Table of Contents

  Buitenlandse markten veroveren is niet gemakkelijk, zelfs indien u als eerste stap uw activiteiten enkel naar een buurland wilt uitbreiden. U wordt geconfronteerd met verschillende wetgevingen en uiteenlopende gewoonten in de manier waarop men zaken doet, met andere verwachtingen van de klanten en met vreemde talen die u misschien niet goed beheerst.

  Om de ondernemers die zich in het buitenland willen vestigen, te begeleiden, te financieren en te adviseren zijn er verschillende gewestelijke, federale en Europese exportsteunmaatregelen.

  Op nationaal niveau

  Credendo

  Credendo (voordien "Delcredere") is de Belgische openbare kredietverzekeraar die als opdracht heeft bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties te verzekeren. Die risico’s hebben vooral betrekking op:

  • kapitaalgoederen;
  • industriële projecten;
  • aannemingswerken;
  • diensten aan ondernemingen.

  Daarnaast werkt Credendo voor die risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Credendo verzekert eveneens politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert ook rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

  Credendo biedt voor kmo's verschillende specifieke instrumenten aan teneinde de Belgische export, import en investeringen in het buitenland te ondersteunen, dankzij een kredietverzekering en een verzekering tegen politiek risico, financiële garanties en een directe financiering op middellange en lange termijn, bijvoorbeeld:

  • de Financiële Garantie voor bankkredieten: participatie voor maximaal 50 % in een bankkrediet dat verstrekt wordt aan een Belgisch bedrijf met internationale activiteiten, door een garantie ten gunste van de bank te stellen, zonder extra kosten voor het bedrijf;
  • Forfaiting: een oplossing voor de Belgische exporteur die zijn buitenlandse koper een kredietfaciliteit wil verstrekken om te betalen voor de uitrustingsgoederen die deze laatste koopt van de exporteur;
  • het Koperskrediet: exportkrediet van maximaal 8 miljoen euro voor een buitenlandse koper om te betalen voor de levering van kapitaalgoederen door een Belgische exporteur.

  Om de kleine en middelgrote ondernemingen optimaal te kunnen helpen heeft Credendo een "kmo-desk" opgericht. Voor meer informatie kunt u de webpagina "Ik ben een Belgische kmo" van Credendo raadplegen.

  De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering

  De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) biedt cofinancieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen en houdt daarbij rekening met de belangen van het gastland en met de Belgische economische belangen. Zij wil bijdragen tot de buitenlandse expansie van Belgische ondernemingen (door participaties te nemen en kredieten te verstrekken) voor zover deze investeringen een positieve impact hebben op de uitvoer van goederen en diensten.

  Het Agentschap voor Buitenlandse Handel

  Het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert in samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten en de FOD Buitenlandse Zaken, gezamenlijke economische zendingen.

  De deelnemende ondernemingen behoren tot verschillende sectoren. Alle ondernemingsgroottes zijn vertegenwoordigd: van kmo's tot grote ondernemingen.

  Het programma omvat een officieel luik en een economisch-commercieel luik die de deelnemende ondernemingen de kans bieden om de actoren van de lokale economie te ontmoeten, te netwerken en handelsovereenkomsten te sluiten ...

  Finexpo

  Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

  De doelstelling van Finexpo is de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen. Finexpo behandelt de dossiers die worden ingediend door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet.

  De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

  De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel biedt diensten aan ter bevordering van de export en de internationale betrekkingen van ondernemingen:  exportformaliteiten, aflevering van specifieke documenten, zoeken naar handelspartners, advies inzake procedures, opleiding, coaching …

  Om u te helpen kunnen zij rekenen op eigen expertise, op het netwerk van de leden die elkaar helpen en op hun contacten met collega-kamers in andere landen.

  De kamers maken geen deel uit van de overheid, maar zij werken wel nauw samen met de overheid om resultaten te bereiken die in het belang zijn van de ondernemers.

  Op gewestelijk niveau

  Om de ondernemingen die hun activiteiten op internationaal vlak willen uitoefenen, te helpen beschikken de drie gewesten over agentschappen voor het bevorderen van de buitenlandse handel en het ontvangen van buitenlandse investeringen alsook voor de financiering en ondersteuning van deze activiteiten.

  In het Vlaamse Gewest

  Flanders Investment & Trade

  Het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor het internationale ondernemen in Vlaanderen. Het biedt de volgende diensten aan:

  • informatie per land en sector;
  • de "Exportmeter" , een audittool waarmee u kan beoordelen of een onderneming klaar is voor de internationale markt of hoe u het exportpotentieel ervan kan verbeteren (met de bedoeling om meer en beter te exporteren).
  • de subsidies voor internationaal ondernemen voor activiteiten zoals een prospectiereis, de deelname aan een buitenlandse beurs, de ontwikkeling van een digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie, ...;
  • een begeleiding en adviezen voor ondernemers, enz.

