De hervorming inzake audit, zoals die werd goedgekeurd op Europees niveau, werd op 27 mei 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (nummer L158), in het bijzonder: 

De verordening en de richtlijn zijn in voege getreden op 16 juni 2014. De meeste bepalingen van de verordening zijn van toepassing sinds 17 juni 2016.
De belangrijkste doelstelling van de hervorming is om binnen Europa de kwaliteit te verbeteren van de audit van de wettelijke auditors. Om dat doel te bereiken, werden de volgende doelstellingen vastgelegd:

 • de rol preciseren van de wettelijke auditor;
 • de onafhankelijkheid versterken van de wettelijke auditor; 
 • het publieke toezicht verbeteren op het beroep van wettelijke auditor;
 • de diversiteit stimuleren op de Europese auditmarkt.

De hervorming is van toepassing op alle wettelijke auditors en auditkantoren in de Europese Unie. De richtlijn bevat horizontale maatregelen die van toepassing zijn op alle wettelijke auditors en auditkantoren. In de verordening zijn strengere regels voorzien die van toepassing zijn op de wettelijke auditors en de auditkantoren, omdat zij wettelijke controles uitoefenen op organisaties van openbaar belang.

De verordening bepaalt meer gedetailleerde regels inzake wettelijke audit van de jaarrekening van organisaties van openbaar belang. Er worden specifieke regels opgelegd voor de organisatie en de selectie van auditkantoren en wettelijke auditors van organisaties van openbaar belang om hun onafhankelijkheid te bevorderen en belangenconflicten te vermijden. Er gelden trouwens bepalingen met betrekking tot het toezicht op de activiteiten van deze auditors, alsook met betrekking tot de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de relaties met de Europese en internationale toezichthoudende instanties.

Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2008  inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren.

Deze aanbeveling geeft de lidstaten aanwijzingen voor de invoering van onafhankelijke en doeltreffende inspectiesystemen. In hoofdzaak beveelt de Commissie aan om

 • de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten uit te breiden, 
 • de onafhankelijkheid van het inspectieteam te versterken en 
 • de transparantie van de resultaten van de inspecties voor ieder auditkantoor te verhogen.

De lidstaten werd gevraagd om ten laatste op 6 mei 2009 de Commissie op de hoogte te brengen van de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van onderhavige aanbeveling.

Aanbeveling van de Commissie van 5 juni 2008  inzake de beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van wettelijke auditors en auditkantoren.

Voor een soepele werking van kapitaalmarkten zijn een structurele controlecapaciteit en een concurrerende controlemarkt nodig. Deze controlemarkt moet voldoende keuze bieden uit auditkantoren die in staat en bereid zijn om de wettelijke controle te verrichten van de jaarrekening van ondernemingen waarvan de effecten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat zijn toegelaten. Door de grotere volatiliteit van de marktkapitalisatie van ondernemingen zijn de aansprakelijkheidsrisico’s evenwel toegenomen, terwijl de toegang tot verzekeringen die dekking bieden tegen de risico’s die aan dergelijke controles verbonden zijn, steeds verder is beperkt.

Aangezien onbeperkte gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid auditkantoren en -netwerken ervan kan weerhouden om de internationale controlemarkt voor jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen in de Gemeenschap te betreden, is er weinig kans dat er nieuwe auditnetwerken ontstaan die de wettelijke controle van de jaarrekening van dergelijke ondernemingen kunnen verrichten.

Daarom zou de aansprakelijkheid moeten worden beperkt van auditors en auditkantoren, waaronder groepsauditors, die de wettelijke controle van de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen verrichten. Een beperking van de aansprakelijkheid is echter niet gerechtvaardigd bij opzettelijke verzaking van de beroepsplicht door de auditor en zou niet mogen gelden voor dergelijke gevallen. Evenmin zou een dergelijke beperking afbreuk mogen doen aan het recht van de benadeelde op een redelijke schadevergoeding.

Gezien de grote verschillen tussen de nationale wettelijke aansprakelijkheidsstelsels is het in dit stadium wenselijk dat elke lidstaat zelf kan kiezen voor de wijze van beperking die hij het meest geschikt acht voor zijn wettelijke aansprakelijkheidsstelsel.

België heeft reeds in het verleden een beperking van de aansprakelijkheid van bedrijfsrevisoren ingevoerd. Artikel 17 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, regelt deze beperking.

De organen op Europees niveau

Audit Regulatory Committee (AuRC)

In het kader van de zogeheten comitologieprocedure, assisteert dit comité de Europese Commissie bij de toepassing van de uitvoeringsmaatregelen die zijn voorzien in de richtlijn. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en werd officieel ingesteld na de publicatie van de richtlijn, begin juni 2006.

Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB)

De OOB-verordening stelt de oprichting in van een Committee of European Auditing Oversight Bodies (Comité van Europese audittoezichthouders - CEAOB) Deze instantie heeft met name tot taak om de samenwerking te bevorderen tussen de bevoegde autoriteiten, aanbevelingen te doen met het oog op het bevorderen van een harmonische toepassing van de Europese hervorming inzake audit en om advies te verschaffen aan de Commissie.

Het CEAOB bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van de bevoegde autoriteiten. 
 

Laatst bijgewerkt
19 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

 2. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

 3. Ondernemingen

  Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie