstellen over vrouwelijk ondernemerschap?

  Deze oproep tot projecten over vrouwelijk ondernemerschap werd door de FOD Economie georganiseerd en kadert in het “Plan voor het vrouwelijke ondernemerschap”. De omzetting van de doelstellingen van dit plan inzake opleiding en informatie gebeurt in het bijzonder door de ontwikkeling en ondersteuning van “netwerken”.

  Deze netwerken spelen inderdaad een centrale rol zowel bij het verzamelen van informatie bij hun leden als qua schakel in de opleiding van vrouwen die zelfstandig zijn of die van plan zijn een zelfstandige activiteit op te starten. De netwerken zullen eveneens een cruciale rol spelen in het bekendmaken van vrouwelijke rolmodellen en de implementatie van begeleidingsprogramma's.

  Het doel van deze oproep was dus om via de toekenning van een terugkerende subsidie voor een periode van drie jaar, mits een duidelijke verslaggeving over de geboekte resultaten en een controle door een hiervoor opgericht comité, de doelstellingen van het plan te realiseren.

  Wie mocht deelnemen?

  Organisaties/verenigingen/erkende Belgische projectontwikkelaars, hierna “netwerken” genoemd, die als doel hebben een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vrouwelijke ondernemerschap, met concrete initiatieven. Het netwerkbegrip veronderstelt een collectieve actie. Bovendien moesten deze netwerken voor een overheidssubsidie in aanmerking komen.

  Welke projecten kwamen in aanmerking?

  Om aan deze oproep te kunnen deelnemen, moesten de kandidaten een project of initiatief voorleggen die bedoeld waren om:

  • de ondernemingszin bij vrouwen op nationaal, regionaal of lokaal vlak te bevorderen en zo de economie te stimuleren;
  • het imago van de vrouwelijke ondernemers te bevorderen en te valoriseren;
  • te experimenteren of spin-offs te creëren;
  • de rol van schakel bij opleiding te vervullen;
  • een rol te spelen bij de uitvoering van begeleidingsprogramma's;
  • duidelijke doelstellingen te kunnen vaststellen en de verwachte resultaten te kunnen presenteren;
  • verband te houden met het “Plan voor de promotie van het vrouwelijke ondernemerschap” van maart 2016;
  • de uitgaven te kunnen rechtvaardigen die gebeuren met de toegekende subsidie.

  Wat was de tijdlijn voor deze projectoproep?

  Lancering van de oproep

  7 maart 2017

  Uiterste termijn voor het indienen van de kandidaturen

  8 mei 2017

  Analyse voor aanvaarding van de dossiers

  van 9 mei tot 1juni 2017

  Besluit van de jury

  6 september 2017

  Openbare presentatiezitting

  20 oktober 2017

   

  Selectieprocedure

  Alle projecten die aan de voorwaarden van de oproep voldeden en die voor de uiterste datum waren ingediend, werden door een jury geëvalueerd. Vervolgens selecteerde de jury vier winnende projecten (één per gewest en één met een nationale dekking) die voor de subsidie in aanmerking komen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van openbare, particuliere, academische instellingen en organisaties uit het bedrijfsleven die direct verband houden met het vrouwelijke ondernemerschap.

  De jury evalueerde elk project op basis van een wegingsschema en de volgende criteria:

  • de relevantie, de haalbaarheid en het realisme van het dossier en van de voorgestelde retroplanning (weging 30/100);
  • de mogelijke impact op het vrouwelijke ondernemerschap (weging 30/100);
  • de zichtbaarheid van het project (20/100);
  • de originaliteit en het innoverende karakter van het project (weging 10/100);
  • de ervaring van het “netwerk” (aandeel 10/100).

  Bekendmaking van de winnaars

  De netwerken waarvan het project werd geselecteerd, hebben tijdens een ceremonie die op 20 oktober 2017 plaatsvond, een subsidie toegekend gekregen.

  Bedrag en voorwaarden voor de toekenning van de subsidie

  De subsidie die aan de geselecteerde netwerken werd toegekend, loopt over een periode van drie jaar. Het gaat voor elk weerhouden project om een enveloppe van 20.000 euro voor het eerste jaar en 25.000 euro elk van de twee volgende jaren, dus in totaal 70.000 euro over een periode van drie jaar en per project.

  De eerste tranche van 20.000 euro werd na bekendmaking van de winnaars uitbetaald tijdens een evenement dat in de loop van 2017 werd georganiseerd.

  De volgende tranches worden in oktober van elk volgend jaar vrijgemaakt, na advies van een daartoe ingesteld comité dat belast wordt met de analyse en verificatie van het goede gebruik van de subsidie die aan het geselecteerde project werd toegekend. Het geselecteerde netwerk zal dus activiteitenverslagen, een effectbeoordeling van het project en de geschikte boekhoudkundige stukken moeten voorleggen.

  Deze toewijzingen en vervaldatums kunnen echter herzien worden in functie van de eventuele budgettaire beperkingen.

  In het geval van

  • niet-uitvoering van het project,
  • weigering van de controle van het gebruik van de subsidie,
  • gebruik voor andere doeleinden,
  • ontbrekende of onvolledige rechtvaardiging van het gebruik van de subsidie,

  moeten de toegekende bedragen worden terugbetaald.

  Zijn er nog vragen?

  Om meer te weten, kunt u terecht bij de heer Francis Otte:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Kmo-observatorium
  Dienst Internationaal Beleid

  North Gate, 4e verdieping, kantoor B29
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  België
  Tel.: +32 2 277 82 52
  E-mail: CALLEFVO@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  1 juni 2023