Corporate governance ligt in de lijn van een beweging naar verantwoordelijkheidsgevoel, beter management en betere controle. Voornaamste waarden zijn transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Met corporate governance wordt maatschappelijk verantwoord gedrag binnen de ondernemingen beoogd.

Hoe laat zich corporate governance definiëren?

Corporate governance kan worden gedefinieerd als het systeem via hetwelk de vennootschappen worden geleid en gecontroleerd. Deugdelijk bestuur betreft dus de werking en de interne controle van een bedrijf, maar ook het verband met de verschillende belanghebbende partijen binnen alle domeinen van de activiteit van de vennootschap.

Volgens de Belgische corporate governance code: "Corporate governance omvat een reeks regels en gedragingen die bepalen hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd.”

Wat zijn de doelstellingen van corporate governance?

Een goed model van corporate governance bereikt zijn doel door het juiste evenwicht te vinden tussen leiderschap, ondernemerschap en prestatie enerzijds, en controle en conformiteit met deze regels anderzijds.

Deugdelijk bestuur moet:

 • verankerd zijn in de waarden van de onderneming;
 • mechanismen bieden om leiderschap, integriteit en transparantie in het besluitvormingsproces te waarborgen;
 • bijdragen tot het vaststellen van de doelstellingen van de vennootschap, hoe deze doelstellingen bereikt moeten worden en hoe prestaties geëvalueerd moeten worden.

Deze doelstellingen moeten het belang van de vennootschap, haar aandeelhouders en andere belanghebbende partijen (stakeholders) voor ogen houden.

Corporate governance vereist ook controle. Dit is:

 • een daadwerkelijke evaluatie van prestaties,
 • een afdoend beheer van potentiële risico's,
 • een toezicht op de naleving van de overeengekomen procedures en processen.

De nadruk ligt op de monitoring van de doeltreffende werking van de controlesystemen, op het beheer van potentiële belangenconflicten en op de invoering van toereikende controle ter preventie van enig machtsmisbruik.

Welke verbanden zijn er tussen corporate governance en functies en verantwoordelijkheden?

Corporate governance verwijst in hoofdzaak naar de verhoudingen tussen:

 • de aandeelhouders van een onderneming
 • de raad van bestuur
 • de directie
 • de andere (interne en externe) belanghebbende partijen van de onderneming

Deugdelijk bestuur streeft naar een passende verdeling van de competenties en verantwoordelijkheden voor een goed beheer. Er wordt gestreefd naar:

 • efficiëntie
 • kwaliteit
 • transparantie
 • verspreiding van informatie
 • relaties tussen belanghebbende partijen
 • een gelijkwaardige behandeling onder aandeelhouders en een versterking in het vertrouwen van de investeerders

Een van de belangrijkste aspecten van deugdelijk bestuur is gericht op het oplossen van problemen tussen de eigenaars en de verschillende betrokken partijen.

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2021