Table of Contents

  De maatregel "innovatiepremie" is de volledige vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers, voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

  De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op deze premie niet belast. Deze premie is dus 100 % netto.

  Kijk zeker eens naar onze filmpjes op YouTube om te weten wat andere ondernemingen ervan vinden en voor meer informatie.

  De doelgroep

  Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, kan innovatiepremies toekennen.

  Elke werknemer kan van een innovatiepremie genieten als hij aangeworven is via eender welke arbeidsovereenkomst gesloten met een vermelde onderneming:

  • voor onbepaalde duur;
  • voor bepaalde duur;
  • voor een specifiek werk;
  • als werkstudent, enz.

  De innovatie in deze context

  De innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen:

  • techniek;
  • economie;
  • productiviteit;
  • leefmilieu;
  • organisatie;
  • welzijn op het werk, enz.

  De innovatie is zowel van toepassing op:

  • producten;
  • diensten;
  • fabricatieprocessen;
  • andere werkprocessen;
  • werkomgeving.

  De innovatie:

  • is radicaal of stapsgewijs (met andere woorden, het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept).
  • wordt door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming uitgewerkt en voorgesteld, en niet door een derde partij.
  • wordt binnen de onderneming uitgevoerd of is op weg om verwezenlijkt te worden, zodat ze op termijn een meerwaarde voor de normale activiteiten van de onderneming kan betekenen.

  Vrijstellingsvoorwaarden

  De premie vervangt het loon niet. Ze wordt enkel toegekend aan de werknemers die aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst.

  Het bedrag per werknemer overschrijdt zijn maandelijkse brutobezoldiging niet. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies is niet groter dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.

  Ze wordt toegekend aan maximaal 10 werknemers per innovatieproject.

  De premie is van toepassing op maximum 10 % van de werknemers. In bedrijven die minder dan 30 personen tewerkstellen, mogen maximum 3 personen beloond worden.

  Hoe de belastingvrije innovatiepremie bekomen?

  De procedure is gemakkelijk en snel. Ze bestaat uit drie fasen:

  Interne transparantie

  Allereerst informeert de werkgever zijn werknemers over de criteria en de procedures. Daarna, telkens wanneer een innovatieproject beloond wordt, licht hij alle werknemers van de onderneming erover in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

  Mededeling aan de FOD Economie

  De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD Economie mee met een gestandaardiseerd formulier (PDF, 1.17 MB). De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten. Hij vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. Doorgaans deelt hij zijn beoordeling binnen de 10 werkdagen mee.

  Het formulier downloaden (PDF, 1.17 MB)

  Mededeling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  De werkgever deelt, op eigen initiatief, de bedragen en namen van de begunstigden van deze premie aan de RSZ mee in de maand die volgt op de toekenning ervan, op het volgende elektronisch adres: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

  Laatst bijgewerkt
  18 september 2023