Table of Contents

  Wanneer u de jaarrekening van uw onderneming laattijdig neerlegt, bent u een tarieftoeslag verschuldigd aan de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) (artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen / art. 3:13, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019).

  Deze tarieftoeslag is een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

  Bedragen van de tarieftoeslagen bij laattijdige neerlegging

  Als u uw balansen laattijdig neerlegt, worden u volgende tarieftoeslagen aangerekend:

  • 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening neergelegd wordt in de negende maand na de afsluiting van het boekjaar,
  • 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar,
  • 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

  Kleine vennootschappen die gebruikmaken van de mogelijkheid om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken, betalen respectievelijk 120, 180 en 360 euro.

  De Nationale Bank van België int de bijdragen samen met de kosten voor de openbaarmaking van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en stort ze door aan de FOD Financiën.

  Terugbetaling om reden van overmacht

  Wanneer u de jaarrekening van uw vennootschap niet tijdig heeft neergelegd om redenen van overmacht, kunt u de terugbetaling van de tarieftoeslag vragen.

  De aanvraag tot terugbetaling moet worden ingediend binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening.

  U moet het bewijs van de elementen van overmacht leveren en u kunt voor dit bewijs alle rechtsmiddelen inroepen.

  Procedure

  De procedure voor de aanvraag om terugbetaling wordt toegelicht in artikel 178, §5, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (artikel 3:70, § 4, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019).

  De aanvraag om terugbetaling moet, om in aanmerking te komen, voor de aanvrager en voor elke betrokken vennootschap aanduiden:

  • de benaming van de vennootschap;
  • het adres en het ondernemingsnummer;
  • de juiste datum van afsluiting;
  • de mededeling van de NBB van de neerlegging van de jaarrekening;
  • het nummer van de bankrekening en de naam van de titularis waarop de terugbetaling kan worden uitgevoerd, alsmede
  • de omstandigheden van overmacht die het verzoek tot terugbetaling motiveren.

  Als de mededeling van de neerlegging bij de Balanscentrale ontbreekt, wordt de aanvraag automatisch geweigerd.

  Bij de aanvraag moeten de relevante bewijsstukken die de reden van overmacht kunnen staven worden toegevoegd.

  Verzending van de aanvragen om terugbetaling

  Per post

  U kunt uw aanvraag om terugbetaling richten aan:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Economische reglementering
  Dienst Boekhoudrecht, Audit, Coöperaties, Corporate Governance
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Elektronisch

  U kunt uw aanvraag ook elektronisch versturen naar het e-mailadres 129bis@economie.fgov.be, waarbij u de mededeling van de NBB van de neerlegging, alsook de relevante bewijsstukken toevoegt.

  Veelgestelde vragen

  1. Neerleggen van de jaarrekening

  De neerlegging langs elektronische weg is de regel (art. 101 van het Wetboek van vennootschappen  / artikel 3:13, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019). Diegenen die jaarrekeningen neerleggen, moeten alle maatregelen nemen zodat de jaarrekeningen conform de wettelijke bepalingen over deze materie zijn.

  U moet de jaarrekening neerleggen

  • binnen de 7 maanden na afsluiting van het boekjaar waarop de rekeningen betrekking hebben, en
  • binnen de 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.

  Ja.
  Zolang de vereffening niet werd afgesloten en in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt uw onderneming juridisch nog als bestaande beschouwd en moet u de jaarrekening neerleggen.

  Hetzelfde geldt voor ondernemingen zonder activiteit.

  Dat kan effectief het geval zijn. Met alle rechtsmiddelen (meer bepaald een volledige balans) moet u dan bewijzen dat de onderneming effectief een andere juridische vorm heeft aangenomen.

  2. Overmacht en terugbetaling van de tarieftoeslag

  Een reden van overmacht is een onvoorziene gebeurtenis (een plots, zeldzaam of abnormaal voorval), waaraan u niet kunt ontkomen (onvermijdelijk) en die buiten uw wil plaatsvindt.

  U moet het bewijs leveren met alle rechtsmiddelen, en niet door eenvoudige beweringen. Uw briefwisseling moet dus vergezeld gaan van bewijsstukken (eventueel afschriften ervan). 

  Voor meer informatie over de verplichte neerlegging van de jaarrekening, kunt u terecht in de rubriek Balanscentrale op de website van de Nationale Bank van België (NBB). 

  Laatst bijgewerkt
  13 oktober 2021