Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Table of Contents

  Wat zijn de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering?

  De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering", georganiseerd door de Europese Commissie, beloont kwaliteitsvolle overheids- of gemengde (publiek/privaat) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

  De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is om:

  • de meerwaarde van ondernemerschap te benadrukken;
  • ondernemers te inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
  • potentiële ondernemers aan te moedigen om de stap te zetten.

  De FOD Economie organiseert de Belgische preselectie in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.

  Wie kan deelnemen?

  U kunt deelnemen als u:

  • een nationale, regionale en lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
  • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

  Met welk project kunt u deelnemen?

  U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens vijftien maanden bestaan.

  Kies de categorie waarin u wilt deelnemen

  U kunt deelnemen in een van de zes verschillende categorieën:

  1. Bevordering van ondernemingszin:
   erkent acties en initiatieven die een ondernemingsgeest bevorderen, vooral bij jonge mensen en vrouwen; 
    
  2. Investering in ondernemersvaardigheden:
   erkent initiatieven om ondernemende, professionele, technische en/of vaardigheden als manager te verbeteren; 
    
  3. Bevordering van de bedrijfsomgevingen ondersteuning van de digitale transitie: 
   erkent innovatieve beleidslijnen en initiatieven die van Europa de meest aantrekkelijke plaats maken om een onderneming op te richten, te leiden, te laten groeien en op te schalen in de interne markt; wetgeving en administratie voor ondernemingen te vereenvoudigen; het principe “Denk eerst klein” ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) toe te passen en de digitale transitie van ondernemingen te bevorderen zodat ze digitale technologieën, diensten en producten kunnen ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken; 
    
  4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:
   erkent maatregelen die bedrijven en met name kmo's ertoe aanzetten om marktkansen te benutten zowel binnen als buiten de Europese Unie; 
    
  5. Ondersteuning van de duurzame transitie:
   erkent beleidsvormen en initiatieven die de duurzame transitie ondersteunen en aandacht schenken aan aspecten zoals de circulaire economie, klimaat-neutraliteit, schone energie, bronnenefficiëntie of biodiversiteit door bijvoorbeeld het ontwikkelen van groene vaardigheden, matchmaking of financiële ondersteuning.
    
  6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap: 
   erkent acties van overheidsinstanties of publiek/privaat samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kmo's. De categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

  Waarom deelnemen?

  Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assembly. Die Assembly die in 2021 in Slovenië plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met onder andere de Europese Commissie, overheidsinstanties, andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

  Hoe deelnemen?

  1. U neemt deel door het aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden in punt 3, in te vullen. Vul het volledig in volgens de gegeven richtlijnen. Geef o.a. aan in welke prijscategorie u wilt deelnemen. Beschrijf duidelijk het project waarmee u deelneemt en licht de resultaten toe die u ermee behaalde. Verduidelijk die resultaten eventueel met een grafiek en/of tabel. Licht de innovatieve aspecten van uw project toe.
   Houd er bij het invullen van uw formulier steeds rekening mee dat, indien uw project wordt weerhouden, het naar het Engels wordt vertaald om doorgestuurd te worden naar de Europese jury. Desgewenst kunt u uw kandidatuur direct in het Engels opstellen.
   Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van een aanbevelingsbrief van een persoon die uw project kent en wil ondersteunen, maar die niet betrokken is bij de dagelijkse werking en het bestuur ervan. U kunt ook een vijftal internetlinks toevoegen. Bedenk een tekst die uw project kan promoten in de media.
    
  2. U kunt steeds de contactpersoon van de EEPA vragen om u te helpen met praktische informatie en raad. 
    
  3. Documenten en informatie.          
   Het aanmeldingsformulier downloaden 
   Download the English version    
   Die deutsche Version herunterladen 

   De handleiding

   De infobrief
    
  4. Stuur het ingevulde formulier terug, ondertekend en in elektronische vorm (Word en pdf) tegen ten laatste dinsdag 25 mei 2021, aan de contactpersoon via: info.eepa@economie.fgov.be. 
    
