Table of Contents

  Wanneer een Belgisch bedrijf een vestiging wil oprichten in een ander land van de Europese Unie, moet het voldoen aan de regels van dat land.

  Indien dat land voorwaarden oplegt over beroepskwalificaties voor een bepaalde activiteit, kan de praktijk in België (eventueel in combinatie met een opleiding) daarvoor in aanmerking komen. Als bewijs kan de onderneming een EU-verklaring aanvragen, die in elk land van de Europese Unie aanvaard wordt.

  Voorwaarden

  De EU-verklaring kan alleen afgeleverd worden op naam van een natuurlijke persoon en niet op naam van een rechtspersoon (vennootschap).

  De voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke verklaring, houden verband met het te bewijzen aantal jaren praktijkervaring en kunnen van activiteit tot activiteit verschillen. Voor meer informatie, neem contact op met de Dienst EU-verklaringen van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie.

  Principe van vrije dienstverlening van “tijdelijke en incidentele aard”

  Als een in België gevestigde onderneming haar diensten tijdelijk en incidenteel wil aanbieden in een andere lidstaat van de Europese Unie, kan zij gevraagd worden om een “voorafgaande verklaring” af te leggen, al naargelang de voorwaarden die van toepassing zijn in die lidstaat. Sommige lidstaten vragen bovendien om bij die verklaring een bewijs van beroepskwalificaties te voegen, zoals een in België afgeleverde EU-verklaring. 

  Opmerking: een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie en die haar diensten tijdelijk en incidenteel in België wil aanbieden, moet de beroepskwalificaties niet bewijzen, als:

  • de onderneming wettig is ingeschreven in haar land van herkomst om er dezelfde activiteiten uit te voeren; en
  • de onderneming die activiteiten al minstens een jaar uitoefent in de loop van de laatste tien jaar. Deze voorwaarde vervalt als voor de activiteit in kwestie beroepskwalificaties vereist zijn in het land van herkomst.

  Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip “tijdelijk en incidenteel”. Elke lidstaat moet dat geval per geval beoordelen, met name in het licht van de duur, frequentie, regelmaat en continuïteit van de dienstverlening.

  Dienst EU-verklaringen

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid 
  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 277 77 08
  Fax: +32 2 277 98 81
  e-mail: eu-verklaring@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  21 september 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

   Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie