Bent u op zoek naar inspiratiebronnen om de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen? 

Hierbij vindt u een lijst met aanbevelingen en praktische handleidingen die zich rechtstreeks tot de ondernemers richten.

UNIZO-Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur van UNIZO trad in werking op 1 mei 2019. Hij richt zich tot alle zelfstandige ondernemers en niet-beursgenoteerde vennootschappen.

De nieuwe code is opgevat als een praktische handleiding. Hij omvat concrete aanbevelingen die flexibel toe te passen zijn, afhankelijk van de levenscyclusfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming.

De code biedt u:

 • een checklist van 10  praktische fiches met tips en concrete stappen om de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur in uw onderneming toe te passen.
 • videolessen waarin de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur worden toegelicht

UCM schaarde zich achter de inspanningen van UNIZO en publiceerde de code in maart 2021 in het Frans.

ISO 26000

De ISO 26000-norm werd geactualiseerd in 2017.

Deze norm is niet bedoeld voor certificatie. Hij omvat een lijst met richtlijnen die zich tot elke onderneming richten die haar maatschappelijk verantwoord ondernemen wenst om te zetten in concrete acties.

Elke onderneming kan deze weg inslaan, ongeacht haar grootte, bedrijfstak of locatie.

De ISO 26000-norm streeft de volgende doelen na:

 • maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren in de hele onderneming
 • in dialoog gaan met de stakeholders
 • communiceren over de beloften en de prestaties na de implementatie van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De ISO 26000-norm moedigt ook de naleving aan van de tools en andere ISO-normen waarmee deze aangevuld wordt.

De ISO 26000-norm onderscheidt zeven kernthema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 • bestuur van de organisatie
 • mensenrechten
 • arbeidsverhoudingen en -omstandigheden
 • milieu
 • eerlijk zakendoen
 • consumentenzaken
 • ontwikkeling van lokale gemeenschappen

Bij het toepassen van de ISO 26000-norm moet de onderneming rekening houden met de maatschappelijke, juridische, ecologische, culturele, politieke en organisatorische diversiteit en met de verschillende economische omstandigheden, maar tegelijk ook met de internationale gedragsnormen.

Een onderdeel gaat meer bepaald over het gebruik van de norm in managementsystemen.

Code Buysse 

De Code Buysse III, naar de naam van zijn stichter, werd in 2017 herzien. De code werd uitgewerkt in samenwerking met zowel partners uit de academische wereld als uit de ondernemerspraktijk (werkgeversfederaties, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigers van zelfstandigen, experts).

De Code bestaat uit aanbevelingen voor alle niet-beursgenoteerde bedrijven. Hij bevat praktische richtlijnen en concrete adviezen op het vlak van deugdelijk bestuur die u kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw onderneming en de creatie van waarde op lange termijn.  Het volgen van deze aanbevelingen gebeurt op vrijwillige basis. U kunt ze aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw onderneming. In dat verband wordt wisselwerking tussen de aandeelhouders, de raad van bestuur en de directie van de onderneming aanbevolen.

De Code Buysse bevat een specifiek hoofdstuk over “maatschappelijk verantwoord ondernemen” .

Belgische corporate governance code

De Belgische Corporate Governance Code werd opgesteld door het VBO en is van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Hij omvat 10 principes die beschouwd worden als de essentiële pijlers van een deugdelijk bestuur.

Die nieuwe “Code 2020” wil uiting geven aan de prioriteit voor duurzame waardecreatie. Dat behelst een expliciete nadruk op de lange termijn, op verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en op een permanente aandacht voor de legitieme belangen van de stakeholders.

Ook worden meer expliciete verwachtingen geformuleerd over diversiteit, talentontwikkeling en opvolgingsplanning, over de jaarlijkse rapportering van de vennootschap en over niet-financiële thema’s.

De geactualiseerde code houdt met name rekening met de evolutie van het Belgisch en Europees regelgevend kader. Hij wordt tevens geacht “beter aan te sluiten bij de verwachtingen van diens primaire gebruikers en rekening te houden met de internationale praktijken die met name worden weerspiegeld in de recente wijzigingen van de corporate governance codes in verschillende landen.

Laatst bijgewerkt
14 oktober 2021