Volgens de OESO is due diligence een proces dat de ondernemingen moeten implementeren om de daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen (risico’s) van hun activiteiten voor de domeinen die bedoeld worden in de OESO-richtlijnen te identificeren en te voorkomen of te beperken. Dankzij dat proces kan men zich ook rekenschap geven van de manier waarop een onderneming met die gevolgen omgaat. Het gaat daarbij zowel om de eigen activiteiten als om die van haar (rechtstreekse) zakelijke relaties in heel haar toeleveringsketen. 

Volgens de OESO zijn “zakelijke relaties” alle relaties van de onderneming met handelspartners uit de toeleveringsketen of relaties van de onderneming met alle overige statelijke of niet-statelijke entiteiten die rechtstreeks betrokken zijn bij haar zakelijke activiteiten, producten of diensten.

De volgende domeinen vallen onder de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • mensenrechten
  • werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
  • milieu
  • bestrijding van corruptie
  • consumentenbelangen
  • wetenschap en technologie
  • mededinging
  • landbouw 

Wat zijn de kenmerken van due diligence

Het proces van due diligence vertoont de volgende wezenlijke kenmerken:

  • Het werkt preventief: Het wil op de eerste plaats negatieve gevolgen voor mens, milieu of maatschappij vermijden of helpen vermijden. Het helpt tevens de risico’s vermijden van dergelijke gevolgen die verband houden met de activiteiten, producten of diensten van de onderneming en haar zakelijke relaties. 
  • Het is afgestemd op de risico’s: De maatregelen die de onderneming neemt om haar due diligence te implementeren, moeten in verhouding zijn tot de ernst en de waarschijnlijkheid van de bestaande risico’s.  
  • Het werkt met prioriteiten: Als niet alle vastgestelde negatieve gevolgen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden, verdient het aanbeveling om een volgorde van belangrijkheid voor de te nemen maatregelen te bepalen naargelang de ernst en de waarschijnlijkheid van de negatieve gevolgen. 
  • Het is dynamisch: Het proces is niet statisch, maar doorgaand, reactief en flexibel. 
  • Het is inclusief: De onderneming moet, binnen de vereiste termijnen, alle informatie delen die de betrokkenen nodig hebben om overwogen beslissingen te kunnen nemen, en dit in een begrijpelijk en toegankelijk formaat.  
  • Het is open: Er wordt de onderneming aangeraden om rekenschap af te leggen over de manier waarop zij haar werkelijke en potentiële negatieve gevolgen vaststelt en aanpakt en hierover te communiceren bij de betrokken doelgroepen.  
  • Het omvat samenwerking: De onderneming kan samenwerken met andere ondernemingen uit dezelfde bedrijfstak, via multistakeholder-platforms, [KL(E-SE1] om kennis te verzamelen, om grotere invloed te verwerven of om de genomen [CL(E-SE2] maatregelen te generaliseren.  

Wat omvat het due diligence-proces? 

Het volledige proces omvat maatregelen die men moet nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en met name vanuit het principe van due diligence. Deze maatregelen betreffen zowel het beleid als het management van de onderneming (zie punt 1 van het schema hieronder). 

De onderneming moet daartoe: 

  • De daadwerkelijke of potentiële negatieve gevolgen binnen de gebieden van de richtlijnen identificeren (punt 2)
  • De negatieve gevolgen stoppen, voorkomen of beperken (punt 3)
  • De implementatie en de resultaten van de genomen herstelmaatregelen monitoren (punt 4)
  • Communiceren over de genomen maatregelen (punt 5)  
  • De negatieve gevolgen herstellen die voortvloeien uit haar activiteit (punt 6). 
Due diligence process en ondersteunende maatregelen

De implementatie van due diligence staat in verhouding tot de risico’s die de onderneming loopt en moet aansluiten bij de specifieke context van de onderneming. De voorgestelde praktische maatregelen moeten dan ook in het beleid van de onderneming geïntegreerd en regelmatig geverifieerd worden. Ze zijn niet bedoeld als een uitputtende to-do-lijst. Niet elke praktische maatregel leent zich voor elke situatie. Ook aanvullende praktische maatregelen of toepassingsmaatregelen die hier niet beschreven staan kunnen in bepaalde situaties nuttig zijn.  

Naargelang het een kmo of een grotere onderneming betreft, kan het proces aangepast worden, rekening houdend met de beschikbare middelen en mogelijkheden.

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2021