Table of Contents

  Bepaalde vennootschappen moeten een verklaring van niet-financiële informatie in hun jaarverslag opnemen.

  Wettelijke basis

  De rechtsgrondslag voor de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een verklaring van niet-financiële informatie is artikel 96, § 4, van het Wetboek van vennootschappen.

  De rechtsgrondslag voor de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een geconsolideerde verklaring van niet-financiële informatie is artikel 119, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

  Welke vennootschappen ?

  De verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een verklaring van niet-financiële informatie is in België van toepassing voor organisaties van openbaar belang met méér dan 500 werknemers, en die meer dan een van de volgende criteria overschrijden:

  • een balanstotaal van 17 miljoen euro;
  • een jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, van 34 miljoen euro.

  Organisaties van openbaar belang

  In België zijn organisaties van openbaar belang gedefinieerd in artikel 4/1 van het Wetboek van vennootschappen:

  1. de genoteerde vennootschappen;
  2. de kredietinstellingen;
  3. de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
  4. de vereffeningsinstellingen, alsook de hiermee gelijkgestelde instellingen.

  Groepen

  De verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een geconsolideerde verklaring van niet-financiële informatie is in België van toepassing voor een moedervennootschap die

  • een organisatie van openbaar belang is,
  • deel uitmaakt van een groep van meer dan 500 werknemers en
  • voor die groep een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en openbaar maken.

  Vrijstellingen

  Dochtervennootschappen die deel uitmaken van een groep waarvan de moedervennootschap een geconsolideerde verklaring van niet-financiële informatie voor deze groep heeft opgesteld en openbaar gemaakt, zijn vrijgesteld van de openbaarmaking van de verklaring van niet-financiële informatie.

  De verklaring van niet-financiële informatie

  Inhoud

  De verklaring van niet-financiële informatie bevat informatie van de vennootschap, in de mate waarin dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap of de groep, almede van de effecten van haar activiteiten die minstens betrekking hebben op de volgende aangelegenheden:

  1. milieuaangelegenheden;
  2. personeelsaangelegenheden;
  3. sociale aangelegenheden;
  4. eerbiediging van mensenrechten;
  5. bestrijding van corruptie en omkoping.

  In de verklaring van niet-financiële informatie beschrijft de vennootschap

  • haar bedrijfsmodel,
  • het beleid dat de vennootschap voert in verband met de bovenstaande aangelegenheden, waaronder de toegepaste zorgvuldigheidsprocedures,
  • de resultaten van het beleid en de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan deze aangelegenheden in verband met de bedrijfsactiviteiten, waaronder, waar relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten die waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten en
  • hoe ze die risico’s beheert,
  • alsook de niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteit.

  De verklaring van niet-financiële informatie omvat, waar dit passend wordt geacht, ook verwijzingen naar en aanvullende uitleg over de bedragen in de jaarrekening.

  Vrijwaringsclausule

  In uitzonderlijke gevallen mag de vennootschap informatie over ophanden zijnde ontwikkelingen of zaken waarover wordt onderhandeld, weglaten, indien naar de behoorlijk gerechtvaardigde opvatting van het bestuursorgaan, de rapportering van die informatie ernstige schade zou toebrengen aan de commerciële positie van de onderneming.

  Het weglaten van deze informatie mag een getrouw en evenwichtig begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming alsmede van de effecten van haar activiteiten niet in de weg staan.

  Openbaarmaking van de verklaring van niet-financiële informatie

  In het jaarverslag of in een afzonderlijk verslag

  De verklaring van niet-financiële informatie wordt opgenomen in het jaarverslag.

  De vennootschap mag de verklaring van niet-financiële informatie opstellen in een afzonderlijk verslag, op voorwaarde dat:

  1. het afzonderlijk verslag als bijlage bij het jaarverslag gevoegd wordt, en
  2. in het jaarverslag naar het afzonderlijk verslag verwezen wordt.

  Referentiemodellen

  Belgische vennootschappen baseren zich op Europese of internationale kaderregelingen voor het opstellen van de verklaring van niet-financiële informatie.

  Controle

  De commissaris die de vennootschap heeft aangeduid voor de wettelijke controle op de jaarrekening, velt een oordeel of de verklaring van niet-financiële informatie is opgesteld volgens het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming is met de jaarrekening.

  FAQ

  Op welke referentiemodellen kunnen vennootschappen zich baseren?

  De memorie van toelichting van de wet van 3 september 2017 geeft voorbeelden van referentiemodellen waarop de vennootschappen zich kunnen baseren om een verklaring van niet-financiële informatie op te stellen:

  • het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS);
  • het Global Compact van de Verenigde Naties;
  • de richtlijnen inzake ondernemingen en inzake mensenrechten ter vaststelling van het kader “Protect, Respect and Remedy” van de Verenigde Naties;
  • de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
  • de Internationale Organisatie voor normalisatie ISO 26000;
  • de tripartiete beginselverklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid;
  • het Global Reporting Initiative.

  Er zijn nog andere kaderregelingen. Een veel gebruikte standaard voor een volledige rapportering is het vermelde Global Reporting Initiative (GRI).

  Over welke aangelegenheden moet de vennootschap rapporteren?

  De vennootschap of de groep rapporteert in de mate waarin dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap of de groep, almede van de effecten van haar activiteiten die minstens betrekking hebben op milieuaangelegenheden, personeelsaangelegenheden, sociale aangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Wanneer de vennootschap of groep geen beleid voert voor die aangelegenheden, dan bevat de verklaring van niet-financiële informatie een toelichting waarom de vennootschap of de groep geen beleid voert voor die aangelegenheden.

  Zijn er voorbeelden van rapportering en van niet-financiële prestatie-indicatoren?

  De Europese Commissie heeft niet-bindende richtsnoeren voor het opstellen en het openbaar maken van de verklaring van niet-financiële informatie opgesteld. Die richtsnoeren bevatten eveneens voorbeelden van niet-financiële prestatie-indicatoren.

  Laatst bijgewerkt
  5 december 2018