Table of Contents

  Het Europees beleid biedt aan de ondernemingen verscheidene ondersteunende instrumenten aan.

  Daar de Europese interne markt voortdurend evolueert, steeds nieuwe acties worden uitgewerkt en ontwikkeld, en nieuwe financierings- en steunmogelijkheden worden ter beschikking gesteld, willen we u een overzicht bieden van de belangrijkste lopende initiatieven.

  Europese initiatieven en campagnes

  European SME Week

  De Europese Kmo-week is gericht op het bevorderen van het Europees ondernemerschap. Zij helpt bestaande ondernemers informatie te vinden over de beschikbare steun en probeert meer mensen aan te moedigen om een eigen bedrijf te starten. Verschillende evenementen worden gedurende het hele jaar georganiseerd.

  EEPA

  De Europese Commissie organiseert jaarlijks “Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering”. De laureaten van deze wedstrijd zijn kwaliteitsvolle overheids- of gemengde (privé/publiek) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Eerst gebeurt er een selectie op nationaal niveau die wordt georganiseerd door de FOD Economie, nadien mogen de nationaal genomineerde projecten deelnemen aan de wedstrijd op Europees niveau.

  Europese programma’s en financiering

  Europa stelt heel wat miljarden euro ter beschikking om bedrijven te ondersteunen.  Die programma’s en steunmogelijkheden kunnen ondernemingen nieuwe kansen bieden.

  Your Europe Business

  Is een praktische gids waar een heleboel informatie in staat over onder andere het runnen van een bedrijf, belastingen, productvereisten en de financiering. De EU-financieringsprogramma’s waarvoor uw bedrijf in aanmerking komt, hoe u die kunt aanvragen, welke soorten financiering beschikbaar zijn vindt u op de site Your Europe Business. Onder de rubriek financiën leidt het systeem u via een vragenlijst naar het financiële instrument dat u nodig heeft en naar de Belgische bemiddelaar.

  InvestEU

  Het InvestEU-programma is gestart in 2021 en heeft tot doel publieke en private investeringen aan te trekken en de toegang tot financiering te vergemakkelijken. Investeringstekorten op gebied van duurzaamheid, concurrentievermogen en inclusieve groei kunnen hiermee aangepakt worden. Het programma bouwt voort op eerdere acties rond financiële instrumenten van het Programma voor het Concurrentievermogen (COSME) van ondernemingen en kmo’s. De EU-begrotingsfinanciering in de vorm van leningen en garanties worden nu in één structuur samen gebracht.

  Het nieuwe programma bestaat uit:

  • InvestEU-fonds

  Via een EU-garantieverstrekking zullen strategisch projecten, risicovolle activiteiten zoals onderzoek en innovatie in de hele EU beter kunnen ondersteund worden en zo bijdragen tot een groenere en meer digitale samenleving.

  Het InvestEU-fonds is een belangrijk instrument voor kmo’s het biedt kapitaalsteun aan door middel van financiering die hetzij rechtstreeks door de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF), de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) of nationale stimuleringsbanken, hetzij via financiële intermediairs of "special purpose vehicles (instrument met gebundeld geld van particuliere beleggers en overheidsinstellingen)" wordt verstrekt. De verstrekte financiering zal gedeeltelijk door de EU-garantie worden gedekt.

  Kmo’s kunnen gemakkelijker leningen en leasingsdiensten bekomen dankzij dit instrument dat zorgt voor waarborgen aan erkende financiële instellingen.

  • InvestEU-investeringsadvieshub

  Is een centraal adviespunt voor bijstand voor projectontwikkeling. Het zal technische steun en bijstand verlenen om te helpen bij de voorbereiding, ontwikkeling, structurering en uitvoering van projecten, onder meer door middel van capaciteitsopbouw.

