België heeft de ambitie zich aan te sluiten bij de groep Europese landen die een voortrekkersrol spelen in de overgang naar duurzame vormen van productie en consumptie. Bovendien heeft ons land inzake duurzame ontwikkeling een strategische visie aangenomen, die een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen die met onze wijze van ontwikkeling tegen 2050 gepaard gaan.

Het concept duurzame economie omvat drie pijlers: de economie, het sociale en het milieu. De omschakeling naar een nieuw model van duurzame groei die tegelijk bijdraagt tot economische en sociale vooruitgang, het milieu verbetert en de klimaatverandering bestrijdt, is een noodzaak.

Aangezien de natuurlijke hulpbronnen die ons ter beschikking staan beperkt zijn, moet bij het scheppen van waarde en het reageren op sociale noden ten volle rekening worden gehouden met de werking van de biosfeer.

Strategische visie op lange termijn

De strategische langetermijnvisie van de federale staat op duurzame ontwikkeling is door de regering goedgekeurd op 17 mei 2013.

De voorgestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de Belgische samenleving tegen 2050 zijn gegroepeerd in vier grote thema's:

  • een samenleving die maatschappelijke verbondenheid bevordert (gezondheid, armoedebestrijding, werkgelegenheid);
  • een samenleving die haar economie afstemt op de economische en sociale uitdagingen en op de uitdagingen inzake leefmilieu (consumptie- en productiewijzen, voeding, energie, mobiliteit en vervoer);
  • een samenleving die haar milieu spaart (klimaatveranderingen, natuurlijke hulpbronnen, binnen- en buitenlucht, biodiversiteit);
  • een door de federale overheid ondersteunde samenleving die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt (openbare macht en financiën, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking).

Het aantal uitdagingen is tegenwoordig zeer groot. De overgang naar een economie die doeltreffend omspringt met hulpbronnen vormt een onontbeerlijk element om een leefbaar milieu te waarborgen. Het is tegelijk een kans om de concurrentiekracht van onze ondernemingen, de tewerkstelling en de koopkracht van de consumenten te versterken.

België in de internationale context

Het Programma Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties

De bevolkingsexplosie, de klimaatveranderingen, de uitputting van grondstoffen, het verlies van de biodiversiteit vragen een op wereldvlak gecoördineerde reactie. De Verenigde Naties hebben op 25 september 2015 het Programma Duurzame Ontwikkeling tot 2030 (Agenda 2030) goedgekeurd. Dat programma bevordert een geïntegreerde aanpak van de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling en schuift 17 ontwikkelingsdoelstellingen en 169 subdoelstellingen naar voor. Die doelstellingen gelden voor alle landen van de planeet en zijn trouwens onderling gekoppeld.

Om tot een werkelijke omvorming van onze manieren van produceren en consumeren te komen, worden de inspanningen om tot een circulaire economie te komen, voortgezet, zowel op Europees als op nationaal niveau. Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is om producten, hun componenten en grondstoffen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van het gebruik ervan te waarborgen. Circulaire economie staat in dat opzicht lijnrecht tegenover de lineaire economie, die producten en grondstoffen afdankt op het einde van hun economische levenscyclus.

Actieplan voor een circulaire economie

De Europese Commissie heeft op 2 december 2015 een ambitieus actieplan rond circulaire economie goedgekeurd om bedrijven en consumenten te helpen bij de overgang naar een sterkere en meer circulaire economie waarin de beschikbare middelen duurzamer worden gebruikt. In januari 2018 heeft de Commissie een geheel van maatregelen aangenomen om die ambitie te promoten.

De ministers Marghem en Peeters willen hun bevoegdheden ten dienste van deze gemeenschappelijke doelstelling stellen en hebben in de eerste helft van 2016 een ruime raadplegingsronde gehouden. In samenwerking met alle betrokken partijen konden beide ministers aldus een Actieplan uitwerken dat de bijdrage van de federale regering vormt aan de nationale ambitie om van België een leider voor de circulaire economie te maken: Samen de economie doen draaien dankzij de circulaire economie in ons land.

Dit document groepeert 21 maatregelen die vóór eind 2019 zullen worden geconcretiseerd om de innovatie te ondersteunen, de competitiviteit van ondernemingen te versterken en ons milieukapitaal op te waarderen.

Laatst bijgewerkt
25 juni 2019