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen  informeert de Vlaamse ondernemingen over de verschillende financieringsmogelijkheden waarop zij een beroep kunnen doen om hun project uit te voeren. In samenwerking met Flanders Investment & Trade biedt het ook een trajectbegeleiding aan voor ondernemingen die op zoek zijn naar de optimale financieringsmix voor internationale projecten: FINMIX Internationaal. Dat instrument verleent in het bijzonder adviezen aan de ondernemingen over de toe te passen exportstrategie en de verschillende financieringsmogelijkheden die zij kunnen combineren.

  Subsidies

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen verleent specifieke financiële steun aan de ondernemingen voor de aankoop van opleidings- en adviesdiensten, onafhankelijk van het voorgenomen project (kmo-portefeuille). Het Agentschap verleent ook steun aan ondernemingen die willen internationaliseren (kmo-groeisubsidie).

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  hub.Brussels

  hub.Brussels (Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning), biedt ondernemers een breed scala aan gratis advies, diensten en tools om hun projecten tot een goed einde te brengen. Ze zijn o.a. gespecialiseerd in de begeleiding van Brusselse bedrijven die wensen te internationaliseren.  Ze biedt die de volgende diensten aan:

  • een netwerk van economische en handelsattachés
  • een gespecialiseerde begeleiding;
  • economische acties voor de promotie van de Brusselse ondernemingen in het buitenland (handelsmissies, contactdagen, deelname aan handelsbeurzen, contactdagen ...);
  • opleidingen;
  • een databank van de Brusselse ondernemingen die in de export actief zijn;
  • enz.

  finance.brussels

  "finance.brussels" biedt financieringen aan voor Brusselse kmo’s die actief zijn in de export of die met export willen beginnen of zich in het buitenland wensen te vestigen. Het gaat hier zowel om prospectiefinanciering, financiering bij internationale uitbreiding of financiering bij het opstarten van een vestiging in het buitenland.

  Subsidies

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een reeks subsidies toe aan Brusselse kmo’s die hun activiteiten willen internationaliseren. Deze steun kan worden aangevraagd voor de volgende initiatieven:

  • de verwezenlijking van de informatiedragers ter bevordering van de buitenlandse handel;
  • de commerciële prospectie van markten die buiten de Europese Unie gelegen zijn;
  • de deelname aan beurzen in het buitenland;
  • de deelname aan aanbestedingen voor markten die buiten de Europese Unie gelegen zijn;
  • de opening van vertegenwoordigingskantoren buiten de Europese Unie.

  In het Waalse Gewest

  Het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (AWEX)

  Het Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (AWEX ) ondersteunt de Waalse ondernemingen die met import-export willen starten of hun activiteiten willen internationaliseren. Door het agentschap worden verschillende soorten diensten geboden:

  • verstrekking van informatie over buitenlandse markten en sectoren;
  • steun voor marktonderzoek;
  • steun bij het bepalen van de exportstrategie;
  • opleidingen;
  • deelname aan buitenlandse handelsbeurzen en tentoonstellingen;
  • databank van de Waalse exportondernemingen;
  • enz.

  De "Société de financement de l’exportation et de l’internationalisation des entreprises wallonnes" (Sofinex)

  Sofinex, de maatschappij voor de financiering van de export en internationalisering van de Waalse ondernemingen, ondersteunt de buitenlandse investeringen en export van de Waalse ondernemingen, voor zover deze positieve effecten hebben op de economie en tewerkstelling in Wallonië. Ze biedt financieringsoplossingen aan (deelneming in het kapitaal, verschillende soorten leningen) of garanties.

  Subsidies

  Het Waalse Gewest stelt verschillende soorten subsidies ter beschikking van de Waalse kmo's die hun activiteiten willen internationaliseren. 

  Op Europees niveau

  Het portaal “Your Europe Business"

  Het portaal “Your Europe Business" is een praktische gids voor ondernemers die een ondernemingen willen opstarten of hun activiteiten willen uitbreiden in een ander EU-land. De rubriek “Verkopen in de EU" geeft informatie over de verkoop van goederen en diensten binnen de Europese interne markt, alsmede over de procedures voor overheidsopdrachten en de mededingingsregels. Voor bepaalde materies waarvoor de regels van land tot land verschillen, biedt het portaal rechtstreekse links naar de desbetreffende nationale sites (btw-tarieven, contracten en werktijden, enz.).

  Het netwerk "Europe Enterprise Network"

  Het Europese netwerk Europe Enterprise Network (EEN) omvat verschillende organisaties die als opdracht hebben de kmo's te begeleiden in hun innovatie- en internationaliseringsprojecten door ze diverse diensten aan te bieden. Ze kunnen de kmo's in het bijzonder helpen handelspartners te vinden en technologische en strategische partnerschappen aan te gaan.

  Het netwerk "Enterprise Europe Network" omvat meer dan 600 organisaties en bestrijkt 60 Europese en niet-Europese landen. In België is het netwerk vertegenwoordigd in de drie gewesten door lokale structuren voor economische ontwikkeling die als consortium zijn georganiseerd. Uw lokale aanspreekpunt vindt u via de onlinezoekmachine.

  Laatst bijgewerkt
  11 maart 2021