Table of Contents

  Wanneer een Belgisch bedrijf een vestiging wil oprichten in een ander land van de Europese Unie, moet het voldoen aan de regels van dat land.

  Indien dat land voorwaarden oplegt over beroepskwalificaties voor een bepaalde activiteit, kan de praktijk in België (eventueel in combinatie met een opleiding) daarvoor in aanmerking komen. Als bewijs kan de onderneming een EU-verklaring aanvragen, die in elk land van de Europese Unie aanvaard wordt.

  EU-verklaringen worden afgeleverd op naam van een natuurlijk persoon. In het geval van een rechtspersoon moet de EU-verklaring worden aangevraagd op naam van de persoon die toezicht houdt op of de activiteiten uitvoert in het land van bestemming. Het is dus niet nodig om een verklaring aan te vragen voor alle werknemers van het bedrijf die in dat land van bestemming zullen werken.

  Voorwaarden

  De EU-verklaring kan alleen afgeleverd worden op naam van een natuurlijke persoon en niet op naam van een rechtspersoon (vennootschap).

  De voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring, houden verband met het te bewijzen aantal jaren praktijkervaring en kunnen van activiteit tot activiteit verschillen. Voor meer informatie, neem contact op met de Dienst EU-verklaringen van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie.

  Als u wilt weten hoeveel praktijkervaring moet bewezen worden, klik dan op een van de lijsten hieronder:

  • Lijst I: Industrieën: voedingsmiddelen; planten en dieren; dranken; textiel; schoenen, kleding en beddengoed; hout; kurk; papier; leer; rubber; kunststof; chemie; aardolie; niet-metaalhoudende mineralen; productie en verwerking van metalen; constructie van niet-elektrische machines; constructie van elektrische machines en benodigdheden; vervaardiging van transportmaterieel; diverse productiesectoren; bouw; weg- en waterbouw.
   Lijst I (PDF, 25.21 KB)
  • Lijst II: Kapsalons.
   Lijst II (PDF, 12.3 KB)
  • Lijst III: Visserij; vervaardiging van transportmaterieel; vervoersondersteunende activiteiten; communicatie; post- en telecommunicatie; persoonlijke diensten; ambulante uitoefening van activiteiten in verband met de aan- en verkoop van goederen.
   Lijst III (PDF, 18.88 KB)
  • Lijst IV: Detailhandel en groothandel; vervoer; gemeenschaps- en recreatiediensten; persoonlijke diensten (met inbegrip van horeca en persoonlijke verzorging).
   Lijst IV (PDF, 19.96 KB)

  Beroepservaringen in verschillende functies (zelfstandig ondernemingshoofd, bedrijfsleider, werknemer, …) kunnen worden gecombineerd.
   

  Principe van vrije dienstverlening van “tijdelijke en incidentele aard”

  Als een in België gevestigde onderneming haar diensten tijdelijk en incidenteel wil aanbieden in een andere lidstaat van de Europese Unie, kan zij gevraagd worden om een “voorafgaande verklaring” af te leggen, al naargelang de voorwaarden die van toepassing zijn in die lidstaat. Sommige lidstaten vragen bovendien om bij die verklaring een bewijs van beroepskwalificaties te voegen, zoals een in België afgeleverde EU-verklaring. 

  Opmerking: een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie en die haar diensten tijdelijk en incidenteel in België wil aanbieden, moet de beroepskwalificaties niet bewijzen, als:

  • de onderneming wettig is ingeschreven in haar land van herkomst om er dezelfde activiteiten uit te voeren; en
  • de onderneming die activiteiten al minstens een jaar uitoefent in de loop van de laatste tien jaar. Deze voorwaarde vervalt als voor de activiteit in kwestie beroepskwalificaties vereist zijn in het land van herkomst.

  Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip “tijdelijk en incidenteel”. Elke lidstaat moet dat geval per geval beoordelen, met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de dienstverlening.

  Dienst EU-verklaringen

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid 

  City Atrium, 4e verdieping
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 66 17
  e-mail: eu-verklaring@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  30 maart 2022