Table of Contents

  De wettelijke bepalingen voor boekhouding en jaarrekeningen zijn in hoofdzaak van toepassing op alle ondernemingen. Volgens het Wetboek van economisch recht wordt onder "ondernemingen" verstaan:

  • de natuurlijke personen handelaars;
  • de handelsvennootschappen (nv, bvba, coöperatieve vennootschappen, enz.) en de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (cf. de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen en sommige publiekrechtelijke vennootschappen, zoals de Nationale Investeringsmaatschappij enz.);
  • de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële of industriële aard;
  • andere instellingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële activiteit uitoefenen en waarop de bepalingen van hoofdstuk I van de wet, per soort instelling bij koninklijk besluit van toepassing zijn.
   Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in België en voor ondernemingen naar buitenlands recht evenals voor de Europese economische samenwerkingsverbanden met hun zetel in het buitenland, is de wet enkel van toepassing op hun in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden, waarbij hun gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden in België als één onderneming worden beschouwd.
   In sommige gevallen kan een afwijking op de boekhoudkundige verplichtingen worden verkregen op basis van strenge criteria.
   Bij een laattijdige indiening van de jaarrekening, is de onderneming een tarieftoeslag verschuldigd.

   

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

   Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie