Het Nationaal Contactpunt (NCP) voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen is een structuur die bijdraagt aan de effectieve toepassing van de OESO-richtlijnen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen vormen een wereldwijd kader voor verantwoord ondernemen op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu, corruptiebestrijding, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en landbouw.

Alle 49 landen die de OESO-richtlijnen hebben onderschreven, moeten verplicht een NCP hebben. In België werd een Nationaal Contactpunt opgericht in de FOD Economie.

Opdrachten van het NCP voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De rol van het NCP bestaat erin:

 • de doelstellingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te promoten en de naleving van de zorgvuldigheidsplicht door ondernemingen te bevorderen (publicaties en evenementen). Het helpt ondernemingen en hun aandeelhouders om passende maatregelen te nemen om de doeltreffendheid van de richtlijnen te waarborgen.
 • een buitengerechtelijk mechanisme aan te bieden wanneer een onderneming de richtlijnen niet zou hebben nageleefd. Dit mechanisme neemt de vorm aan van een bemiddelings- en verzoeningsplatform, wat ook "de behandeling van specifieke omstandigheden" wordt genoemd.

De NCP's coördineren hun respectieve acties. Ze komen elk jaar samen om ervaringen en best practices uit te wisselen en om verslag uit te brengen aan het Comité inzake internationale investeringen en multinationale ondernemingen. Dit OESO-comité is verantwoordelijk voor de richtlijnen in de OESO.

Voor meer informatie over de NCP's verwijzen we naar de website van de OESO.

Het Belgisch NCP voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van het Nationcaal Contactpunt België

Het Belgisch Nationaal Contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is een tripartite instantie die bestaat uit afgevaardigden van de federale en gewestelijke overheden, vertegenwoordigers van drie nationale werkgeversorganisaties en vakorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. Elke organisatie of overheidsdienst heeft een vertegenwoordiger aangesteld.

Voor de federale en gewestelijke overheidsdiensten zijn dat de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken, Werk, Justitie, Financiën, Leefmilieu en Volksgezondheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De betrokken vakorganisaties zijn:

 • Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV),
 • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV),
 • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB).

De betrokken werkgeversorganisaties zijn:

 • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO),
 • Comeos (federatie voor de handel en diensten),
 • Agoria (federatie van de technologische nijverheid).

Om zijn opdrachten ten volle te vervullen laat het NCP zich omringen door een expertennetwerk, waarbij het een beroep doet op personen die over erkende competenties in verschillende domeinen beschikken.

Het voorzitterschap en het secretariaat worden waargenomen door vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Bemiddelende rol van het NCP - Behandeling van specifieke omstandigheden

Het NCP treedt op als buitengerechtelijk orgaan voor het behandelen van geschillen die verband houden met "specifieke omstandigheden".

In welke omstandigheden?

Iedere organisatie en elk individu kan een klacht bij het NCP indienen wegens een vermeende schending van de OESO-richtlijnen door een onderneming of een organisatie die actief is op Belgisch grondgebied en/of die haar maatschappelijke zetel in België heeft maar in een ander land actief is.

Als het NCP de klacht ontvankelijk acht, biedt het aan om tussen de partijen te bemiddelen.

Wie kan een klacht indienen?

Elke belanghebbende die rechtstreeks of onrechtstreeks (voor schade aan een van haar leden of haar maatschappelijk doel) door de activiteiten van een onderneming wordt beïnvloed, kan een klacht indienen.

Dit kan een vakbond, een ngo, werknemers, een lokale overheid of een andere natuurlijke of rechtspersoon zijn.

Hoe dien ik een klacht bij het NCP in?

Een klacht moet op een van de volgende manieren bij het NCP worden ingediend:

De klacht moet minstens melding maken van:

 • de identiteit en de contactgegevens van de klager en van de onderneming of organisatie waarop de klacht betrekking heeft;
 • een beschrijving van de klacht, de context en de plaats;
 • het belang dat de klager heeft bij het indienen van de klacht,
 • het (de) hoofdstuk(ken) van de richtlijnen die geschonden zouden zijn,
 • de stappen die de klager al heeft ondernomen om het probleem op te lossen.

Wanneer de klacht wordt ingediend, behandelt het NCP die volgens een procedure die in overeenstemming is met de OESO-richtlijnen:

Procedure klachtenbehandeling door het PCN

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 87 34
E-mail: ncp@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
23 november 2020