Samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten

Bevoegde autoriteiten van lidstaten mogen toestaan dat controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren aan de bevoegde autoriteiten van een derde land worden overgedragen (overeenkomstig artikel 47, lid 1, en artikel 53 van Richtlijn 2006/43/EG)image. Deze uitwisseling van informatie kan plaatsvinden op voorwaarde dat autoriteiten door de Commissie adequaat zijn verklaard en dat er tussen deze autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten op wederkerigheid gebaseerde werkregelingen zijn overeengekomen. Er dient derhalve te worden uitgemaakt welke bevoegde autoriteiten van derde landen passend zijn voor de overdracht van controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren aan de bevoegde autoriteiten van een derde land.

De Europese Commissie heeft drie besluiten over de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van bepaalde derde landen aangenomen:

Registerinschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen

De Europese Commissie heeft op 19 januari 2011 een besluitimage  aangenomen betreffende de gelijkwaardigheid van de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen van bepaalde derde landen voor auditors en auditorganisaties van bepaalde derde landen in de Europese Unie, gebaseerd op artikel 46 van de Richtlijn 2006/43/EG.

De stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen van tien landen (Australië, Canada, China, Kroatië, Japan, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika) worden als gelijkwaardig beschouwd ten aanzien van het publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen waaraan de auditors en auditkantoren van de lidstaten onderworpen zijn. Deze gelijkwaardigheid betreft de controleactiviteiten die betrekking hebben op de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor boekjaren die op of na 2 juli 2010 aanvangen.

De lidstaten kunnen bijgevolg beslissen dat de auditors van deze derde landen niet moeten worden ingeschreven in hun openbare register of kunnen genieten van de inschrijving die minder voorwaarden stelt en/of onderworpen zijn aan hun publiek toezicht.

Ook kunnen door dit besluit een aantal landen genieten van een overgangsregime. Tijdens deze periode kunnen auditors van deze derde landen niet worden ingeschreven.

Op 11 juni 2013 heeft de Europese Commissie een besluitimage  aangenomen betreffende de gelijkwaardigheid van het stelsel van publiek toezicht, het kwaliteitsborgingsstelsel en de onderzoeks- en sanctieregeling voor auditors en auditorganisaties van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad. Dit besluit beperkt de gelijkwaardigheid van de Verenigde Staten van Amerika in de tijd. Het was van toepassing tot 31 juli 2016.

Op 13 juni 2013 heeft de Europese Commissie een besluitimage aangenomen tot wijziging van Besluit 2011/30/EU betreffende de gelijkwaardigheid van de stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen van bepaalde derde landen voor auditors en auditorganisaties en betreffende een overgangsperiode voor controleactiviteiten van auditors en auditorganisaties van bepaalde derde landen in de Europese Unie. De stelsels van publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen van tien landen (Abu Dhabi, Brazilië, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesië, het Eiland Man, Jersey, Maleisië, Taiwan en Thailand) worden eveneens als gelijkwaardig beschouwd ten aanzien van het publiek toezicht, de kwaliteitsborgingsstelsels en de onderzoeks- en sanctieregelingen waaraan de auditors en auditkantoren van de lidstaten onderworpen zijn. Deze gelijkwaardigheid betreft de controleactiviteiten die betrekking hebben op de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen voor boekjaren die op of na 1 augustus 2012 aanvangen. Ook wordt er in dit besluit voor een aantal landen een overgangsregime vastgelegd.

International Forum of Independent Audit Regulators

Verschillende onafhankelijke toezichthouders van over de hele wereld hebben in september 2006 beslist om een internationaal forum op te richten: het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).

Het doel van dit forum is om kennis over de auditmarktomgeving en praktijkervaring van de regelgeving te delen. Bovendien streven de leden naar het promoten van de samenwerking binnen de gereglementeerde auditmarkten en het leggen van contacten met andere internationale organisaties die een belang hebben in de auditkwaliteit.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018