Table of Contents

  Zelfstandigen van vreemde origine leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale en economische weefsel van België. Er zijn echter weinig cijfers beschikbaar over dit onderwerp.

  Om een deel van de ontbrekende informatie te ontsluiten, publiceerde de FOD Economie in 2019 de eerste editie van de studie “Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België”. Op 14 februari 2023 publiceerde de FOD Economie een tweede, meer uitgebreide editie van deze studie die zich toespitst op:

  • de algemene demografie van de zelfstandigen volgens origine – inclusief een vergelijking met de bevolking op beroepsactieve leeftijd en de werkende bevolking;
  • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, gewest en opleidingsniveau (inclusief studiedomein);
  • professionele kenmerken zoals aansluitingen en schrappingen (algemeen, volgens opleidingsniveau, volgens socio-economische positie), aantal bestuurders, bedrijfstakken, aard van bezigheid (bijvoorbeeld hoofdberoep) en hoedanigheid (zelfstandige of helper).

  Bij elk onderwerp volgt een bespreking van de situatie van de zelfstandigen volgens origine, aangevuld met een beknopte analyse van de zelfstandigen volgens migratieachtergrond.

  Waar mogelijk volgt een korte vergelijking met tendensen afgeleid uit de internationale literatuur en een aantal mogelijke verklaringen voor waargenomen fenomenen.

  Uit de studie blijkt onder meer dat:

  • personen met een herkomst uit bepaalde niet-Europese landengroepen een veel lagere kans hebben om zelfstandige te zijn;
  • er in België twee keer zoveel zelfstandige mannen als vrouwen zijn, ongeacht de herkomst: vrouwen zijn systematisch ondervertegenwoordigd onder de zelfstandigen;
  • het opleidingsniveau een belangrijke rol speelt bij het zelfstandig ondernemerschap: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans om zelfstandige te zijn.

  Voor meer informatie zie:

  Laatst bijgewerkt
  25 maart 2024