Steun voor ondernemen in diversiteit - steun voor ondernemers van buitenlandse afkomst

Opgelet! U kunt niet meer deelnemen aan deze oproep.

Oproep tot het indienen van projecten

De FOD Economie lanceerde op 19 september 2018 een oproep tot het indienen van projecten ter aanmoediging van het ondernemersinitiatief van personen van buitenlandse afkomst in hun hoedanigheid van zelfstandige natuurlijke persoon, al dan niet als bestuurder van vennootschappen.

Deze oproep tot het indienen van projecten was gericht tot erkende Belgische organisaties / verenigingen / projectpromotoren die actief zijn in het begeleiden en/of adviseren van ondernemers, beoogt nieuwe synergiën tot stand te brengen tussen de "klassieke" spelers in het bedrijfsleven (beroepsfederaties, kredietinstellingen, kamers van koophandel, enz.) en potentiële buitenlandse ondernemers (of actieve ondernemers) en/of de organisaties die hen vertegenwoordigen.

In het kader van deze oproep tot het indienen van projecten omvat het begrip "persoon van buitenlandse afkomst":

  • personen die niet de Belgische nationaliteit hebben; 
  • personen met de Belgische nationaliteit die bij hun geboorte een andere nationaliteit hadden of van wie een van de rechtstreekse ouders onder de buitenlandse nationaliteit was geboren (immigranten van de eerste en tweede generatie).

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen in het kader van deze oproep was 29 oktober 2018 middernacht.

Algemene informatie

Context

Om de positie van personen van buitenlandse afkomst op de arbeidsmarkt te verbeteren zijn verschillende opties mogelijk in het ondersteunen en valoriseren van hun initiatieven als zelfstandige ondernemer.

De oproep tot het indienen van projecten voor ondernemen in diversiteit van de FOD Economie steunt op de resultaten van een kwantitatieve studie (te verschijnen eind 2018) die door het Kmo-Observatorium van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie werd uitgevoerd.

In België zijn 68,5 % van de zelfstandigen van Belgische en 20,8 % van buitenlandse afkomst (de overige zijn van onbepaalde afkomst). Dat laatste aandeel gaat gepaard met een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke ondernemers in verhouding tot hun aandeel in het ondernemerschap van Belgische afkomst.

Tegelijkertijd onderstreept de studie een duidelijke en zeer positieve ontwikkeling: tussen 2008 en 2015 groeide het aantal zelfstandigen in de categorie "buitenlandse afkomst" drie keer sneller dan in de categorie "Belgische afkomst" (+39,5 % versus +14,5 %). 

Dat ondernemerschap verdient steun en aanmoediging, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van deze bevolkingsgroep.

Hoe kan de FOD Economie ondernemers van buitenlandse afkomst ondersteunen?

De FOD Economie kan financiële ondersteuning bieden met een subsidie voor de nieuwe synergiën tussen enerzijds de "klassieke" spelers uit het bedrijfsleven (beroepsfederaties, kredietinstellingen, kamers van koophandel, enz.) en personen van buitenlandse afkomst die (potentiële) ondernemers zijn en/of de verenigingen / federaties die hen vertegenwoordigen.

De rol van die "klassieke" actoren staat inderdaad centraal, zowel in de context van de overdracht van informatie aan de ondernemerskandidaten (of actieve ondernemers), maar ook als integrator / facilitator op de arbeidsmarkt.

Die benadering is geïnspireerd op de besluiten en aanbevelingen van een recente Europese studie, waarin wordt gewezen op de doeltreffendheid van praktijken die steunen op het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen actoren gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van ondernemers van buitenlandse afkomst en de traditionele spelers van het bedrijfsleven.

De overgang naar traditionele steunregelingen kan de integratie van migranten bevorderen, ondernemers toegang bieden tot een breed scala aan diensten en genieten van niet-gerichte steunmaatregelen. Het aanbieden van maatregelen op het vlak van netwerking om migranten te helpen toegang te krijgen tot lokale netwerken van ondernemers, dienstverleners (met inbegrip van kredietinstellingen) en klanten kan de migrantenondernemers kansen bieden en bijdragen tot het succes van hun bedrijf. Uit dit onderzoek is gebleken dat de mate waarin initiatieven ter ondersteuning van het ondernemerschap van migranten de toegang tot traditionele netwerken kunnen vergemakkelijken, vooral afhangt van de verbindingen die de ondersteunende organisatie kan leggen met het bedrijfsleven in het algemeen. (bron: Evaluation and Analysis of Good Practices in Promoting & Supporting Migrant Entrepreneurship, Guidebook, EU Commission, (augustus 2016), pagina’s 12 tot 14).

Laatst bijgewerkt
7 maart 2023