Wat zijn de Belgische referenties?

Code Buysse

De code Buysse, die werd herzien in 2017, richt zich tot niet-beursgenoteerde bedrijven. Hij bevat aanbevelingen op het vlak van corporate governance. De wisselwerking tussen de aandeelhouders, de raad van bestuur en de directie van de onderneming speelt daarin een essentiële rol.

Belgische Corporate Governance Code

De Belgische Corporate Governance Code 2020 is bedoeld voor vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op  een gereglementeerde markt (beursgenoteerde vennootschappen), zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wat zijn de internationale referenties?

Beginselen van corporate governance van de G20 en de OESO

 De beginselen van corporate governance van de G20 en de OESO zijn bedoeld om besluitvormers te helpen bij het evalueren en verbeteren van het juridisch, regelgevend en institutioneel kader voor corporate governance, om duurzame groei en financiële stabiliteit te waarborgen.

Die beginselen werden voor het eerst gepubliceerd in 1999 en zijn sindsdien een internationale referentie geworden. In 2015 werden ze geactualiseerd en goedgekeurd door de OESO-Raad en door de Top van de G20-leiders.

De uitgave van 2015 houdt rekening met de ontwikkelingen in de financiële sector en in de bedrijfssector die van invloed kunnen zijn op de efficiëntie en relevantie van de beleidslijnen en principes op het vlak van corporate governance.

De beginselen worden in zes hoofdstukken voorgesteld:

  • Bijdragen tot de transparantie en de efficiëntie van de markten, compatibel zijn met de rechtsstaat en duidelijk de verdeling van de competenties aangeven tussen de instanties voor het toezicht, de regelgeving en de handhaving van de teksten.
  • De rechten van de aandeelhouders beschermen en de uitoefening ervan vergemakkelijken.
  • Een gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders garanderen, ook van de minderheids- en buitenlandse aandeelhouders. Iedere aandeelhouder moet de mogelijkheid hebben om een effectieve schadeloosstelling te krijgen voor iedere schending van zijn rechten.
  • De rechten van de verschillende belanghebbende partijen in het bedrijfsleven erkennen zoals ze worden bepaald door het geldende recht of door onderlinge overeenkomsten, en een actieve samenwerking tussen de vennootschappen en de verschillende belanghebbende partijen bevorderen om welvaart en arbeidsplaatsen te creëren en het voortbestaan van financieel gezonde ondernemingen te garanderen.
  • Op het geschikte moment de verspreiding garanderen van juiste informatie over alle belangrijke onderwerpen met betrekking tot de onderneming, met name de financiële situatie, de resultaten, het aandeelhouderschap en het bestuur van deze onderneming.
  • Het strategische bestuur van de onderneming en het effectieve toezicht erop door de raad van bestuur garanderen, evenals de verantwoordelijkheid en de trouw van de raad van bestuur tegenover de vennootschap en haar aandeelhouders.

Wat zijn de referenties van de Europese Unie?

Momenteel werkt de Europese Commissie aan een richtlijn. In de loop van het 4e kwartaal van 2021 zal er een wetsvoorstel bekendgemaakt worden.

Dwingende Europese voorschriften op het vlak van due diligence zouden de ondernemingen verplichten tot het vaststellen, aanpakken en verhelpen van alle onderdelen uit hun waardeketen (alle handelingen, directe of indirecte zakelijke relaties, leveranciers en investeringsketens) die afbreuk zouden kunnen doen aan

  • mensenrechten (waaronder sociaal recht, arbeidsrecht of vakbondsrecht)
  • milieu (met name bijdragen aan klimaatverandering of ontbossing)
  • goed bestuur (zoals corruptie of omkoping)
Laatst bijgewerkt
14 oktober 2021