Table of Contents

  Wie moet een boekhouding voeren?

  Boekhoudplichtige ondernemingen

  • elke natuurlijke persoon die in België zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, zoals handelaars, ambachtslieden en personen die een vrij beroep uitoefenen;
  • elke rechtspersoon naar Belgisch recht, zoals vennootschappen, vzw’s en stichtingen;
  • elke onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, naar Belgisch recht, die een uitkeringsoogmerk heeft of die in feite uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, zoals de maatschap, de stille maatschap en de tijdelijke maatschap;
  • de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële of industriële aard;
  • in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse rechtspersonen.

  Sommige ondernemingen, bepaald door de Koning, zijn stricto sensu geen boekhoudplichtige ondernemingen maar kunnen onderworpen zijn aan gelijkaardige boekhoudregels krachtens een andere Belgische regelgeving, zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen.

  Zelfstandige beroepsactiviteiten van natuurlijke personen waarvoor geen boekhouding gevoerd moet worden:

  • het uitoefenen van een of meerdere bestuursmandaten (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vaste vertegenwoordiging van een rechtspersoon);
  • het uitoefenen van activiteiten in het kader van de deeleconomie via een elektronisch platform, met een maximumgrens van 5.100 euro (aanslagjaar 2018) aan inkomsten (art 37bis WIB), bijvoorbeeld verhuur van een kamer via Airbnb;
  • exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf door een natuurlijk persoon.

  Organisaties die geen boekhoudplichtige ondernemingen zijn

  • elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid en zonder uitkeringsoogmerk die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, bijvoorbeeld feitelijke verenigingen;
  • iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;
  • de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Ondernemingen die geen boekhouding moeten voeren in de zin van artikel III.82 van het Wetboek van economisch recht

  • ondernemingen die uitsluitend de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel hebben met uitzondering van die ondernemingen die in de vennootschapsbelasting worden belast;
  • Belgische politieke partijen.

  Enkele voorbeelden

  Boekhoudplichtige ondernemingen zijn bijvoorbeeld:

  • een natuurlijk persoon die advocaat, arts, architect, of een andere beoefenaar van een vrij beroep is;
  • een maatschap;
  • een maatschap opgericht door een natuurlijk persoon met een andere persoon of organisatie om het privévermogen te beheren.

  Niet-boekhoudplichtige ondernemingen zijn bijvoorbeeld:

  • een vereniging van hobbyisten (geen vzw);
  • een natuurlijk persoon die zijn privévermogen alleen beheert.
  Laatst bijgewerkt
  22 augustus 2019