  • InvestEU-investeringsprojectenportaal

  Het investeringsprojectenportaal brengt investeerders en projectontwikkelaars bijeen door te zorgen voor een toegankelijke en gebruikersvriendelijke databank, waardoor projecten meer zichtbaarheid krijgen en investeerders nieuwe investeringsmogelijkheden kunnen ontdekken in de sector of locatie waarin zij geïnteresseerd zijn.

  Horizon Europe

  Horizon Europe vervangt Horizon 2020 en is het nieuwe investeringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het is opgestart in 2021 en loopt zeven jaar. Het nieuwe portaal Horizon Europe is uitgebreid naar een onestopshop voor alle door de Europese Unie beheerde programma’s. Publieke middelen worden via dit programma ter beschikking gesteld van onderzoeksinstellingen, universiteiten, en innoverende particuliere ondernemingen en kleine bedrijven.  Voor meer informatie en mogelijkheden voor specifieke financiering kunt u de website van het federale aanspreekpunt NCP Federal Be raadplegen.

  Progress

  De Progress microfinancieringsfaciliteit steunt het oprichten en uitbouwen van kleine ondernemingen via geselecteerde microkredietverstrekkers. De leningen zijn voor bedragen kleiner dan 25.000 euro. Een lijst van Belgische financiële intermediairs is beschikbaar via de de pagina Micro-credit providers under Progress Microfinance op de website van European Investment Fund (EIF).

  Programma Digitaal Europa

  Het programma Digitaal Europa is een nieuw programma om de digitale transformatie binnen Europa te versnellen. Het focust zich op de uitrol van supercomputing, artificiële intelligentie, cloud infrastructuur, cybersecurity en digitale vaardigheden met toepassingsgebieden in sectoren zoals Industrie 4.0, Mobiliteit, landbouw, media en gezondheid. Centraal in dit programma is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zal begeleiden in hun digitale transformatie.

  KMO-fonds

  Het KMO-fonds “Ideas Powered for Business” is een programma van de Europese Commissie en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en helpt kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa bij het uitoefenen van hun intellectuele-eigendomsrechten (IE). Een kmo kan via het KMO-fonds 2023 een vergoeding aanvragen voor pre-diagnostische IE-diensten, terugbetaling bekomen van taksen voor merken, modellen of octrooien. Meer info over deze financiële steun is terug te vinden via de webpagina van de Fod Economie intellectuele eigendom.

  Defensie

  Het Europese programma voor de ontwikkeling van de defensie-industrie wil een efficiënter en gerichter gemeenschappelijk defensiebeleid. Die markt van de defensiesector is anders dan de gebruikelijke zakelijke markt, de goederen zijn vaak uniek en hebben een vertrouwelijk karakter. Ondernemingen uit alle lidstaten zullen kunnen meedingen naar aanbestedingen voor gemeenschappelijke ontwikkeling van technologieën en materiaal.

  Europese financierings- en aanbestedingsmogelijkheden voor defensie kan men terugvinden onder EDIDP (Europees programma voor de ontwikkeling van de defensie-industrie) en op het ‘Funding & Tender Opportunities Portal’ onder Europees Defensie Fonds (EDF).

  Erasmus voor jonge ondernemers

  Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma. Beginnende ondernemers krijgen de kans om te leren van ervaren ondernemers in een ander EU-land. De uitwisseling van ervaring vindt plaats tijdens een verblijf bij de ervaren ondernemer, wat de nieuwe ondernemer helpt de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een kleine onderneming te runnen. De ontvangende ondernemer verwerft nieuwe inzichten over zijn/haar bedrijf en krijgt de gelegenheid om met buitenlandse partners samen te werken en over nieuwe markten te leren.

  LIFE

  Het LIFE programma is een subsidieprogramma en ondersteunt innovatieve projecten die passen in het Europees milieu- en klimaatbeleid. Zowel grote en kleine bedrijven, overheden als niet-gouvernementele organisaties kunnen een projectvoorstel indienen. Life geeft ook advies en begeleiding bij de commercialisering van innovatieve oplossingen en vergemakkelijkt de markttoegang.

  Eurostars

  Eurostars is een financierings- en ondersteuningsprogramma specifiek gericht op onderzoek verrichtende kmo’s in samenwerking met buitenlandse partners. Het is specifiek gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten en de toegang tot internationale markten. Een project is een samenwerkingsverband waarbij de kmo minstens de helft van de kernactiviteit uitvoert. Elk land heeft een Nationale Project Coördinator (NPC) die kmo’s begeleid door de aanvraagprocedure en richtlijnen geeft over de nationale financieringsregels en -procedures.

  CEF

  De Connecting Europe Facility (CEF) in Telecom is een Europees financieringsprogramma dat grensoverschrijdende interactie tussen overheden, bedrijven en burgers wenst te vergemakkelijken. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënt met elkaar verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten. CEF biedt subsidies en financiële steun aan projecten via innovatieve financiële instrumenten zoals garanties en projectobligaties. Subsidies en aanbestedingen zijn terug te vinden op de pagina Funding opportunities op de website van de Europese Commissie..

   

  Ondersteunende platformen

  EU Kmo centrum

  Het EU Kmo centrum biedt een breed scala aan praktische ondersteuningsdiensten aan Europese kmo’s, om hen klaar te stomen om zaken te doen in China. China is een veelbelovende en zich snel ontwikkelende markt het centrum biedt advies en ondersteuning op gebied van bedrijfsontwikkeling, wetgeving, normen en conformiteit en human resources. Praktische zakelijke tools en diensten zijn online toegankelijk, via een zelfevaluatie scan kan een bedrijf ook nagaan of ze klaar zijn voor China.

  ESCO

  The European construction sector observatory is een observatorium specifiek voor de bouwsector. De bedoeling is om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om zich aan te passen aan de marktontwikkelingen in de bouwsector. Marktomstandigheden en -trends worden in kaart gebracht en goede praktijken worden gedeeld. Hier vindt uw bedrijf de recentste onderzoeksresultaten op het gebied van energie-efficiëntie, circulaire economie, digitalisering, enz.

  Access2Markets

  Access2Markets is een interactieve, gratis onlinedienst waar EU-bedrijven die internationaal zaken willen doen terecht kunnen. Dit platform geeft informatie over de invoervoorwaarden voor de EU-markt, de uitvoervoorwaarden voor meer dan 130 niet-EU landen en informatie over handel binnen de EU.

  De onlinedienst geeft onder andere informatie over

  • de douanerechten en nationale of lokale belastingen die per product en per land van toepassing zijn,
  • procedures en formaliteiten,
  • productregels en -vereisten,
  • oorsprongsregels,
  • de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs in het buitenland kunnen worden geconfronteerd.

  Bedrijven kunnen ook de vereisten raadplegen waaraan ze moeten voldoen om diensten te exporteren naar landen buiten de EU. Voorlopig is deze functie beperkt tot Japan, Canada, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

  Daarnaast kan via Access2Procurement nagegaan worden of uw bedrijf gerechtigd is om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht in een niet-EU-land. Die functie is voorlopig beperkt tot Japan, Canada en de Verenigde Staten.

  Bovendien biedt het portaal de mogelijkheid om nieuwe handelsbelemmeringen te melden.

  Helpdesk

  Uw Europa

  Dat is een site vol met praktische informatie en nuttige tips voor de burgers en ook voor de bedrijven. Een bedrijf dat wil starten, groeien of internationaliseren vindt op het online platform van Uw Europa de verschillende EU-fondsen en hun financieringsmogelijkheden. Met die tool kan een onderneming via eenvoudige selectie de geschikte financiering vinden die door de EU in zijn land wordt ondersteund.

  Aanbestedingen

  TED (Tenders Electronic Daily) is een online toegang tot informatie over aanbestedingen in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en daarbuiten. De laatste jaren zijn er diverse initiatieven genomen om Europese aanbestedingen meer toegankelijk te maken voor kleine ondernemingen.