  5. Na ontvangst van uw deelnameformulier analyseert de contactpersoon uw dossier of het voldoet aan alle deelnamevoorwaarden. Binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van uw kandidatuurformulier wordt u een ontvangstbevestiging per e-mail toegestuurd. Ontvangt u die bevestiging niet, contacteer dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de datum van verzending van uw kandidatuurformulier de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards (dit bericht wordt op zijn beurt per e-mail bevestigd door de Belgische contactpersoon voor de EEPA). Zo niet, dan is uw kandidatuur onontvankelijk.

  Hoe verloopt de wedstrijd?

  De 15e editie van de wedstrijd gaat in België op vrijdag 26 maart 2021 officieel van start. In België kunnen deelnemers tot en met dinsdag 25 mei 2021 een project indienen.

  Alle projecten die de indieningstermijn respecteren en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, worden aan de Belgische jury voorgelegd.

  De wedstrijd verloopt in twee fases. De kandidaten moeten eerst geselecteerd zijn op het nationale niveau. Enkel de op het nationale niveau genomineerde projecten worden toegelaten om deel te nemen aan het Europese niveau.

  Nationale selectie

  Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden.

  De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

  • originaliteit en haalbaarheid (20 % van de punten),
  • impact op de lokale economie (30 % van de punten),
  • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen (25 % van de punten),
  • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s (25 % van de punten).

  Europese selectie

  Een Europese jury beoordeelt de projecten die zij van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen ontvangt.

  De Europese jury nomineert per categorie drie projecten. Het meest creatieve initiatief dat een bron van inspiratie kan zijn voor de andere landen, krijgt de “Grote prijs van de Jury”.

  Kalender van de wedstrijd

  Start wedstrijd

  26 maart 2021

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen

  25 mei 2021, middernacht

  Analyse van de dossiers voor aanvaarding

  26 tot 28 mei 2021

  Samenkomst en beslissing Belgische jury

  23 juni 2021

  Samenkomst en beslissing Europese jury

  september 2021

  Bekendmakingssessie (Slovenië)

  van 15 tot 17 november 2021

  Bekendmaking winnaars

  De winnaars van elke prijscategorie alsook de winnaar van de “Grote Prijs van de Jury” zullen tijdens de EEPA ceremonie van de SME Assembly 2021 bekendgemaakt worden .  Deze SME Assembly zal van 15 tot 17 november plaatsvinden in Slovenië (onder de voorwaarde dat de gezondheidsbeperkingen het toelaten).

  Winnaar 2020 prijscategorie “Bevordering van ondernemingszin

  Winnaar 2020 prijscategorie “Investering in ondernemersvaardigheden

  Winnaar 2020 prijscategorie “Bevordering van de bedrijfsomgeving

  Winnaar 2020 prijscategorie “Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen

  Winnaar 2020 prijscategorie “Verantwoord en inclusief ondernemerschap

  Winnaar 2020 prijscategorie “Ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen

  Grand Jury Award

  Grand Jury winner 2020 (You Tube)

  Grand Jury winner 2019 (You Tube)

  Grand Jury winner 2018 (You Tube)

  Grand Jury winner 2017 (You Tube)

  Grand jury winner 2016 (YouTube)

  Grand jury winner 2015 (YouTube)

  Impressie SME Assembly 2020 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2019 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2018 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2017 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2016 (YouTube)

  Impressie SME Assembly 2015 (YouTube)

  Nog vragen?

  Belgische kandidaten kunnen voor meer informatie terecht bij de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering.

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Kmo-observatorium

  De heer Francis Otte

  North Gate, 4e verdieping, kantoor B29
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  België
  Tel.: +32 2 277 82 52 - +32 2 277 91 09
  E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be  

  Laatst bijgewerkt
  12 april 2021