  EEN

  Het Enterprise Europe Network biedt bedrijfsondersteunende diensten aan en helpt bedrijven door het aanbieden van informatie, adviesdiensten voor het aangaan van partnerschappen, innovatie en technologieoverdrachten. Het EEN-netwerk omvat meer dan 600 organisaties en helpt bij het internationaliseren zowel binnen Europa als buiten Europa. Via een onlinezoekmachine vind je de Belgische netwerkvertegenwoordigers in de drie gewesten.

  Intellectuele eigendom

  • De “European IP Helpdesk”geeft ondersteuning aan bedrijven voor het beheren, verspreiden en valoriseren van technologieën en andere intellectuele eigendomsrechten voor grensoverschrijdende kmo- en onderzoeksactiviteiten binnen Europa.
  • De “International IP SME Helpdesk” ondersteunt kmo’s van de Europese Unie met het beschermen en handhaven van hun intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot China, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, India en Afrika door middel van het verstrekken van gratis informatie en diensten.

  SOLVIT

  Solvit is een gratis online dienst waar bedrijven terecht kunnen voor oplossingen in verband met hun EU-rechten die geschonden werden door overheidsdiensten in andere EU-landen, bijvoorbeeld: oplossing van een probleem rond regelgeving in een ander land dat de verkoop van een product belemmert. Solvit werkt ook samen met overheidsdiensten in landen als IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  EUGO network

  Het EUGO-netwerk helpt ondernemingen die in de dienstensector actief zijn met relevante informatie in het geval dat ze willen uitbreiden of zich willen verplaatsen naar een ander EU-land. Elk EU-land biedt een één-loket- of loketwebsite aan, waar informatie over alle aspecten van het zakendoen in dat land te vinden is. Voor België  is dit de site business.belgium.be.

  Interne markt support voor de dienstensector

  De dienstenrichtlijn heeft tot doel de liberalisering van de interne markt voor diensten te versterken en het proces van administratieve vereenvoudiging te bevorderen. In dit kader kunnen bedrijven informatie krijgen over de toepassing van de dienstenrichtlijn in een andere lidstaat. Voor meer informatie kan je in België terecht bij de FOD Economie.

  CusTax

  De Europese Commissie biedt een ruime waaier aan opleidings- en onderwijsmateriaal aan op de CusTax EU Learning Portal en biedt zo niet enkel professionelen maar ook bedrijven de mogelijkheid om hun kennis over belangrijke onderwerpen inzake douane en belastingen uit te breiden. Alle materialen op deze pagina's zijn gratis beschikbaar en vele zijn in meerdere talen. Het nieuwe portaal omvat een combinatie van verschillende leervormen, van leren en ontwikkeling op eigen tempo tot interactieve uitwisselingen van beste praktijken.

  EU-Japan Center

  Het EU-Japan Center is een online informatieportaal gecreëerd voor Europese bedrijven die willen doorbreken op de Japanse markt. Alle online-informatie die nuttig kan zijn voor EU-bedrijven die zaken willen ontwikkelen in of met Japan worden op dit portaal samengebracht.

  ECHA

  Echa is het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Bedrijven die chemische stoffen vervaardigen, importeren, verspreiden of gebruiken kunnen terecht op de ECHA-website om hun verplichtingen na te gaan, up-to-date te blijven, te controleren of ze voor een lager tarief in aanmerking komen en bijkomende ondersteuning.

  eTranslation

  De Europese Commissie heeft een nuttig vertaalinstrument ontwikkeld dat beschikbaar is voor alle kmo's in heel Europa. Deze online machinevertaal service is gratis en helpt bij het vertalen van teksten en documenten. Een veilige manier van vertalen in meer dan 24 talen.

  Laatst bijgewerkt
  3 mei 2024